SFS 1989:508

890508.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

'"tag

SFS 1989:508

Oltl f�rsäkrillgSinäklar65

utkom från trycket

den 19juni 1989

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Med försäkringsmäklare avses i denna lag en juridisk eller fysisk

person som utan a tt vara beroende av försäkringsgivarintressen yrkesmäs­

sigt till olika uppdragsgivare förmedlar direktförsäkringar från flera från

varandra fristående försäkringsgivare.

2 § Avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i 13 eller 14 § får inte
åberopas mot uppdragsgivaren eller någon som härleder sin rätt från
honom, om uppdragsgivaren är en konsument och uppdraget avser försäk­
ring huvudsakligen för enskilt bruk.

Registrering och tillsyn m. m.

3 § Varje försäkringsmäklare skall vara registrerad hos försäkringsin­
spektionen och stå under dess tillsyn. Registreringen kan avse förmedling
av

1. alla slag av försäkring,
2. enbart personfbrsäkring, eller

.

3. enbart skadeförsäkring.
Benämningen försäkringsmäklare får användas bara av den som är

registrerad enligt denna lag.

4 § För att en juridisk person skall bli registrerad som försäkringsmäkla-

re krävs att

1. den juridiska personen har en försäkring för skadeståndsskyldighet

som kan åläggas denna om dess skyldigheter åsidosätts, och

2. de fysiska personer som för den juridiska personens räkning för-

.

medlar försäkringar är registrerade som försäkringsmäklare.

5 § För att en fysisk person skall bli registrerad som fb rsäkringsmäklare

krävs att han

1. inte är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. har en försäkr ing för skadeståndsskyldighet som kan åläggas honom

om han åsidosätter sina skyldigheter,

3. har en tillfredsställande utbildning, och

4. i övrigt är lämplig som fbrsäkringsmäklare.
Sådan försäkring som avses i första stycket 2 krävs inte om mäklaren

förmedlar försäkringar uteslutande för en juridisk person som är registre­

rad som fbrsäkringsmäklare.

' Prop 1988/89; 136, N U29. rskr. 318.

767

¬

background image

SFS 1989:508

6 § Närmare föreskrifter om villkoren för registrering och om registre

ringsförfarandet får meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

7 § Försäkringsmäklaren är skyldig att på begäran av försäkringsinspek­

tionen lämna de upplysningar om verksamheten som inspektionen behö­
ver för att fullgöra sin tillsyn enligt denna lag. Om in spektionen anser att

det behövs, får den inhämta upplysningarna genom en undersökning hos

mäklaren.

8 § Om försäkringsmäklaren enligt lag skall utse revisor, får försäkrings­

inspektionen förordna en revisor att med övriga revisorer delta i revi­

sionen hos mäklaren. 1 ett revisorsförordnande kan inspektionen ge sär­
skilda direktiv till revisorn.

Revisorn har rätt att få arvode för sitt arbete av mäklaren. Arvodets

storlek bestäms av inspektionen.

9 § Försäkringsmäklama skall med årliga avgifter bekosta försäkrings­

inspektionens verksamhet enligt de närmare föreskrifter som regeringen
meddelar.

Särskilda regler som skall iakttas i mäklarverksamheten
10 § Pengar och andra tillgångar som försäkringsmäklaren får hand om

för någon a nnans räkning skall hållas avskilda från andra tillgångar och

utan dröjsmål vidarebefordras till mottagaren.

11 § Om mäklaren för ersättning i form av provision eller arvode från

försäkringsgivaren, är han skyldig att på begäran av uppdragsgivaren upp­
lysa denne om ersättningens storlek.

12 § Försäkringsmäklaren skall se till att uppdragsgivaren för den infor­

mation som en försäkringsgivare enligt 5 § och 6 § första stycket konsu-

mentförsäkringslagen (1980:38) är skyldig att lämna i samband med att en
försäkring tecknas.

Försäkringsmäklarens uppdrag

13 § Försäkringsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och

med iak ttagande av god försäkringsmäklarsed. Han skall, i den utsträck­

ning som omständigheterna kräver det, klarlägga uppdragsgivarens beho v

av försäkring och föreslå lämpliga lösningar.

14 § Om försäkringsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosät­

ter sina skyldigheter enligt 13 §, skall han ersätta den skada som till följd

av detta drabbar uppdragsgivaren eller försäkringsgivaren eller någon som

härleder sin rätt från uppdragsgivaren.

!

768

¬

background image

il ⬢

"⬢

(llnlripaiide mot forsäkringsmäklare m. m.

SFS 1989:508

15 § Försäkringsinspektionen kan återkalla registreringen om en forsäk­

ringsmäklare

1. inte uppfyller kraven för registrering enlig t 4 eller 5 § eller enlig t

föreskrifter som meddelats med stöd av 6 §,

2. inte lämnar begärda upplysningar enligt 7 §, eller
3. inte betalar föreskrivna avgifter enligt 9 §.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse skall gälla

omedelbart.

Om det är tillräckligt, får inspektionen i stäl let för att återkalla registre­

ringen meddela varning.

16 § Om någon utövar sådan verksamhet som omfattas av denna lag

utan att vara registrerad som försäkringsmäklare, skall försäkringsinspek­

tionen förelägga honom vid vit e att upphöra med detta. De tsamma gäller
om en registrerad försäkringsmäklare yrkesmässigt förmedlar försäkringar

av ett slag som han inte är registrerad för och om någon använder benäm­

ningen försäkringsmäklare utan att vara registrerad som sådan.

Ett föreläggande enligt första stycket får också meddelas i samband med

ett beslut om återkallelse enligt 15 §.

17 § Försäkringsinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till

kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 ja nuari 1990.

2. Den som vid lagens ikraftträdande utövar sådan verksamhet som

omfattas av lagen skall ansöka om registrering senast den 1 mars 1990. Om
inte försäkringsinspektionen bestämmer annat, får den som sena st den

dagen har ansö kt om registrering fortsätta sin verksamhet till dess att
ansökan har prövats slutligt.

3. Den som vid lagens ikraftträdan de utövar sådan verksamhet som

omfattas av lagen men inte har föreskriven utbildning kan trots detta

registreras som försäkringsmäklare. Försäkringsinspektionen får begränsa

tiden för registreringens giltighet och som villk or för fortsatt registrering
föreskriva att mäklaren före tidens utgång skaffar sig viss utbildning.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

cJJ

KJELL-OLOF FELDT

(Finansdepartementet)

t

769

-SFS 1989

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.