SFS 2019:1253 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2019:1253 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
SFS2019-1253.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:VCFXEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:LNFPUC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:UIOKMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2016:1024) om verksamhet med </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>bostadskrediter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 5 december 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 2 kap. 3 � och 6 kap. 14 � lagen <br/>(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>2 kap. <br/>3 �</b> Vid bed�mningen enligt 2 � f�rsta stycket 3 av om en innehavare �r <br/>l�mplig ska innehavarens anseende beaktas. Det ska ocks� beaktas om det <br/>finns sk�l att anta att </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. innehavaren kommer att motverka att f�retagets verksamhet drivs p�</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som <br/>reglerar f�retagets verksamhet, eller </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r<br/>a) penningtv�tt som avses i 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">penningtv�tt och finansiering av terrorism, eller </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 � <br/>lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott. </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>6 kap. <br/>14 �</b> Finansinspektionen f�r f�rel�gga en utl�ndsk kreditf�rmedlare fr�n <br/>ett land inom EES som f�rmedlar bostadskrediter fr�n en filial i Sverige att <br/>g�ra r�ttelse, om kreditf�rmedlaren �vertr�der </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112"> 4 kap. 1, 2, 7, 8, 9 eller 10 �,<br/> f�reskrifter som meddelats med st�d av 7 kap. 1 � 5 eller 6,<br/> 5 a �, 6 �, 12 a � f�rsta stycket, 13 a �, 50 � eller 54 � konsumentkredit-</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2010:1846), eller </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10"> lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">terrorism eller f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om kreditf�rmedlaren inte f�ljer f�rel�ggandet, ska Finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:958px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">underr�tta den beh�riga myndigheten i kreditf�rmedlarens hemland. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om r�ttelse inte sker, f�r Finansinspektionen f�rbjuda kreditf�rmedlaren </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">att forts�tta f�rmedla bostadskrediter i Sverige. Innan f�rbud meddelas ska <br/>inspektionen underr�tta den beh�riga myndigheten i kreditf�rmedlarens </p> <p style="position:absolute;top:1082px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76. </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism, </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 och om upph�vande </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:1253</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">10 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:1253</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">hemland. Europeiska kommissionen ska omedelbart informeras n�r ett f�r-<br/>bud meddelas. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r �vertr�delser av lagen</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">(2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism som <br/>intr�ffat f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Erik Eldhagen <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter

Utf�rdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 2 kap. 3 � och 6 kap. 14 � lagen
(2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.
3 �
Vid bed�mningen enligt 2 � f�rsta stycket 3 av om en innehavare �r
l�mplig ska innehavarens anseende beaktas. Det ska ocks� beaktas om det
finns sk�l att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att f�retagets verksamhet drivs p�

ett s�tt som �r f�renligt med kraven i denna lag och andra f�rfattningar som
reglerar f�retagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan �ka risken f�r
a) penningtv�tt som avses i 1 kap. 6 � lagen (2017:630) om �tg�rder mot

penningtv�tt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 � 2, 3 � eller 4 � lagen (2002:444) om straff f�r finansie-

ring av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, s�vitt avser brott enligt 2 �
lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

6 kap.
14 �
Finansinspektionen f�r f�rel�gga en utl�ndsk kreditf�rmedlare fr�n
ett land inom EES som f�rmedlar bostadskrediter fr�n en filial i Sverige att
g�ra r�ttelse, om kreditf�rmedlaren �vertr�der

 4 kap. 1, 2, 7, 8, 9 eller 10 �,
 f�reskrifter som meddelats med st�d av 7 kap. 1 � 5 eller 6,
 5 a �, 6 �, 12 a � f�rsta stycket, 13 a �, 50 � eller 54 � konsumentkredit-

lagen (2010:1846), eller

 lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av

terrorism eller f�reskrifter som meddelats med st�d av lagen.

Om kreditf�rmedlaren inte f�ljer f�rel�ggandet, ska Finansinspektionen

underr�tta den beh�riga myndigheten i kreditf�rmedlarens hemland.

Om r�ttelse inte sker, f�r Finansinspektionen f�rbjuda kreditf�rmedlaren

att forts�tta f�rmedla bostadskrediter i Sverige. Innan f�rbud meddelas ska
inspektionen underr�tta den beh�riga myndigheten i kreditf�rmedlarens

1 Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r

att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism,

om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 och om upph�vande

av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2019:1253

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1253

hemland. Europeiska kommissionen ska omedelbart informeras n�r ett f�r-
bud meddelas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r �vertr�delser av lagen

(2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism som
intr�ffat f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.