SFS 2016:346 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2016:346 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
160346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 31 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse

dels att 16 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 3 b §, och närmast före 6 kap.

3 b § en ny rubrik av följande lydelse.

6 kap.

Amorteringskrav

3 b §

Kreditinstitut som till enskilda personer lämnar krediter som är fören-

ade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt,
eller som är förenade med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastig-
het, ska tillämpa återbetalningsvillkor som är förenliga med en sund amorte-
ringskultur och motverkar alltför hög skuldsättning hos hushållen.

16 kap.

1 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till

dem som institutet erbjuder sina tjänster,

2. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut

enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1,

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5�7 §§,
4. vilka åtgärder som ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på

soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av
uppgifter om insättare och deras insättningar, amortering, sundhet samt rikt-
linjer och instruktioner som avses i 6 kap. 1�5 §§,

5. innehållet i en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en koncern-

återhämtningsplan enligt 6 a kap. 2 §, när planerna ska upprättas och hur ofta
de ska uppdateras,

6. innehållet i en ansökan om godkännande av avtal gällande koncern-

internt finansiellt stöd enligt 6 b kap. 3 § första stycket,

1 Prop. 2015/16:89, bet. 2015/16:FiU30, rskr. 2015/16:179.

2 Senaste lydelse 2015:1029.

SFS 2016:346

Utkom från trycket
den 12 april 2016

background image

2

SFS 2016:346

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

7. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt

6 b kap. 8 § ska innehålla,

8. innehållet i en anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd

enligt 6 b kap. 11 §,

9. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 §,
10. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resur-

ser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

11. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kredit-

marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant
enligt 10 kap. 12 §,

12. vilka upplysningar ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut

som inrättat filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen för dess till-
synsverksamhet,

13. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a §,

vad registren ska innehålla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in
registren för olika typer av avtal, och

14. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser

som avses i 13 kap. 16 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016 och tillämpas på krediter som läm-

nas efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.