SFS 2007:565 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2007:565 Lag om ändring i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
070565.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 5 §, 5 kap. 1, 4 och 5 §§

samt 8 kap. 6 och 13 §§ lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall ha
följande lydelse.

1 kap.

5 §

När en försäkringsförmedlare utövar sådan sidoverksamhet som avses

i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
är lagen tillämplig även på denna verksamhet, om inte något annat sägs.

5 kap.

1 §

En försäkringsförmedlare får efter tillstånd av Finansinspektionen ut-

öva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första stycket 15 lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.

Vid prövning av en ansökan om tillstånd enligt första stycket gäller be-

stämmelserna i 2 kap. 5 eller 6 § i tillämpliga delar.

4 §

Försäkringsförmedlaren skall i sin verksamhet iaktta god försäkrings-

förmedlingssed och med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen.

Försäkringsförmedlaren skall anpassa sin rådgivning efter kundens önske-

mål och behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden.
Om försäkringsförmedlaren har informerat kunden enligt 6 kap. 2 § första
stycket 1 om att han eller hon lämnar rådgivning om försäkring på grundval
av en opartisk analys, är förmedlaren skyldig att lämna rådgivningen efter en
analys av ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal på marknaden.

Förmedlaren skall avråda en kund som är en fysisk person som handlar

huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet från att
vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till personens behov,
ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

Om försäkringsförmedlaren utövar sådan sidoverksamhet som avses i 1 §

första stycket, gäller dessutom bestämmelserna i 8 kap. lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden för den verksamheten i tillämpliga delar.

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

SFS 2007:565

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:565

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 §

Pengar och andra tillgångar som försäkringsförmedlaren får hand om

för kundens räkning skall hållas avskilda från egna tillgångar.

Om försäkringsförmedlaren utövar sådan sidoverksamhet som avses i 1 §

första stycket, gäller i stället bestämmelserna i 2 kap. 5 § första stycket 15 c
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den verksamheten.

8 kap.

6 §

Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för en försäkringsför-

medlare, skall inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om detta.

Om Bolagsverket har återkallat registreringen avseende förmedling av

livförsäkring eller alla slag av försäkring för en anknuten försäkringsför-
medlare som har tillstånd att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap.
5 § första stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, skall
Bolagsverket snarast underrätta Finansinspektionen om detta.

13 §

Straffavgiften skall uppgå till lägst 5

000 kronor och högst

50 miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av omsättningen närmast föregå-

ende räkenskapsår för försäkringsförmedlaren, försäkringsföretaget eller fi-
lialen till en sådan utländsk försäkringsförmedlare som avses i 3 kap. 2 §.
Om överträdelsen har skett under försäkringsförmedlarens, försäkringsföre-
tagets eller filialens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsätt-
ningen annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att försäkringsförmedlaren eller försäkrings-

företaget därefter inte uppfyller kraven i 8 kap. 3 § lagen (2007:528) om vär-
depappersmarknaden, 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse eller 1

kap. 1

a

§ första stycket försäkringsrörelselagen

(1982:713).

När avgiftens storlek beslutas, skall särskild hänsyn tas till hur allvarlig

den överträdelse är som har föranlett anmärkningen eller varningen och hur
länge överträdelsen har pågått.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.