SFS 1994:2011 Lag om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 1994:2011 Lag om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare
SFS 1994_2011 Lag om ändring i lagen (1989_508) om försäkringsmäklare

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1989:508) om försäkringsmäklare;

SFS 1994:2011
Utkom från trycket
den 30 december 1994

6883

1

Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95:NU12, rskr. 1994/95:164. Jfr rådets direktiv

93/22/EEG (EGT nr L 141, 11.6.1993, s. 27).

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3, 5, 13, 14 och 16 §§ lagen

(1989:508) om försäkringsmäklare skall ha följande lydelse.

3 §2 Varje försäkringsmäklare skall vara registrerad hos Finansinspek-
tionen och stå under dess tillsyn. Registreringen kan avse förmedling av

1. alla slag av försäkring,

2. enbart personförsäkring, eller
3. enbart skadeförsäkring.
Bedriver mäklaren även verksamhet som avses i 1 kap. 3 b § lagen

(1991:981) om värdepappersrörelse skall också detta registreras.

Benämningen försäkringsmäklare får användas bara av den som är

registrerad enligt denna lag.

5 §3 För att en fysisk person skall bli registrerad som försäkringsmäklare
krävs att han

1. inte är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. inte genom anställning eller uppdrag hos något försäkringsföretag

eller på annat sätt är beroende av försäkringsgivarintressen,

3. har en försäkring för skadeståndsskyldighet som kan åläggas honom

om han åsidosätter sina skyldigheter,

4. har en tillfredställande utbildning för den verksamhet som skall

bedrivas, och

5. i övrigt är lämplig som försäkringsmäklare.
Sådan försäkring som avses i första stycket 3 krävs inte om mäklarens

verksamhet bedrivs uteslutande för en juridisk person som är registrerad
som försäkringsmäklare.

13 § Försäkringsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och

med iakttagande av god försäkringsmäklarsed. Bedriver han verksamhet
som avses i 3 § andra stycket tillämpas dessutom 1 kap. 7 § lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse. Försäkringsmäklaren skall, i den ut-
sträckning som omständigheterna kräver det, klarlägga uppdragsgivarens

behov av försäkring och, i förekommande fall,, tjänster i samband med
sparande samt föreslå lämpliga lösningar.

14 § Om försäkringsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosät-

ter sina skyldigheter enligt 13 §, skall han ersätta den skada som till följd
av detta drabbar en uppdragsgivare, en försäkringsgivare, ett fondbolag,
ett utländskt fondföretag eller någon som härleder sin rätt från uppdragsgi-
varen.

background image

4

Senaste lydelse 1993:1308.

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

16 §4 Om någon utövar sådan verksamhet som avses i 3 § första stycket

1 � 3 utan att vara registrerad som försäkringsmäklare, skall Finansinspek-

tionen förelägga honom vid vite att upphöra med detta. Detsamma gäller
om en registrerad försäkringsmäklare yrkesmässigt förmedlar försäkringar
av ett slag som han inte är registrerad för eller bedriver sådan verksamhet
som avses i 3 § andra stycket utan att detta registrerats samt om någon
använder benämningen försäkringsmäklare utan att vara registrerad som
sådan.

Ett föreläggande enligt första stycket får också meddelas i samband med

ett beslut om återkallelse enligt 15 §.

SFS 1994:2011

6884

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.