SFS 2017:1343 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2017:1343 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
171343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet
med bostadskrediter;

utfärdad den 21 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:1024) om verk-

samhet med bostadskrediter

dels att 6 kap. 9 § och 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 12 a�12 c §§, och närmast

före 4 kap. 12 a�12 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

4 kap.

Amorteringskrav

12 a §

Kreditgivare som till konsumenter lämnar krediter som är förenade

med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt, eller
som är förenade med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet,
ska tillämpa återbetalningsvillkor som är förenliga med en sund amorterings-
kultur och motverkar alltför hög skuldsättning hos hushållen.

Finansiella obalanser på kreditmarknaden

12 b §

En kreditgivares verksamhet ska, utöver vad som i övrigt följer av

denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten, drivas på ett
sådant sätt att företaget inte bidrar till finansiella obalanser på kredit-
marknaden.

Erkännande av utländska krav

12 c §

Krav som ställs upp i en offentlig reglering i ett annat land inom EES

och som motsvarar kravet i 12 a eller 12 b § får erkännas i Sverige. När ett
sådant krav har erkänts gäller det för den verksamhet som en svensk kredit-
givare driver i det landet.

6 kap.

9 §

Om en kreditgivare, en svensk kreditförmedlare eller en kredit-

förmedlare från ett land utanför EES inte i tid lämnar de upplysningar som

1 Prop. 2017/18:22, bet. 2017/18:FiU19, rskr. 2017/18:120.

SFS 2017:1343

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1343

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

kreditgivaren eller kreditförmedlaren är skyldig att lämna enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 15, får Finansinspektionen besluta att
företaget ska betala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

7 kap.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vilket innehåll en ansökan om tillstånd enligt denna lag ska ha,
2. de krav på insikt och erfarenhet som ska gälla för deltagande i ledningen

av en kreditförmedlare enligt 3 kap. 2 § första stycket 4,

3. sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 3 kap. 2 § första

stycket 6,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 3 kap. 4 §,
5. vad en kreditgivare eller kreditförmedlare ska iaktta för att uppfylla skyl-

digheterna i 4 kap. 1 §,

6. vilka krav som ska gälla avseende kunskap och kompetens enligt 4 kap.

2 §,

7. en kreditgivares eller kreditförmedlares ersättningssystem enligt 4 kap.

3�6 §§,

8. riktlinjer för utlåning enligt 4 kap. 11 §,
9. riktlinjer för värdering av säkerhet enligt 4 kap. 12 § och vad som ska

iakttas när det gäller dokumentation av värderingen,

10. vad en kreditgivare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

12 a §,

11. vad en kreditgivare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

12 b §,

12. erkännande av utländska krav enligt 4 kap. 12 c §,
13. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 4 kap. 13 § och vad en

kreditgivare eller kreditförmedlare i övrigt ska iaktta när det gäller uppdrags-
avtal,

14. vad som ska ingå i dokumentation enligt 4 kap. 14 §, och
15. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen för

dess tillsynsverksamhet enligt 5 kap. 3 och 5 §§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.
2. Bestämmelserna i 4 kap. 12 a�12 c §§ tillämpas på krediter som lämnas

efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.