SFS 2018:858 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2018:858 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
SFS2018-858.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter ska ha följande lydelse.

8 kap.
1 §
Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol. Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 16 § andra

stycket får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:858

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.