SFS 2019:1253 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2019:1253 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
SFS2019-1253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 kap. 3 § och 6 kap. 14 § lagen
(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
Vid bedömningen enligt 2 § första stycket 3 av om en innehavare är
lämplig ska innehavarens anseende beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att företagets verksamhet drivs på

ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt som avses i 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt 2 §
lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

6 kap.
14 §
Finansinspektionen får förelägga en utländsk kreditförmedlare från
ett land inom EES som förmedlar bostadskrediter från en filial i Sverige att
göra rättelse, om kreditförmedlaren överträder

� 4 kap. 1, 2, 7, 8, 9 eller 10 §,
� föreskrifter som meddelats med stöd av 7 kap. 1 § 5 eller 6,
� 5 a §, 6 §, 12 a § första stycket, 13 a §, 50 § eller 54 § konsumentkredit-

lagen (2010:1846), eller

� lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Om kreditförmedlaren inte följer föreläggandet, ska Finansinspektionen

underrätta den behöriga myndigheten i kreditförmedlarens hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda kreditförmedlaren

att fortsätta förmedla bostadskrediter i Sverige. Innan förbud meddelas ska
inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i kreditförmedlarens

1 Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2019:1253

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1253

hemland. Europeiska kommissionen ska omedelbart informeras när ett för-
bud meddelas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för överträdelser av lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som
inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.