SFS 1994:2018 Lag om ändring i lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag

SFS 1994_2018 Lag om ändring i lagen (1992_1610) om kreditmarknadsbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1992:1610) om
kreditmarknadsbolag;

SFS 1994:2018

Utkom från trycket
den 30 december 1994

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1610) om

kreditmarknadsbolag

dels att 3 kap. 9 § och 4 kap. 2 — 4 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 § och 4 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 § Tillstånd att driva finansieringsverksamhet för ett svenskt aktiebolag

får meddelas endast om

1. bolagsordningen inte strider mot denna lag eller någon annan författ-

ning,

2. den planerade rörelsen kan antas komma att uppfylla kraven på en

sund verksamhet,

3. det inte kan antas att de som kommer att äga ett kvalificerat innehav i

bolaget kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i bola-
get, och

4. bolaget uppfyller de villkor i övrigt som anges i denna lag.
Tillstånd får inte vägras på den grunden att det inte behövs något

ytterligare finansieringsföretag.

3 kap.

2 § Ett utländskt kreditinstitut som driver verksamhet med stöd av 2
kap. 8 eller 9 § får driva sådan verksamhet som anges i 1 § andra stycket i
den mån verksamheten omfattas av institutets verksamhetstillstånd i hem-
landet.

1

Prop. 1994/95:50. bet. 1994/95: NU 12, rskr. 1994/95:164. Jfr rådets direktiv

92/30/EEG (EGT nr L 110, 28.4.1992, s. 52), 92/121/EEG (EGT nr L 29, 5.2.1993,
s. l),93/6/EEG(EGTnr L 141, 11.6.1993, s. 1).

6902

background image

Ett utländskt företag som avses i 2 kap. 10 § får driva verksamhet som

anges i 1 § andra stycket endast om verksamheten är tillåten enligt företa-
gets stadgar eller bolagsordning och endast i den mån det eller de utländska
kreditinstitut som äger företaget eller dess moderföretag skulle ha rätt
enligt första stycket att driva sådan verksamhet.

I 1 kap. 3 d och 3 e §§ lagen (1991:981) om värdepappersrörelse finns

bestämmelser om att verksamhet som avses i 1 kap. 3 § samma lag under
vissa förutsättningar får bedrivas av utländska kreditinstitut som driver
verksamhet med stöd av 2 kap. 9 § och av finansiella institut och dotterfö-
retag som driver verksamhet med stöd av 2 kap. 10 §.

4 kap.

1 § Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i
lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditin-
stitut och värdepappersbolag.

Ett kreditmarknadsbolags kapitalbas får inte understiga det belopp som

enligt 2 kap. 4 § krävdes när verksamheten påbörjades.

Ett kreditmarknadsbolag som med stöd av 2 kap. 4 § andra stycket fått

Finansinspektionens medgivande att när verksamheten påbörjades ha ett
lägre bundet eget kapital än motsvarande fem miljoner ecu, skall om
nettovärdet av tillgångarna i bolagets verksamhet därefter överstiger ett-
hundra miljoner kronor ha en kapitalbas som motsvarar minst fem miljo-
ner ecu, beräknat efter den kurs som gällde vid tidpunkten för beslut om
tillstånd enligt 2 kap. 1 §.

Denna lag träder i kraft såvitt avser upphävandet av bestämmelserna i

3 kap. 9 § och 4 kap. 2 — 4 §§ samt ändringarna i 2 kap. 1 § och 4 kap. 1 §
den 1 januari 1995 och i övrigt den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Per Håkansson
(Finansdepartementet)

6903

SFS 1994:2018

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.