SFS 2020:343 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2020:343 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
SFS2020-343.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter

Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att det i lagen (2016:1024) om verk-
samhet med bostadskrediter ska införas fyra nya paragrafer, 5 kap. 4 a och
4 b §§ och 6 kap. 13 a och 13 b §§, och närmast före 6 kap. 13 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

5 kap.
4 a §
Finansinspektionen får förelägga var och en att lämna upplysningar
och tillhandahålla de handlingar som behövs i ett ärende om tillämpningen
av 1 kap. 5 § eller 4 kap. 7, 8, 9, 10, 11 eller 14 §.

4 b § Om det är nödvändigt för tillsynen när det gäller de bestämmelser
som anges i 4 a §, får Finansinspektionen köpa tjänster under dold identitet
(testköp).

Näringsidkaren ska underrättas om testköpet så snart det kan ske utan att

åtgärden förlorar sin betydelse.

Om det inte är oskäligt, får Finansinspektionen besluta att näringsidkaren

ska ersätta inspektionen för vad som har betalats för tjänsten vid testköpet.

6 kap.
Varningsmeddelande
13 a §
Om en näringsidkare genom sitt agerande på internet bryter mot
1 kap. 5 § andra stycket eller 4 kap. 7, 8, 9, 10, 11 eller 14 § och inga andra
effektiva medel är tillgängliga, får Finansinspektionen förelägga närings-
idkaren, en värdtjänstleverantör eller en internetleverantör att upprätta ett
varningsmeddelande som tydligt visas i samband med besök på webbplatsen.

Ett föreläggande som avses i första stycket får bara meddelas om
1. överträdelsens allvar motiverar det, och
2. webbplatsen inte omfattas av tryckfrihetsförordningens eller yttrande-

frihetsgrundlagens skydd.

Varningsmeddelandet ska ange i vilket avseende agerandet bryter mot

någon av bestämmelserna som anges i första stycket och i övrigt vara utfor-
mat på ändamålsenligt sätt.

1 Prop. 2019/20:120, bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:254.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om

samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslag-

stiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004.

SFS

2020:343

Publicerad
den

23 maj 2020

background image

SFS

2020:343

2

13 b § När ändrade förhållanden föranleder det, ska Finansinspektionen
besluta att en skyldighet att upprätta ett varningsmeddelande inte längre ska
gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.