SFS 2017:1342 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2017:1342 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
171342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 21 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse

dels att 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a och 10 §§ och 16 kap. 1 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 3 c och 3 d §§, och när-

mast före 6 kap. 3 c och 3 d §§ nya rubriker av följande lydelse.

6 kap.

Finansiella obalanser på kreditmarknaden

3 c §

Ett kreditinstituts rörelse ska, utöver vad som i övrigt följer av denna

lag och andra författningar som reglerar verksamheten, drivas på ett sådant
sätt att institutet inte bidrar till finansiella obalanser på kreditmarknaden.

Erkännande av utländska krav

3 d §

Krav som ställs upp i en offentlig reglering i ett annat land inom EES

och som motsvarar kravet i 3 b eller 3 c § får erkännas i Sverige. När ett
sådant krav har erkänts gäller det för den verksamhet som ett svenskt kredit-
institut driver i det landet.

6 a kap.

3 §

2

Av innehållet i en återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan

ska det framgå att

1. de åtgärder som identifieras rimligen kan förväntas leda till att kredit-

institutet eller koncernen kan bevara eller återställa sin finansiella ställning
och livskraft, och

2. planen och de åtgärder som identifieras i den rimligen kan förväntas bli

genomförda snabbt och effektivt vid finansiell stress och utan att leda till en
allvarlig störning i det finansiella systemet.

En återhämtningsplan och en koncernåterhämtningsplan ska innehålla de

ytterligare uppgifter som framgår av föreskrifter som meddelats med stöd av

1 Prop. 2017/18:22, bet. 2017/18:FiU19, rskr. 2017/18:120.

2 Senaste lydelse 2015:1029.

SFS 2017:1342

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1342

16 kap. 1 § 6 eller tekniska standarder beslutade av Europeiska kommis-
sionen enligt artikel 5.10 i krishanteringsdirektivet.

De åtgärder som identifieras i en återhämtningsplan och en koncernåter-

hämtningsplan får inte leda till att det uppkommer väsentliga hinder mot att
rekonstruera eller avveckla ett kreditinstitut eller, i förekommande fall, ett
annat koncernföretag som omfattas av planen.

15 kap.

1 a §

3

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett kredit-

instituts styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon
av dem, om kreditinstitutet

1. har fått tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse genom att

lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. i strid med 14 kap. 4 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

3. i strid med 14 kap. 4 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen

anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier eller
andelar i institutet samt storleken på innehaven,

4. inte uppfyller kraven i 6 kap. 1�3 c, 4, 4 a, 4 c eller 5 § eller i föreskrifter

som har meddelats med stöd av 16 kap. 1 § 4,

5. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att upp-
fylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med arti-
kel 99.1 i den förordningen,

6. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information

till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i tillsynsför-
ordningen,

7. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om en stor exponering i strid med artikel
394.1 i tillsynsförordningen,

8. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och
415.2 i tillsynsförordningen,

9. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofull-

ständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel
430.1 i tillsynsförordningen,

10. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida till-

gångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

11. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel

395 i tillsynsförordningen,

12. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att

uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen,

13. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig

information i strid med någon av artiklarna 431.1�431.3 och 451.1 i tillsyns-
förordningen,

14. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i institutets

kapitalbas i strid med 8 kap. 3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

3 Senaste lydelse 2017:646.

background image

3

SFS 2017:1342

eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder
sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

15. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen,

16. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk

överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av
den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om
upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006,

17. har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare

för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i institutet eller kvarstå i insti-
tutet trots att kraven i 3 kap. 2 § första stycket 4 eller 5, 10 kap. 8 a�8 c §§,
12 kap. 6 a�6 c §§ eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
1 § 2 inte är uppfyllda,

18. i strid med 6 a kap. 2 § låter bli att upprätta eller lämna in en kon-

cernåterhämtningsplan,

19. i strid med 6 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finansi-

ellt stöd ska lämnas,

20. i strid med 13 kap. 4 a och 5 a §§ låter bli att underrätta Finansinspek-

tionen om institutet fallerar eller sannolikt kommer att fallera, eller

21. i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att

lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller

underrättelseskyldighet enligt 14 kap. 1 eller 3 § för förvärv eller avyttring av
aktier eller andelar i institutet, ska första stycket 2 och 3 inte gälla för den per-
sonen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om institutets överträ-

delse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet
orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år,

inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut,
eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

10 §

4

Om ett kreditinstitut underlåter att i tid lämna de upplysningar som

föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 § första stycket 13, får Finansinspektionen
besluta att institutet ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

16 kap.

1 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till

dem som institutet erbjuder sina tjänster,

2. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut

enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1,

4 Senaste lydelse 2017:231.

5 Senaste lydelse 2016:346.

background image

4

SFS 2017:1342

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

3. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5�7 §§,
4. vilka åtgärder som ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på

soliditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av
uppgifter om insättare och deras insättningar, amortering, sundhet, att inte
bidra till finansiella obalanser på kreditmarknaden samt riktlinjer och instruk-
tioner som avses i 6 kap. 1�5 §§,

5. erkännande av utländska krav enligt 6 kap. 3 d §,
6. innehållet i en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en koncern-

återhämtningsplan enligt 6 a kap. 2 §, när planerna ska upprättas och hur ofta
de ska uppdateras,

7. innehållet i en ansökan om godkännande av avtal gällande koncern-

internt finansiellt stöd enligt 6 b kap. 3 § första stycket,

8. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt

6 b kap. 8 § ska innehålla,

9. innehållet i en anmälan om givande av koncerninternt finansiellt stöd

enligt 6 b kap. 11 §,

10. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 §,
11. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resur-

ser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

12. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kredit-

marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant
enligt 10 kap. 12 §,

13. vilka upplysningar ett kreditinstitut och sådana utländska kreditinstitut

som inrättat filial i Sverige ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsyns-
verksamhet,

14. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a §,

vad registren ska innehålla och inom vilken tid kreditinstitutet ska ge in
registren för olika typer av avtal, och

15. sådana avgifter för tillsyn, ansökningar, anmälningar och underrättelser

som avses i 13 kap. 16 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.
2. Bestämmelserna i 6 kap. 3 c och 3 d §§ tillämpas på krediter som lämnas

efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.