SFS 1980:257

800257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:257

Utkom från trycket

den 21 maj 1980

nm ändring i lagen (1980:2) om finansbolag;

om

utfärdad den 30 april 1980

cl i

till

Enligt riksdagens besiuf föreskrivs att 23 § lagen (1980:2) om finansbo.

lag skall ha nedan angivna lydelse.

oc

23 §2 Den som ä r eller har varit verksam hos finansbolag får ej obehöri-

gen röja vad han därvid har fått veta om annans affårsförhållanden eller

personliga förhållanden.

kt

Denna lag träde r i kraft den I janu ari 1981.

På regeringens vägnar

GÖSTA BOHMAN

Edmund Gabrielsson

(Ekonomidepartementet)

' Prop. 1979/80:80, KU 45, rskr 26 9.

^ Ändringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.