SFS 1980:525

800525.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:525 Lag

Utkom från trycket

den 26 juni 1980

1036

om ändring i lagen (1980:2) om finansbolag;

utfärdad den 19 juni 1980.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs att 5 och 24 §§ lagen (1980:2) om fi­

nansbolag skall ha nedan angiv na lydelse.

5 § Företag, för vilket lagen enligt 2-4 §§ gäller, skall vara aktiebolag.
Sådant bolag kallas finansbolag.

Annan än finansbolag fär ej i sin firma eller annars vid beteckning av

verksamhet använda ordet finansbolag eller finansaktiebolag.

Finansbolag skall genom beslut av bankinspektionen införas i en s är­

skild förteckning hos inspektionen. Omfattas ett bolag inte längre enligt
2-4 §§ av lagen, skall det genom beslut av inspektionen avföras ur för­

teckningen. Om nettovärdet av ett finansbolags tillgångar nedgår under det
belopp som anges i 2 § första stycket 2 får dock inspektionen på framställ­

ning av bolaget under högst två år låta anstå med sådant beslut. Intill dess
ett bolag har avförts ur förteckningen anses det som finansbolag.

24 § Styrelseledamot eller befattningshavare hos finansbolag som u pp-

såtligen eller av oaktsamhet genom oriktig bokföring eller på ann at sätt

lämn^ bankinspektionen felaktiga upplysningar om verksamheten döms,
om gamingen cy är ringa, till böter eller fängelse i högst e tt år.

etsamma gäller den som med anledning av föreläggande enligt 2 0 §

törsta stycket uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar bankinspekuonen

felaktiga upplysningar om verk samheten.

' Den som bryte r mot 5 § andra stycket döms till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

XiehZT- "'r

'kraftträdande har ordet finansbolag eUer finansak-

ket anväliH-l^n'��^

^"ansbolag får utan hinder av 5 § andra styc-

sökan om re

^'^abeteckning intill utgången av år 1982 eller, om an-

slutligt har prölaTs""^

ansökningen

På regeringens vägnar

STAFFAN BURENSTAM UN DER

1979/80:66, rskr 415.

Lars Hedberg

(Ekonomidepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.