SFS 1987:627

870627.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:NMLYJQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:PNAKVU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PNAKVU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PNAKVU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:PNAKVU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PNAKVU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PNAKVU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:336px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:627 </b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">den 26 juni 1987 </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1980:2) om flnansbolag; </b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 juni 1987. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 6 a, 7 och 11 �� lagen (1980 :2) </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">om finansbolag skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">6 a </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft11">Aktier i ett finansbolag far genom teckning eller �verl�telse f�rv�r�</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">vas endast av </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft13">1. svenska medborgare, <br/>2. svenska bolag och f�reningar som inte �r kontrollsubjekt enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">(1982:617) om utl�ndska f�rv�rv av svenska f�retag m. m., </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft14">3. andra svenska samf�lligheter, <br/>4. fondbolag till aktiefonder enligt aktiefondslagen (1974:931). <br/>Har aktief�rv�rv skett p� annat s�tt �n genom teckning eller �verl�telse </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft14">skall vad nu f�reskrivits inte i n�got fall medf�ra hinder f�r aktie�garen att <br/>f�rv�rva ytterligare aktier om det sker med st�d av den f�retr�desr�tt till </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">teckning eller erh�llande av nya aktier som �r f�renad med de redan </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rv�rvade aktierna enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller den bolags�</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">ordning som g�llde vid f�rv�rvet. </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">kan medge undantag fr�n f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11">F�rv�rv av aktier som skett i strid med inneh�llet i f�rsta stycket �r </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">ogiltigt. </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">7 </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft11">Finansbolag far h�gst l�na upp medel med dels ett belopp som </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">svarar mot bolagets kassa och mot vad som innest�r hos riksbanken, riks�</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft14">g�ldskontoret, bankaktiebolag, sparbank, central f�reningsbank, kredit�<br/>aktiebolag och postgirot eller utl�nats till annat finansbolag, dels ett belopp <br/>som svarar mot tolv och en halv g�nger det egna kapitalet. Om s�rskilda <br/>sk�l f�religger kan bankinspektionen medge h�gre uppl�ning, dock h�gst </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">till tjugo g�nger det egna kapitalet. </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">1428 </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1986/87: 12 och prop. 1986/87: 148, NU 36, rskr. 356. </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1983:676. </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">'Senastelydelse 1980:1112. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Som uppl�ning anses inte vad som motsvarar av finansbolaget utf�rdade </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:665px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1987:627 </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">skuldf�rbindelser, som f�r l�ngivaren medf�r r�tt till betalning f�rst efter </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft23">bolagets �vriga borgen�rer eller som har garanterats av staten, bankaktie�<br/>bolag, sparbank eller central f�reningsbank. Till up pl�ningen skall l�ggas <br/>beloppet av de garantif�rpliktelser bolaget ikl�tt sig. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">Med eget kapital avses aktiekapital, reservfond, dispositionsfond och av </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">bolagsst�mman fastst�lld vinstbalans. Med eget kapital f�r likst�llas </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">1. garantifond, som bildats genom tillskott av aktie�gare i finansbolaget </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">eller f�rbindelser utf�rdade av bankaktiebolag, sparbank, central f�r�</p> <p style="position:absolute;top:237px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">eningsbank eller annan som bankinspektionen godk�nt, intill ett belopp </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">motsvarande fem g�nger bolagets aktiekapital, </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">2. fyrtio procent av ett belopp, som svarar mot s�dana bolagets reserver </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft23">som avses i 2 kap. 9 � bankr�relselagen (1987:617), intill ett belopp mot�<br/>svarande bolagets eget kapital samt </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">3. kapital, som tillf�rts bolaget mot av bolaget utf�rdade skuldf�rbindel�</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft22">ser som medf�r r�tt till betalning f�rst efter bolagets �vriga borgen�rer, <br/>intill ett belopp motsvarande bolagets eget kapital. </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det mellan finansbolag r�der s�dant n�ra samband som anges i 4 �, </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">kan bankinspektionen i det s�rskilda fallet f�reskriva att uppl�ningsr�tt </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">skall ber�knas gemensamt f�r bolagen. </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">11 � Bankinspektionen skall �vervaka att finansbolag f�ljer denna lag </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft22">och annan f�rfattning, som reglerar finansbolags verksamhet, f�reskrift <br/>som har meddelats med st�d av denna lag samt bolagsordningen och de <br/>beslut som med st�d av lag eller bolagsordningen har meddelats av bolags�<br/>st�mman eller styrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">Bankinspektionen skall �ven i �vrigt med uppm�rksamhet f�lja finans�</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft22">bolagens verksamhet f�r att h�lla sig underr�ttad om f�rh�llanden som kan <br/>inverka p� ett bolags s�kerhet eller i �vrigt �r av betydelse f�r en sund <br/>utveckling av verksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Bankinspektionen �r ej skyldig att vaka �ver att s�dana best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft22">iakttas som g�ller r�ttigheter och skyldigheter f�r aktie�gare i finansbolag i <br/>f�rh�llande till bolaget eller till annan aktie�gare eller s�dana best�mmel�<br/>ser som ang�r bolagets inre angel�genheter. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1987. </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">BENGT K. �. JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:343px;white-space:nowrap" class="ft22">Anders Nordstr�m <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:743px;white-space:nowrap" class="ft20">1429 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1987:627

Utkom fr�n trycket

den 26 juni 1987

Lag

om �ndring i lagen (1980:2) om flnansbolag;

utf�rdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 6 a, 7 och 11 �� lagen (1980 :2)

om finansbolag skall ha f�ljande lydelse.

6 a

Aktier i ett finansbolag far genom teckning eller �verl�telse f�rv�r�

vas endast av

1. svenska medborgare,
2. svenska bolag och f�reningar som inte �r kontrollsubjekt enligt lagen

(1982:617) om utl�ndska f�rv�rv av svenska f�retag m. m.,

3. andra svenska samf�lligheter,
4. fondbolag till aktiefonder enligt aktiefondslagen (1974:931).
Har aktief�rv�rv skett p� annat s�tt �n genom teckning eller �verl�telse

skall vad nu f�reskrivits inte i n�got fall medf�ra hinder f�r aktie�garen att
f�rv�rva ytterligare aktier om det sker med st�d av den f�retr�desr�tt till

teckning eller erh�llande av nya aktier som �r f�renad med de redan

f�rv�rvade aktierna enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller den bolags�

ordning som g�llde vid f�rv�rvet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen

kan medge undantag fr�n f�rsta stycket.

F�rv�rv av aktier som skett i strid med inneh�llet i f�rsta stycket �r

ogiltigt.

7

Finansbolag far h�gst l�na upp medel med dels ett belopp som

svarar mot bolagets kassa och mot vad som innest�r hos riksbanken, riks�

g�ldskontoret, bankaktiebolag, sparbank, central f�reningsbank, kredit�
aktiebolag och postgirot eller utl�nats till annat finansbolag, dels ett belopp
som svarar mot tolv och en halv g�nger det egna kapitalet. Om s�rskilda
sk�l f�religger kan bankinspektionen medge h�gre uppl�ning, dock h�gst

till tjugo g�nger det egna kapitalet.

1428

' Prop. 1986/87: 12 och prop. 1986/87: 148, NU 36, rskr. 356.

^ Senaste lydelse 1983:676.

'Senastelydelse 1980:1112.

background image

Som uppl�ning anses inte vad som motsvarar av finansbolaget utf�rdade

SFS 1987:627

skuldf�rbindelser, som f�r l�ngivaren medf�r r�tt till betalning f�rst efter

bolagets �vriga borgen�rer eller som har garanterats av staten, bankaktie�
bolag, sparbank eller central f�reningsbank. Till up pl�ningen skall l�ggas
beloppet av de garantif�rpliktelser bolaget ikl�tt sig.

Med eget kapital avses aktiekapital, reservfond, dispositionsfond och av

bolagsst�mman fastst�lld vinstbalans. Med eget kapital f�r likst�llas

1. garantifond, som bildats genom tillskott av aktie�gare i finansbolaget

eller f�rbindelser utf�rdade av bankaktiebolag, sparbank, central f�r�

eningsbank eller annan som bankinspektionen godk�nt, intill ett belopp

motsvarande fem g�nger bolagets aktiekapital,

2. fyrtio procent av ett belopp, som svarar mot s�dana bolagets reserver

som avses i 2 kap. 9 � bankr�relselagen (1987:617), intill ett belopp mot�
svarande bolagets eget kapital samt

3. kapital, som tillf�rts bolaget mot av bolaget utf�rdade skuldf�rbindel�

ser som medf�r r�tt till betalning f�rst efter bolagets �vriga borgen�rer,
intill ett belopp motsvarande bolagets eget kapital.

Om det mellan finansbolag r�der s�dant n�ra samband som anges i 4 �,

kan bankinspektionen i det s�rskilda fallet f�reskriva att uppl�ningsr�tt

skall ber�knas gemensamt f�r bolagen.

11 � Bankinspektionen skall �vervaka att finansbolag f�ljer denna lag

och annan f�rfattning, som reglerar finansbolags verksamhet, f�reskrift
som har meddelats med st�d av denna lag samt bolagsordningen och de
beslut som med st�d av lag eller bolagsordningen har meddelats av bolags�
st�mman eller styrelsen.

Bankinspektionen skall �ven i �vrigt med uppm�rksamhet f�lja finans�

bolagens verksamhet f�r att h�lla sig underr�ttad om f�rh�llanden som kan
inverka p� ett bolags s�kerhet eller i �vrigt �r av betydelse f�r en sund
utveckling av verksamheten.

Bankinspektionen �r ej skyldig att vaka �ver att s�dana best�mmelser

iakttas som g�ller r�ttigheter och skyldigheter f�r aktie�gare i finansbolag i
f�rh�llande till bolaget eller till annan aktie�gare eller s�dana best�mmel�
ser som ang�r bolagets inre angel�genheter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1987.

P� regeringens v�gnar

BENGT K. �. JOHANSSON

Anders Nordstr�m
(Finansdepartementet)

1429

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.