SFS 2017:1342 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2017:1342 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
171342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:OCAOBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OCAOBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:OCAOCA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:OCAOBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:OCAOBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:OCAOBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:OCAOBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:OCAOBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:OCAOBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:OCAOBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:OCAOBP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:OCAOBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och <br/>finansieringsr�relse;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 21 december 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:297) om bank-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och finansieringsr�relse </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels </i>att 6 a kap. 3 �, 15 kap. 1 a och 10 �� och 16 kap. 1 � ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 6 kap. 3 c och 3 d ��, och n�r-</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">mast f�re 6 kap. 3 c och 3 d �� nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Finansiella obalanser p� kreditmarknaden</b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett kreditinstituts r�relse ska, ut�ver vad som i �vrigt f�ljer av denna</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">lag och andra f�rfattningar som reglerar verksamheten, drivas p� ett s�dant<br/>s�tt att institutet inte bidrar till finansiella obalanser p� kreditmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Erk�nnande av utl�ndska krav</b></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:591px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Krav som st�lls upp i en offentlig reglering i ett annat land inom EES</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">och som motsvarar kravet i 3 b eller 3 c � f�r erk�nnas i Sverige. N�r ett<br/>s�dant krav har erk�nts g�ller det f�r den verksamhet som ett svenskt kredit-<br/>institut driver i det landet.</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:713px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:711px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Av inneh�llet i en �terh�mtningsplan och en koncern�terh�mtningsplan</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska det framg� att</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. de �tg�rder som identifieras rimligen kan f�rv�ntas leda till att kredit-</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">institutet eller koncernen kan bevara eller �terst�lla sin finansiella st�llning<br/>och livskraft, och</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. planen och de �tg�rder som identifieras i den rimligen kan f�rv�ntas bli</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">genomf�rda snabbt och effektivt vid finansiell stress och utan att leda till en<br/>allvarlig st�rning i det finansiella systemet.</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En �terh�mtningsplan och en koncern�terh�mtningsplan ska inneh�lla de</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ytterligare uppgifter som framg�r av f�reskrifter som meddelats med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2017/18:22, bet. 2017/18:FiU19, rskr. 2017/18:120.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2015:1029.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:1342</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 januari 2018</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:1342</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">16 kap. 1 � 6 eller tekniska standarder beslutade av Europeiska kommis-<br/>sionen enligt artikel 5.10 i krishanteringsdirektivet.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">De �tg�rder som identifieras i en �terh�mtningsplan och en koncern�ter-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">h�mtningsplan f�r inte leda till att det uppkommer v�sentliga hinder mot att<br/>rekonstruera eller avveckla ett kreditinstitut eller, i f�rekommande fall, ett<br/>annat koncernf�retag som omfattas av planen.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">Finansinspektionen ska ingripa mot n�gon som ing�r i ett kredit-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">instituts styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon<br/>av dem, om kreditinstitutet</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. har f�tt tillst�nd att driva bank- eller finansieringsr�relse genom att</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mna falska uppgifter eller p� annat otillb�rligt s�tt,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. i strid med 14 kap. 4 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. i strid med 14 kap. 4 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller<br/>andelar i institutet samt storleken p� innehaven,</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. inte uppfyller kraven i 6 kap. 13 c, 4, 4 a, 4 c eller 5 � eller i f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som har meddelats med st�d av 16 kap. 1 � 4,</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">st�ndig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att upp-<br/>fylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsf�rordningen, i strid med arti-<br/>kel 99.1 i den f�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">6. l�ter bli att rapportera eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig information</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">till Finansinspektionen n�r det g�ller data som avses i artikel 101 i tillsynsf�r-<br/>ordningen, </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">7. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">st�ndig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel<br/>394.1 i tillsynsf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">8. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">st�ndig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och<br/>415.2 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">9. l�ter bli att l�mna uppgifter till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">st�ndig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel<br/>430.1 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">10. vid upprepade tillf�llen eller systematiskt l�ter bli att h�lla likvida till-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">g�ngar i strid med artikel 412 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">11. uts�tter sig f�r en exponering som �verskrider gr�nserna enligt artikel</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">395 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">12. �r exponerat f�r kreditrisken i en v�rdepapperiseringsposition utan att</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsf�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">13. l�ter bli att l�mna information eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">information i strid med n�gon av artiklarna 431.1431.3 och 451.1 i tillsyns-<br/>f�rordningen, </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. g�r betalningar till innehavare av instrument som ing�r i institutets</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 �� lagen (2014:966) om kapitalbuffertar</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">3 Senaste lydelse 2017:646.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:1342</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsf�rordningen, n�r dessa artiklar f�rbjuder<br/>s�dana betalningar till innehavare av instrument som ing�r i kapitalbasen,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">15. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">�vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansie-<br/>ring av terrorism eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av den lagen,</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">16. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">�vertr�delse av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2015/847 av<br/>den 20 maj 2015 om uppgifter som ska �tf�lja �verf�ringar av medel och om<br/>upph�vande av f�rordning (EG) nr 1781/2006,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">17. har till�tit en styrelseledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">f�r n�gon av dem att �ta sig ett s�dant uppdrag i institutet eller kvarst� i insti-<br/>tutet trots att kraven i 3 kap. 2 � f�rsta stycket 4 eller 5, 10 kap. 8 a8 c ��,<br/>12 kap. 6 a6 c �� eller i f�reskrifter som har meddelats med st�d av 16 kap.<br/>1 � 2 inte �r uppfyllda, </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">18. i strid med 6 a kap. 2 � l�ter bli att uppr�tta eller l�mna in en kon-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">cern�terh�mtningsplan,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">19. i strid med 6 b kap. 11 � l�ter bli att anm�la att koncerninternt finansi-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ellt st�d ska l�mnas,</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">20. i strid med 13 kap. 4 a och 5 a �� l�ter bli att underr�tta Finansinspek-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">tionen om institutet fallerar eller sannolikt kommer att fallera, eller</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">21. i strid med 28 kap. 1 � lagen (2015:1016) om resolution l�ter bli att</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">l�mna beg�rda upplysningar till Riksg�ldskontoret.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en s�dan person som anges i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">underr�ttelseskyldighet enligt 14 kap. 1 eller 3 � f�r f�rv�rv eller avyttring av<br/>aktier eller andelar i institutet, ska f�rsta stycket 2 och 3 inte g�lla f�r den per-<br/>sonen i fr�ga om dessa aktier eller andelar.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r ske endast om institutets �vertr�-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet<br/>orsakat �vertr�delsen.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36">Ingripande sker genom<br/>1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre �r och h�gst tio �r,</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">inte f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i ett kreditinstitut,<br/>eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. beslut om sanktionsavgift.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:658px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Om ett kreditinstitut underl�ter att i tid l�mna de upplysningar som</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft36">f�reskrivits med st�d av 16 kap. 1 � f�rsta stycket 13, f�r Finansinspektionen<br/>besluta att institutet ska betala en f�rseningsavgift med h�gst 100 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Avgiften tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>16 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:780px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft33">5</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. vilken information ett kreditinstitut ska l�mna till sina kunder eller till</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">dem som institutet erbjuder sina tj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. de krav som ska g�lla f�r deltagande i ledningen av ett kreditinstitut</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">enligt 3 kap. 2 � f�rsta stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 � andra stycket 1,</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">4 Senaste lydelse 2017:231.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">5 Senaste lydelse 2016:346.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:1342</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft42">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">3. vilka poster som f�r r�knas in i startkapitalet enligt 3 kap. 57 ��,<br/>4. vilka �tg�rder som ett kreditinstitut ska vidta f�r att uppfylla de krav p�</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system f�r hantering av<br/>uppgifter om ins�ttare och deras ins�ttningar, amortering, sundhet, att inte<br/>bidra till finansiella obalanser p� kreditmarknaden samt riktlinjer och instruk-<br/>tioner som avses i 6 kap. 15 ��,</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">5. erk�nnande av utl�ndska krav enligt 6 kap. 3 d �,<br/>6. inneh�llet i en �terh�mtningsplan enligt 6 a kap. 1 � och en koncern-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">�terh�mtningsplan enligt 6 a kap. 2 �, n�r planerna ska uppr�ttas och hur ofta<br/>de ska uppdateras,</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">7. inneh�llet i en ans�kan om godk�nnande av avtal g�llande koncern-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">internt finansiellt st�d enligt 6 b kap. 3 � f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">8. vad det beslut som styrelsen i det st�dgivande f�retaget fattar enligt</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">6 b kap. 8 � ska inneh�lla,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">9. inneh�llet i en anm�lan om givande av koncerninternt finansiellt st�d</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">enligt 6 b kap. 11 �,</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">10. offentligg�randet av information enligt 6 b kap. 16 �,<br/>11. kreditinstituts m�ngfaldspolicy vid tills�ttandet av styrelse samt resur-</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ser f�r introduktion och utbildning av styrelseledam�ter, </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">12. vilka begr�nsningar som g�ller n�r ett bankaktiebolag eller ett kredit-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant<br/>enligt 10 kap. 12 �,</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">13. vilka upplysningar ett kreditinstitut och s�dana utl�ndska kreditinstitut</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">som inr�ttat filial i Sverige ska l�mna till Finansinspektionen f�r dess tillsyns-<br/>verksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:486px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">14. vilka kreditinstitut som ska uppr�tta register som avses i 13 kap. 8 a �,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">vad registren ska inneh�lla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in<br/>registren f�r olika typer av avtal, och</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">15. s�dana avgifter f�r tillsyn, ans�kningar, anm�lningar och underr�ttelser</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">som avses i 13 kap. 16 �.</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2018.<br/>2. Best�mmelserna i 6 kap. 3 c och 3 d �� till�mpas p� krediter som l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">efter ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:661px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft43">Erik Eldhagen<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsr�relse;

utf�rdad den 21 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsr�relse

dels att 6 a kap. 3 �, 15 kap. 1 a och 10 �� och 16 kap. 1 � ska ha f�ljande

lydelse,

dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 6 kap. 3 c och 3 d ��, och n�r-

mast f�re 6 kap. 3 c och 3 d �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

6 kap.

Finansiella obalanser p� kreditmarknaden

3 c �

Ett kreditinstituts r�relse ska, ut�ver vad som i �vrigt f�ljer av denna

lag och andra f�rfattningar som reglerar verksamheten, drivas p� ett s�dant
s�tt att institutet inte bidrar till finansiella obalanser p� kreditmarknaden.

Erk�nnande av utl�ndska krav

3 d �

Krav som st�lls upp i en offentlig reglering i ett annat land inom EES

och som motsvarar kravet i 3 b eller 3 c � f�r erk�nnas i Sverige. N�r ett
s�dant krav har erk�nts g�ller det f�r den verksamhet som ett svenskt kredit-
institut driver i det landet.

6 a kap.

3 �

2

Av inneh�llet i en �terh�mtningsplan och en koncern�terh�mtningsplan

ska det framg� att

1. de �tg�rder som identifieras rimligen kan f�rv�ntas leda till att kredit-

institutet eller koncernen kan bevara eller �terst�lla sin finansiella st�llning
och livskraft, och

2. planen och de �tg�rder som identifieras i den rimligen kan f�rv�ntas bli

genomf�rda snabbt och effektivt vid finansiell stress och utan att leda till en
allvarlig st�rning i det finansiella systemet.

En �terh�mtningsplan och en koncern�terh�mtningsplan ska inneh�lla de

ytterligare uppgifter som framg�r av f�reskrifter som meddelats med st�d av

1 Prop. 2017/18:22, bet. 2017/18:FiU19, rskr. 2017/18:120.

2 Senaste lydelse 2015:1029.

SFS 2017:1342

Utkom fr�n trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1342

16 kap. 1 � 6 eller tekniska standarder beslutade av Europeiska kommis-
sionen enligt artikel 5.10 i krishanteringsdirektivet.

De �tg�rder som identifieras i en �terh�mtningsplan och en koncern�ter-

h�mtningsplan f�r inte leda till att det uppkommer v�sentliga hinder mot att
rekonstruera eller avveckla ett kreditinstitut eller, i f�rekommande fall, ett
annat koncernf�retag som omfattas av planen.

15 kap.

1 a �

3

Finansinspektionen ska ingripa mot n�gon som ing�r i ett kredit-

instituts styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon
av dem, om kreditinstitutet

1. har f�tt tillst�nd att driva bank- eller finansieringsr�relse genom att

l�mna falska uppgifter eller p� annat otillb�rligt s�tt,

2. i strid med 14 kap. 4 � f�rsta stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la s�dana f�rv�rv och avyttringar som avses d�r,

3. i strid med 14 kap. 4 � tredje stycket l�ter bli att till Finansinspektionen

anm�la namnen p� de �gare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller
andelar i institutet samt storleken p� innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 6 kap. 13 c, 4, 4 a, 4 c eller 5 � eller i f�reskrifter

som har meddelats med st�d av 16 kap. 1 � 4,

5. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-

st�ndig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att upp-
fylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsf�rordningen, i strid med arti-
kel 99.1 i den f�rordningen,

6. l�ter bli att rapportera eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig information

till Finansinspektionen n�r det g�ller data som avses i artikel 101 i tillsynsf�r-
ordningen,

7. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-

st�ndig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel
394.1 i tillsynsf�rordningen,

8. l�ter bli att l�mna information till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-

st�ndig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och
415.2 i tillsynsf�rordningen,

9. l�ter bli att l�mna uppgifter till Finansinspektionen eller l�mnar ofull-

st�ndig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 i tillsynsf�rordningen,

10. vid upprepade tillf�llen eller systematiskt l�ter bli att h�lla likvida till-

g�ngar i strid med artikel 412 i tillsynsf�rordningen,

11. uts�tter sig f�r en exponering som �verskrider gr�nserna enligt artikel

395 i tillsynsf�rordningen,

12. �r exponerat f�r kreditrisken i en v�rdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsf�rordningen,

13. l�ter bli att l�mna information eller l�mnar ofullst�ndig eller felaktig

information i strid med n�gon av artiklarna 431.1431.3 och 451.1 i tillsyns-
f�rordningen,

14. g�r betalningar till innehavare av instrument som ing�r i institutets

kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 �� lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

3 Senaste lydelse 2017:646.

background image

3

SFS 2017:1342

eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsf�rordningen, n�r dessa artiklar f�rbjuder
s�dana betalningar till innehavare av instrument som ing�r i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk

�vertr�delse av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansie-
ring av terrorism eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av den lagen,

16. har befunnits ansvarigt f�r en allvarlig, upprepad eller systematisk

�vertr�delse av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2015/847 av
den 20 maj 2015 om uppgifter som ska �tf�lja �verf�ringar av medel och om
upph�vande av f�rordning (EG) nr 1781/2006,

17. har till�tit en styrelseledamot, verkst�llande direkt�ren eller ers�ttare

f�r n�gon av dem att �ta sig ett s�dant uppdrag i institutet eller kvarst� i insti-
tutet trots att kraven i 3 kap. 2 � f�rsta stycket 4 eller 5, 10 kap. 8 a8 c ��,
12 kap. 6 a6 c �� eller i f�reskrifter som har meddelats med st�d av 16 kap.
1 � 2 inte �r uppfyllda,

18. i strid med 6 a kap. 2 � l�ter bli att uppr�tta eller l�mna in en kon-

cern�terh�mtningsplan,

19. i strid med 6 b kap. 11 � l�ter bli att anm�la att koncerninternt finansi-

ellt st�d ska l�mnas,

20. i strid med 13 kap. 4 a och 5 a �� l�ter bli att underr�tta Finansinspek-

tionen om institutet fallerar eller sannolikt kommer att fallera, eller

21. i strid med 28 kap. 1 � lagen (2015:1016) om resolution l�ter bli att

l�mna beg�rda upplysningar till Riksg�ldskontoret.

Om en s�dan person som anges i f�rsta stycket omfattas av tillst�nds- eller

underr�ttelseskyldighet enligt 14 kap. 1 eller 3 � f�r f�rv�rv eller avyttring av
aktier eller andelar i institutet, ska f�rsta stycket 2 och 3 inte g�lla f�r den per-
sonen i fr�ga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt f�rsta stycket f�r ske endast om institutets �vertr�-

delse �r allvarlig och personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsamhet
orsakat �vertr�delsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre �r och h�gst tio �r,

inte f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i ett kreditinstitut,
eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

10 �

4

Om ett kreditinstitut underl�ter att i tid l�mna de upplysningar som

f�reskrivits med st�d av 16 kap. 1 � f�rsta stycket 13, f�r Finansinspektionen
besluta att institutet ska betala en f�rseningsavgift med h�gst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

16 kap.

1 �

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om

1. vilken information ett kreditinstitut ska l�mna till sina kunder eller till

dem som institutet erbjuder sina tj�nster,

2. de krav som ska g�lla f�r deltagande i ledningen av ett kreditinstitut

enligt 3 kap. 2 � f�rsta stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 � andra stycket 1,

4 Senaste lydelse 2017:231.

5 Senaste lydelse 2016:346.

background image

4

SFS 2017:1342

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

3. vilka poster som f�r r�knas in i startkapitalet enligt 3 kap. 57 ��,
4. vilka �tg�rder som ett kreditinstitut ska vidta f�r att uppfylla de krav p�

soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system f�r hantering av
uppgifter om ins�ttare och deras ins�ttningar, amortering, sundhet, att inte
bidra till finansiella obalanser p� kreditmarknaden samt riktlinjer och instruk-
tioner som avses i 6 kap. 15 ��,

5. erk�nnande av utl�ndska krav enligt 6 kap. 3 d �,
6. inneh�llet i en �terh�mtningsplan enligt 6 a kap. 1 � och en koncern-

�terh�mtningsplan enligt 6 a kap. 2 �, n�r planerna ska uppr�ttas och hur ofta
de ska uppdateras,

7. inneh�llet i en ans�kan om godk�nnande av avtal g�llande koncern-

internt finansiellt st�d enligt 6 b kap. 3 � f�rsta stycket,

8. vad det beslut som styrelsen i det st�dgivande f�retaget fattar enligt

6 b kap. 8 � ska inneh�lla,

9. inneh�llet i en anm�lan om givande av koncerninternt finansiellt st�d

enligt 6 b kap. 11 �,

10. offentligg�randet av information enligt 6 b kap. 16 �,
11. kreditinstituts m�ngfaldspolicy vid tills�ttandet av styrelse samt resur-

ser f�r introduktion och utbildning av styrelseledam�ter,

12. vilka begr�nsningar som g�ller n�r ett bankaktiebolag eller ett kredit-

marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant
enligt 10 kap. 12 �,

13. vilka upplysningar ett kreditinstitut och s�dana utl�ndska kreditinstitut

som inr�ttat filial i Sverige ska l�mna till Finansinspektionen f�r dess tillsyns-
verksamhet,

14. vilka kreditinstitut som ska uppr�tta register som avses i 13 kap. 8 a �,

vad registren ska inneh�lla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in
registren f�r olika typer av avtal, och

15. s�dana avgifter f�r tillsyn, ans�kningar, anm�lningar och underr�ttelser

som avses i 13 kap. 16 �.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2018.
2. Best�mmelserna i 6 kap. 3 c och 3 d �� till�mpas p� krediter som l�mnas

efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.