SFS 1997:557 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

SFS 1997_557 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987_617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

979

SFS 1997:557
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 10 § bankrörelselagen

(1987:617) skall ha följande lydelse.

1 kap.

10 §2 Enskildas förhållanden till bank får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretes-

slagen (1980:100).

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket. Detsamma gäller en revisor som bryter mot
förbudet i 3 kap. 14 § första stycket att lämna upplysningar om en banks an-
gelägenheter.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser som inne-

bär att vad som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att
uppgifter i vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Håkan Klahr
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:65, bet. 1996/97:FiU27, rskr. 1996/97:274.

2

Senaste lydelse 1992:1613.

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.