SFS 2016:346 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2016:346 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
160346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MPHLAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MPHLAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MPHLAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MPHLAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MPHLAP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:MPHLAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:MPHLAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:MPHLAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:MPHLAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MPHLAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MPHLAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MPHLAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MPHLAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:MPHLAO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:MPHLAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MPHLAN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och <br/>finansieringsr�relse;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 31 mars 2016.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:297) om bank-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och finansieringsr�relse</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 16 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 3 b �, och n�rmast f�re 6 kap.</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">3 b � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Amorteringskrav</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Kreditinstitut som till enskilda personer l�mnar krediter som �r f�ren-</p> <p style="position:absolute;top:485px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ade med pantr�tt i fast egendom, tomtr�tt eller bostadsr�tt eller liknande r�tt,<br/>eller som �r f�renade med motsvarande r�tt i byggnad som inte h�r till fastig-<br/>het, ska till�mpa �terbetalningsvillkor som �r f�renliga med en sund amorte-<br/>ringskultur och motverkar alltf�r h�g skulds�ttning hos hush�llen.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:605px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vilken information ett kreditinstitut ska l�mna till sina kunder eller till</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">dem som institutet erbjuder sina tj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. de krav som ska g�lla f�r deltagande i ledningen av ett kreditinstitut</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 3 kap. 2 � f�rsta stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 � andra stycket 1,</p> <p style="position:absolute;top:711px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. vilka poster som f�r r�knas in i startkapitalet enligt 3 kap. 57 ��,<br/>4. vilka �tg�rder som ett kreditinstitut ska vidta f�r att uppfylla de krav p�</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system f�r hantering av<br/>uppgifter om ins�ttare och deras ins�ttningar, amortering, sundhet samt rikt-<br/>linjer och instruktioner som avses i 6 kap. 15 ��,</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. inneh�llet i en �terh�mtningsplan enligt 6 a kap. 1 � och en koncern-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">�terh�mtningsplan enligt 6 a kap. 2 �, n�r planerna ska uppr�ttas och hur ofta<br/>de ska uppdateras,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. inneh�llet i en ans�kan om godk�nnande av avtal g�llande koncern-</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">internt finansiellt st�d enligt 6 b kap. 3 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2015/16:89, bet. 2015/16:FiU30, rskr. 2015/16:179.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2015:1029.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:346</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 april 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:346</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. vad det beslut som styrelsen i det st�dgivande f�retaget fattar enligt</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">6 b kap. 8 � ska inneh�lla,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. inneh�llet i en anm�lan om givande av koncerninternt finansiellt st�d</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 6 b kap. 11 �,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">9. offentligg�randet av information enligt 6 b kap. 16 �,<br/>10. kreditinstituts m�ngfaldspolicy vid tills�ttandet av styrelse samt resur-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ser f�r introduktion och utbildning av styrelseledam�ter, </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. vilka begr�nsningar som g�ller n�r ett bankaktiebolag eller ett kredit-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant<br/>enligt 10 kap. 12 �,</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">12. vilka upplysningar ett kreditinstitut och s�dana utl�ndska kreditinstitut</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">som inr�ttat filial i Sverige ska l�mna till Finansinspektionen f�r dess till-<br/>synsverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. vilka kreditinstitut som ska uppr�tta register som avses i 13 kap. 8 a �,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">vad registren ska inneh�lla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in<br/>registren f�r olika typer av avtal, och</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. s�dana avgifter f�r tillsyn, ans�kningar, anm�lningar och underr�ttelser</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som avses i 13 kap. 16 �.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2016 och till�mpas p� krediter som l�m-</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">nas efter ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsr�relse;

utf�rdad den 31 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsr�relse

dels att 16 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 6 kap. 3 b �, och n�rmast f�re 6 kap.

3 b � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

6 kap.

Amorteringskrav

3 b �

Kreditinstitut som till enskilda personer l�mnar krediter som �r f�ren-

ade med pantr�tt i fast egendom, tomtr�tt eller bostadsr�tt eller liknande r�tt,
eller som �r f�renade med motsvarande r�tt i byggnad som inte h�r till fastig-
het, ska till�mpa �terbetalningsvillkor som �r f�renliga med en sund amorte-
ringskultur och motverkar alltf�r h�g skulds�ttning hos hush�llen.

16 kap.

1 �

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vilken information ett kreditinstitut ska l�mna till sina kunder eller till

dem som institutet erbjuder sina tj�nster,

2. de krav som ska g�lla f�r deltagande i ledningen av ett kreditinstitut

enligt 3 kap. 2 � f�rsta stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 � andra stycket 1,

3. vilka poster som f�r r�knas in i startkapitalet enligt 3 kap. 57 ��,
4. vilka �tg�rder som ett kreditinstitut ska vidta f�r att uppfylla de krav p�

soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system f�r hantering av
uppgifter om ins�ttare och deras ins�ttningar, amortering, sundhet samt rikt-
linjer och instruktioner som avses i 6 kap. 15 ��,

5. inneh�llet i en �terh�mtningsplan enligt 6 a kap. 1 � och en koncern-

�terh�mtningsplan enligt 6 a kap. 2 �, n�r planerna ska uppr�ttas och hur ofta
de ska uppdateras,

6. inneh�llet i en ans�kan om godk�nnande av avtal g�llande koncern-

internt finansiellt st�d enligt 6 b kap. 3 � f�rsta stycket,

1 Prop. 2015/16:89, bet. 2015/16:FiU30, rskr. 2015/16:179.

2 Senaste lydelse 2015:1029.

SFS 2016:346

Utkom fr�n trycket
den 12 april 2016

background image

2

SFS 2016:346

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

7. vad det beslut som styrelsen i det st�dgivande f�retaget fattar enligt

6 b kap. 8 � ska inneh�lla,

8. inneh�llet i en anm�lan om givande av koncerninternt finansiellt st�d

enligt 6 b kap. 11 �,

9. offentligg�randet av information enligt 6 b kap. 16 �,
10. kreditinstituts m�ngfaldspolicy vid tills�ttandet av styrelse samt resur-

ser f�r introduktion och utbildning av styrelseledam�ter,

11. vilka begr�nsningar som g�ller n�r ett bankaktiebolag eller ett kredit-

marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant
enligt 10 kap. 12 �,

12. vilka upplysningar ett kreditinstitut och s�dana utl�ndska kreditinstitut

som inr�ttat filial i Sverige ska l�mna till Finansinspektionen f�r dess till-
synsverksamhet,

13. vilka kreditinstitut som ska uppr�tta register som avses i 13 kap. 8 a �,

vad registren ska inneh�lla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in
registren f�r olika typer av avtal, och

14. s�dana avgifter f�r tillsyn, ans�kningar, anm�lningar och underr�ttelser

som avses i 13 kap. 16 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 maj 2016 och till�mpas p� krediter som l�m-

nas efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.