SFS 1987:627

870627.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:627

Utkom från trycket

den 26 juni 1987

Lag

om ändring i lagen (1980:2) om flnansbolag;

utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 a, 7 och 11 §§ lagen (1980 :2)

om finansbolag skall ha följande lydelse.

6 a

Aktier i ett finansbolag far genom teckning eller överlåtelse förvär­

vas endast av

1. svenska medborgare,
2. svenska bolag och föreningar som inte är kontrollsubjekt enligt lagen

(1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m. m.,

3. andra svenska samfälligheter,
4. fondbolag till aktiefonder enligt aktiefondslagen (1974:931).
Har aktieförvärv skett på annat sätt än genom teckning eller överlåtelse

skall vad nu föreskrivits inte i något fall medföra hinder för aktieägaren att
förvärva ytterligare aktier om det sker med stöd av den företrädesrätt till

teckning eller erhållande av nya aktier som är förenad med de redan

förvärvade aktierna enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller den bolags­

ordning som gällde vid förvärvet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen

kan medge undantag från första stycket.

Förvärv av aktier som skett i strid med innehållet i första stycket är

ogiltigt.

7

Finansbolag far högst låna upp medel med dels ett belopp som

svarar mot bolagets kassa och mot vad som innestår hos riksbanken, riks­

gäldskontoret, bankaktiebolag, sparbank, central föreningsbank, kredit­
aktiebolag och postgirot eller utlånats till annat finansbolag, dels ett belopp
som svarar mot tolv och en halv gånger det egna kapitalet. Om särskilda
skäl föreligger kan bankinspektionen medge högre upplåning, dock högst

till tjugo gånger det egna kapitalet.

1428

' Prop. 1986/87: 12 och prop. 1986/87: 148, NU 36, rskr. 356.

^ Senaste lydelse 1983:676.

'Senastelydelse 1980:1112.

¬

background image

Som upplåning anses inte vad som motsvarar av finansbolaget utfärdade

SFS 1987:627

skuldförbindelser, som för långivaren medför rätt till betalning först efter

bolagets övriga borgenärer eller som har garanterats av staten, bankaktie­
bolag, sparbank eller central föreningsbank. Till up plåningen skall läggas
beloppet av de garantiförpliktelser bolaget iklätt sig.

Med eget kapital avses aktiekapital, reservfond, dispositionsfond och av

bolagsstämman fastställd vinstbalans. Med eget kapital får likställas

1. garantifond, som bildats genom tillskott av aktieägare i finansbolaget

eller förbindelser utfärdade av bankaktiebolag, sparbank, central för­

eningsbank eller annan som bankinspektionen godkänt, intill ett belopp

motsvarande fem gånger bolagets aktiekapital,

2. fyrtio procent av ett belopp, som svarar mot sådana bolagets reserver

som avses i 2 kap. 9 § bankrörelselagen (1987:617), intill ett belopp mot­
svarande bolagets eget kapital samt

3. kapital, som tillförts bolaget mot av bolaget utfärdade skuldförbindel­

ser som medför rätt till betalning först efter bolagets övriga borgenärer,
intill ett belopp motsvarande bolagets eget kapital.

Om det mellan finansbolag råder sådant nära samband som anges i 4 §,

kan bankinspektionen i det särskilda fallet föreskriva att upplåningsrätt

skall beräknas gemensamt för bolagen.

11 § Bankinspektionen skall övervaka att finansbolag följer denna lag

och annan författning, som reglerar finansbolags verksamhet, föreskrift
som har meddelats med stöd av denna lag samt bolagsordningen och de
beslut som med stöd av lag eller bolagsordningen har meddelats av bolags­
stämman eller styrelsen.

Bankinspektionen skall även i övrigt med uppmärksamhet följa finans­

bolagens verksamhet för att hålla sig underrättad om förhållanden som kan
inverka på ett bolags säkerhet eller i övrigt är av betydelse för en sund
utveckling av verksamheten.

Bankinspektionen är ej skyldig att vaka över att sådana bestämmelser

iakttas som gäller rättigheter och skyldigheter för aktieägare i finansbolag i
förhållande till bolaget eller till annan aktieägare eller sådana bestämmel­
ser som angår bolagets inre angelägenheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

På regeringens vägnar

BENGT K. �&. JOHANSSON

Anders Nordström
(Finansdepartementet)

1429

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.