SFS 2005:405 Lag om försäkringsförmedling

050405.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om försäkringsförmedling;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om försäkringsförmedling.

Med försäkringsförmedling avses yrkesmässig verksamhet som består i

att

1. lägga fram eller föreslå försäkringsavtal eller utföra annat förberedande

arbete innan försäkringsavtal ingås,

2. för någon annans räkning ingå försäkringsavtal, eller
3. bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.

2 § Som försäkringsförmedling skall inte anses verksamhet som bara be-
står i att

1. hänvisa någon till ett försäkringsföretag eller en försäkringsförmedlare,
2. lämna allmän information om försäkring till någon,
3. inom ramen för en annan yrkesverksamhet i enstaka fall lämna infor-

mation eller rådgivning om försäkring till någon, eller

4. yrkesmässigt handlägga, värdera eller reglera försäkringsfall.

3 § Bestämmelserna om försäkring gäller även återförsäkring, om inte nå-
got annat sägs.

4 §

Bestämmelserna om försäkringsförmedlare gäller även anknuten för-

säkringsförmedlare, om inte något annat sägs.

5 § När en försäkringsförmedlare utövar sådan sidoverksamhet som avses
i 1 kap. 3 b § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, är lagen tillämplig
även på denna verksamhet, om inte något annat sägs.

6 § För utländska försäkringsförmedlares verksamhet i Sverige gäller be-
stämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. För sådana filialer till utländska

1 Prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:FiU26, rskr. 2004/05:255.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om
försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.01.2003 s. 3, Celex 32002L0092).

SFS 2005:405

Utkom från trycket
den 14 juni 2005

2* SFS 2005:405–428

background image

2

SFS 2005:405

försäkringsförmedlare som avses i 10 § 4 a gäller i övrigt lagen (1992:160)
om utländska filialer m.m.

Undantag från lagens tillämpningsområde

7 § Lagen är inte tillämplig på försäkringsförmedling som utövas av ett
försäkringsföretag eller av en anställd hos ett försäkringsföretag som handlar
på företagets ansvar.

8 § Lagen är inte tillämplig om

1. försäkringsförmedlingen bara kräver kunskaper om den försäkring som

förmedlas,

2. försäkringsförmedlingen utförs av någon som förmedlar försäkringar

vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet,

3. den förmedlade försäkringen kompletterar en vara eller en tjänst och

försäkringen täcker

a) risken för förlust av eller funktionsfel i eller skada på varan, eller
b) risken för förlust av eller skada på bagage eller andra risker i samband

med en resa,

4. den förmedlade försäkringen avser annat än livförsäkring eller ansvars-

försäkring,

5. den årliga premien för den förmedlade försäkringen inte överstiger ett

värde motsvarande 500 euro, och

6. den förmedlade försäkringen gäller i högst fem år, inklusive eventuella

förlängningar.

En försäkring som avses i första stycket 3 b får även innehålla livförsäk-

ring eller ansvarsförsäkring, om detta försäkringsskydd är underordnat det
huvudsakliga försäkringsskyddet för risker i samband med resan.

Avtalsvillkor som avviker från lagen

9 § Avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i 5 kap. 4 och 7 §§ får
inte åberopas mot kunden eller någon som härleder sin rätt från denne, i an-
nat fall än när förmedlingen avser återförsäkring eller försäkring mot stora
risker.

Definitioner

10 § I denna lag betyder

1. anknuten försäkringsförmedlare:
a) en svensk fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett eller

flera försäkringsföretag om att förmedla försäkringsprodukter, om dessa
produkter inte konkurrerar med varandra och avtalet innebär att försäkrings-
företaget är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar en kund, en
försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden till följd av
att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter
enligt 5 kap. 4 §, eller

b) en svensk fysisk eller juridisk person som utövar försäkringsförmed-

ling vid sidan av sin huvudsakliga yrkesverksamhet och som har träffat avtal
med ett eller flera försäkringsföretag om att förmedla försäkringsprodukter,

background image

3

SFS 2005:405

om dessa produkter utgör ett komplement till varor som levereras eller tjäns-
ter som tillhandahålls inom ramen för denna huvudsakliga yrkesverksamhet
och avtalet innebär att försäkringsföretaget är ansvarigt för ren förmögen-
hetsskada som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som härle-
der sin rätt från kunden till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oakt-
samhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,

2. behörig myndighet: en utländsk myndighet eller annat utländskt organ

som har behörighet att besluta om tillstånd för eller registrering av utländska
försäkringsförmedlare eller att utöva tillsyn över sådana förmedlare,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. filial:
a) ett avdelningskontor med självständig förvaltning,
b) en svensk fysisk eller juridisk person som står under ledning och kon-

troll av en utländsk försäkringsförmedlare, som har fullmakt att vidta för
förmedlaren bindande rättshandlingar med tredje man och som har ett varak-
tigt uppdrag från förmedlaren, eller

c) en fysisk eller juridisk person som står under ledning och kontroll av en

svensk försäkringsförmedlare, som har fullmakt att vidta för förmedlaren
bindande rättshandlingar med tredje man och som har ett varaktigt uppdrag
från förmedlaren,

5. försäkringsförmedlare: en svensk fysisk eller juridisk person som är re-

gistrerad enligt denna lag,

6. hemland: det land där en utländsk försäkringsförmedlare har sitt hem-

vist,

7. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-
taget,

8. moderbolag: detsamma som i 1 kap. 9 § första–tredje styckena försäk-

ringsrörelselagen (1982:713),

9. stora risker: detsamma som i 2 a kap. 4 § tredje och fjärde styckena

försäkringsrörelselagen,

10. svensk fysisk person: en fysisk person som har sitt hemvist i Sverige

och som utövar sin verksamhet här,

11. svensk juridisk person: en juridisk person som har sitt hemvist i

Sverige, och

12. utländsk försäkringsförmedlare: en utländsk fysisk eller juridisk per-

son som i sitt hemland är registrerad för att utöva försäkringsförmedling.

2 kap. Tillstånd och registrering för svenska
försäkringsförmedlare

Tillstånds- och registreringsplikt

1 § Försäkringsförmedling får med undantag för det fall som avses i 4 §
utövas bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Tillstånd får ges till en
svensk fysisk eller juridisk person.

Bestämmelser om förutsättningar för utländska försäkringsförmedlare att

utöva försäkringsförmedling i Sverige finns i 3 kap.

background image

4

SFS 2005:405

2 § Tillstånd till försäkringsförmedling kan avse

1. alla slag av försäkringar,
2. bara livförsäkringar, eller
3. bara skadeförsäkringar.
Tillståndet får begränsas till att avse en eller flera försäkringsklasser eller

grupper av försäkringsklasser som avses i 2 kap. 3 a–c §§ försäkringsrörel-
selagen (1982:713) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa
bestämmelser.

3 § Den som har fått tillstånd enligt 1 § att utöva försäkringsförmedling
skall senast sex månader efter det att tillstånd beviljades anmäla sig för re-
gistrering hos Bolagsverket.

Om anmälan för registrering inte görs inom denna tid eller om Bolagsver-

ket genom beslut som har vunnit laga kraft avskrivit en sådan anmälan eller
vägrat registrering, upphör tillståndet att gälla.

Verksamheten får inte påbörjas förrän registrering har skett.

4 § För en anknuten försäkringsförmedlare gäller i stället för det som sägs
i 1–3 §§ att det försäkringsföretag med vilket förmedlaren har ingått avtal
om att förmedla dess försäkringsprodukter, skall anmäla förmedlaren för re-
gistrering hos Bolagsverket. Innan anmälan får ske skall försäkringsföreta-
get kontrollera att förmedlaren uppfyller kraven i 5 § 1–3 eller 6 § första
stycket 1, 3, 4 och andra stycket samt i föreskrifter som har meddelats med
stöd av 9 kap. 1 § och 2 § 2, 3 och 5. Försäkringsföretaget skall, genom att
begära att ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om be-
lastningsregister visas upp, kontrollera att kraven i 5 § 2 och 6 § första
stycket 3 i detta avseende är uppfyllda.

I en anmälan skall det anges om förmedlingen skall avse alla slag av för-

säkringar, bara livförsäkringar eller bara skadeförsäkringar eller om den
skall begränsas till att avse en eller flera försäkringsklasser eller grupper av
försäkringsklasser som avses i 2 kap. 3 a–c §§ försäkringsrörelselagen
(1982:713) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestäm-
melser.

Verksamheten får inte påbörjas förrän registrering har skett.

Förutsättningar för tillstånd för en fysisk person

5 § Tillstånd för en svensk fysisk person att utöva försäkringsförmedling
får ges bara om den fysiska personen

1. inte är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. inte förekommer i det register som förs enligt lagen (1998:620) om be-

lastningsregister avseende vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss all-
varlig ekonomisk brottslighet och har visat skötsamhet i ekonomiska angelä-
genheter,

3. har lämplig kunskap och kompetens för den verksamhet som skall utö-

vas, och

4. omfattas av en försäkring för skadeståndsskyldighet som kan åläggas

denne om han eller hon åsidosätter sina skyldigheter.

background image

5

SFS 2005:405

Förutsättningar för tillstånd för en juridisk person

6 § Tillstånd för en svensk juridisk person att utöva försäkringsförmedling
får ges bara om

1. den juridiska personen inte är i konkurs eller likvidation,
2. den juridiska personen omfattas av en försäkring för skadeståndsskyl-

dighet som kan åläggas denna om den åsidosätter sina skyldigheter,

3. den som skall ingå i den juridiska personens ledning eller vara ersättare

för denne, uppfyller kraven i 5 § 2 samt har tillräcklig insikt och erfarenhet
för att delta i ledningen av en juridisk person som utövar försäkringsförmed-
ling, och

4. de anställda som skall förmedla försäkringar för den juridiska perso-

nens räkning uppfyller kraven i 5 § 1–3.

Den juridiska personen skall kontrollera att förutsättningarna enligt första

stycket 4 är uppfyllda. I samband med detta skall den juridiska personen be-
gära att ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belast-
ningsregister visas upp.

3 kap. Utländska försäkringsförmedlares verksamhet i Sverige

Försäkringsförmedlare vars hemland hör till EES

1 § En utländsk försäkringsförmedlare vars hemland hör till EES får

1. utöva försäkringsförmedling från sådan filial i Sverige som avses i

1 kap. 10 § 4 a eller b med början en månad efter det att Finansinspektionen
från en behörig myndighet i försäkringsförmedlarens hemland har tagit emot
en underrättelse om förmedlarens avsikt att utöva försäkringsförmedling
från filial i Sverige,

2. utöva försäkringsförmedling genom att erbjuda och tillhandahålla

tjänster i Sverige utan att inrätta filial här med början en månad efter det att
Finansinspektionen från en behörig myndighet i försäkringsförmedlarens
hemland har tagit emot en underrättelse om förmedlarens avsikt att utöva
försäkringsförmedling genom att erbjuda och tillhandahålla tjänster i
Sverige utan att inrätta filial här.

Finansinspektionen skall upplysa försäkringsförmedlaren om de bestäm-

melser som gäller för verksamheten här. Om förmedlaren skall utöva verk-
samhet genom filial, skall sådana upplysningar lämnas innan verksamheten
påbörjas.

Övriga utländska försäkringsförmedlare

2 § En utländsk försäkringsförmedlare vars hemland inte hör till EES får
efter tillstånd av Finansinspektionen utöva försäkringsförmedling från sådan
filial i Sverige som avses i 1 kap. 10 § 4 a eller b.

Tillstånd får ges bara om
1. försäkringsförmedlaren i sitt hemland står under betryggande tillsyn av

en behörig myndighet och den myndigheten har medgett att förmedlaren eta-
blerar sig i Sverige, och

2. det finns skäl att anta att försäkringsförmedlaren uppfyller kraven i

2 kap. 5 eller 6 §.

background image

6

SFS 2005:405

3 § Tillstånd enligt 2 § kan avse

1. alla slag av försäkringar,
2. bara livförsäkringar, eller
3. bara skadeförsäkringar.
Tillståndet får begränsas till att avse en eller flera försäkringsklasser eller

grupper av försäkringsklasser som avses i 2 kap. 3 a–c §§ försäkringsrörel-
selagen (1982:713) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa
bestämmelser.

4 § Den som har fått tillstånd enligt 2 § att utöva försäkringsförmedling
skall senast sex månader efter det att tillstånd beviljades anmäla sig för re-
gistrering hos Bolagsverket.

Om anmälan för registrering inte görs inom denna tid eller om Bolagsver-

ket genom beslut som har vunnit laga kraft avskrivit en sådan anmälan eller
vägrat registrering, upphör tillståndet att gälla.

Verksamheten får inte påbörjas förrän registrering har skett.

4 kap. Svenska försäkringsförmedlares verksamhet utomlands

Filialverksamhet inom EES

1 § Vill en försäkringsförmedlare inrätta en sådan filial som avses i 1 kap.
10 § 4 a eller c i ett annat land inom EES för sådan verksamhet som avses i
1 kap. 1 §, skall förmedlaren underrätta Finansinspektionen om sin avsikt
innan verksamheten påbörjas.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att underrättelsen togs

emot lämna över den till den behöriga myndigheten i det land där filialen
skall inrättas. Inspektionen skall underrätta försäkringsförmedlaren när in-
spektionen lämnar över underrättelsen.

Det som sägs i andra stycket gäller inte om den medlemsstat där filialen

skall inrättas har anmält till Europeiska gemenskapernas kommission att sta-
ten inte vill ta emot sådana underrättelser som avses där.

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

2 § Vill en försäkringsförmedlare erbjuda och tillhandahålla sådana tjäns-
ter som avses i 1 kap. 1 § i ett annat land inom EES utan att inrätta filial där,
skall förmedlaren underrätta Finansinspektionen om sin avsikt innan verk-
samheten påbörjas.

Finansinspektionen skall inom en månad från det att underrättelsen togs

emot lämna över den till den behöriga myndigheten i det land där verksam-
heten skall utövas. Inspektionen skall underrätta försäkringsförmedlaren när
inspektionen lämnar över underrättelsen.

Det som sägs i andra stycket gäller inte om den medlemsstat där verksam-

heten skall utövas har anmält till Europeiska gemenskapernas kommission
att staten inte vill ta emot sådana underrättelser som avses där.

background image

7

SFS 2005:405

Anmälan till Bolagsverket

3 § Om en försäkringsförmedlare har underrättat Finansinspektionen en-
ligt 1 § första stycket eller 2 § första stycket, skall inspektionen anmäla detta
till Bolagsverket.

En anmälan skall göras när Finansinspektionen lämnar över underrättel-

sen till den behöriga myndigheten i det land där filialen skall inrättas eller
verksamheten skall utövas.

I de fall som avses i 1 § tredje stycket och 2 § tredje stycket skall en an-

mälan göras när Finansinspektionen har tagit emot underrättelsen.

5 kap. Regler för verksamheten

Sidoverksamhet

1 § En försäkringsförmedlare får efter tillstånd av Finansinspektionen ut-
öva sådan sidoverksamhet som avses i 1 kap. 3 b § lagen (1991:981) om vär-
depappersrörelse.

Vid prövning av en ansökan om tillstånd enligt första stycket gäller be-

stämmelserna i 2 kap. 5 eller 6 § i tillämpliga delar.

2 § Den som har fått tillstånd att utöva sådan sidoverksamhet som avses i
1 § första stycket skall senast sex månader efter det att tillstånd beviljades
anmäla sig för registrering hos Bolagsverket.

Om anmälan för registrering inte görs inom denna tid eller om Bolagsver-

ket genom beslut som har vunnit laga kraft avskrivit en sådan anmälan eller
vägrat registrering, upphör tillståndet att gälla.

Sidoverksamheten får inte påbörjas förrän registrering har skett.

3 § Finansinspektionen får förbjuda en försäkringsförmedlare att utöva an-
nan sidoverksamhet än sådan som avses i 1 § första stycket, om det finns
särskilda skäl.

God försäkringsförmedlingssed m.m.

4 § Försäkringsförmedlaren skall i sin verksamhet iaktta god försäkrings-
förmedlingssed och med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen.

Försäkringsförmedlaren skall anpassa sin rådgivning efter kundens önske-

mål och behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för kunden.
Om försäkringsförmedlaren har informerat kunden enligt 6 kap. 2 § första
stycket 1 om att han eller hon lämnar rådgivning om försäkring på grundval
av en opartisk analys, är förmedlaren skyldig att lämna rådgivningen efter en
analys av ett tillräckligt stort antal försäkringsavtal på marknaden.

Förmedlaren skall avråda en kund som är en fysisk person som handlar

huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet från att
vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till personens behov,
ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

Om försäkringsförmedlaren utövar sådan sidoverksamhet som avses i 1 §

första stycket, gäller dessutom bestämmelserna i 1 kap. 7 § lagen (1991:981)
om värdepappersrörelse för den verksamheten.

background image

8

SFS 2005:405

Behandling av tillgångar som tillhör kunden

5 § Pengar och andra tillgångar som försäkringsförmedlaren får hand om
för kundens räkning skall hållas avskilda från egna tillgångar.

Om försäkringsförmedlaren utövar sådan sidoverksamhet som avses i 1 §

första stycket, gäller i stället bestämmelserna i 1 kap. 3 b § 3 lagen
(1991:981) om värdepappersrörelse för den verksamheten.

Klagomålshantering

6 § Försäkringsförmedlaren skall se till att kunder och andra som är be-
rörda av försäkringsförmedlingen på ett lämpligt sätt kan anmäla klagomål
mot förmedlaren. Förfarandet för hantering av anmälda klagomål skall vara
effektivt. Förmedlaren skall besvara klagomålen snarast möjligt.

Skadeståndsskyldighet

7 § Om försäkringsförmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosät-
ter sina skyldigheter enligt 4 §, skall förmedlaren ersätta ren förmögenhets-
skada som på grund av detta drabbar en kund, en försäkringsgivare, ett fond-
bolag, ett förvaltningsbolag, ett fondföretag eller någon som härleder sin rätt
från kunden.

8 § Den som vill göra anspråk på skadestånd enligt 7 § skall underrätta
försäkringsförmedlaren om detta inom skälig tid efter det att han eller hon
märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit.

Om underrättelse inte görs inom skälig tid, faller rätten till skadestånd en-

ligt denna lag bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från för-
medlingstillfället.

6 kap. Försäkringsförmedlares informationsskyldighet m.m.

Information innan ett försäkringsavtal ingås

1 § Försäkringsförmedlaren skall i rimlig tid innan ett försäkringsavtal in-
gås lämna information till kunden om

1. försäkringsförmedlarens namn och adress,
2. det register som försäkringsförmedlaren är upptagen i och hur registre-

ringen kan kontrolleras,

3. den myndighet som utövar tillsyn över försäkringsförmedlaren,
4. huruvida försäkringsförmedlaren har ett kvalificerat innehav i ett för-

säkringsföretag eller huruvida ett försäkringsföretag eller ett moderbolag till
ett försäkringsföretag har ett kvalificerat innehav i försäkringsförmedlaren,

5. priset för försäkringsförmedlingen eller grunderna för hur priset be-

stäms och om provision eller annan ersättning kan påräknas bli betald av an-
nan än kunden,

6. ansvarsförsäkringen,
7. de möjligheter som finns att framställa klagomål mot försäkringsför-

medlaren, och

8. de möjligheter som finns att få en tvist med försäkringsförmedlaren

prövad utanför domstol.

background image

9

SFS 2005:405

För en anknuten försäkringsförmedlare gäller i stället för det som sägs i

första stycket 6 att förmedlaren skall informera kunden om att det försäk-
ringsföretag med vilket han eller hon har ingått avtal om att förmedla dess
försäkringsprodukter, är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar
en kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från kunden
till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina
skyldigheter enligt 5 kap. 4 §.

Information som avses i första och andra styckena skall lämnas även vid

förnyelse eller ändring av försäkringsavtalet, om det behövs.

2 § Försäkringsförmedlaren skall i rimlig tid innan ett försäkringsavtal in-
gås lämna information till kunden om huruvida förmedlaren, när det gäller
det aktuella försäkringsavtalet,

1. ger råd på grundval av en sådan opartisk analys som avses i 5 kap. 4 §

andra stycket andra meningen,

2. genom avtal åtagit sig att förmedla försäkringar uteslutande för ett eller

flera försäkringsföretags räkning, eller

3. förmedlar försäkringar från ett eller flera försäkringsföretag i annat fall

än som avses i 1 och 2.

I de fall som avses i första stycket 2 och 3 skall försäkringsförmedlaren

även uppge namn på dessa företag.

Information som avses i första och andra styckena skall lämnas även vid

förnyelse eller ändring av försäkringsavtalet, om det behövs.

Informationens form

3 § Information som avses i 1 och 2 §§ skall lämnas till kunden i en hand-
ling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för kun-
den.

Informationen skall vara klar och begriplig. Den skall, med de undantag

som följer av tredje och fjärde styckena, lämnas på svenska.

Om den förmedlade försäkringen avser ett åtagande i ett annat land inom

EES, skall informationen lämnas på ett officiellt språk i det landet.

Informationen får lämnas på annat språk än de som följer av andra och

tredje styckena, om kunden begär det.

4 § Information som avses i 1 och 2 §§ får lämnas muntligen om

1. kunden begär det,
2. omedelbart försäkringsskydd är nödvändigt, eller
3. försäkringen förmedlas per telefon.
Snarast efter det att försäkringsavtal har ingåtts, skall informationen läm-

nas på det sätt som anges i 3§.

Skyldighet att vidarebefordra information

5 § Försäkringsförmedlaren skall till kunden vidarebefordra sådan infor-
mation om försäkringsavtalet som ett försäkringsföretag är skyldigt att
lämna till en försäkringstagare.

3* SFS 2005:405–428

background image

10

SFS 2005:405

Dokumentationsskyldighet

6 § Försäkringsförmedlaren skall dokumentera vad som har förekommit
vid förmedlingstillfället och lämna dokumentationen till kunden.

Undantag från försäkringsförmedlares informationsskyldighet

7 § Bestämmelserna i 1–6 §§ tillämpas inte vid

1. förmedling av återförsäkring,
2. förmedling av försäkring mot stora risker, eller
3. sådan sidoverksamhet som avses i 5 kap. 1 § första stycket.

Påföljd vid utebliven information

8 § Om näringsidkaren inte ger information i enlighet med 1–4 §§ skall
marknadsföringslagen (1995:450) tillämpas.

Information enligt 1–4 §§ skall därvid anses vara sådan information av

särskild betydelse från konsumentsynpunkt som avses i 4 § andra stycket
marknadsföringslagen.

7 kap. Tillsyn

Registreringsmyndighet

1 § Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare och
för utländska försäkringsförmedlare som avses i 3 kap. 2 §. Hos verket förs
register över försäkringsförmedlare, där de uppgifter som enligt lag eller an-
dra författningar skall tas in i register skrivs in.

För registrering av sådana filialer till utländska försäkringsförmedlare

som avses i 1 kap. 10 § 4 a gäller lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.

2 § Om en sökande vid anmälan för registrering inte har följt vad som är
föreskrivet om anmälan eller om det finns något annat hinder för registre-
ring, skall Bolagsverket förelägga sökanden att inom viss tid yttra sig eller
göra rättelse. Om föreläggandet inte följs, skall anmälan avskrivas. En upp-
lysning om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Om det fortfarande
finns hinder för registrering även efter det att yttrande har lämnats, skall sö-
kanden ges tillfälle att yttra sig över hindret. Finns hindret ändå kvar, skall
registrering vägras om det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt före-
läggande.

Tillsynen och dess omfattning

3 § Finansinspektionen har tillsyn över att denna lag och föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen följs.

Upplysningar och undersökningar

4 § Försäkringsförmedlare, utländska försäkringsförmedlare som utövar
verksamhet i Sverige enligt 3 kap. 1 eller 2 § och försäkringsföretag är skyl-

background image

11

SFS 2005:405

diga att till Finansinspektionen lämna de upplysningar om sin verksamhet
och därmed sammanhängande frågor som inspektionen begär.

Finansinspektionen får när den anser att det är nödvändigt genomföra en

undersökning hos en försäkringsförmedlare, en filial till en sådan utländsk
försäkringsförmedlare som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 § och ett
försäkringsföretag.

Samarbete med behöriga myndigheter

5 § Finansinspektionen skall lämna de upplysningar som en behörig myn-
dighet i ett annat land inom EES behöver för sin tillsyn över en försäkrings-
förmedlare som utövar verksamhet här enligt 3 kap. 1 §.

Revisor

6 § Om försäkringsförmedlaren enligt lag skall utse revisor, får Finansin-
spektionen förordna en revisor att med övriga revisorer delta i revisionen
hos försäkringsförmedlaren. Inspektionen får när som helst återkalla ett så-
dant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode av försäkringsförmedlaren för sitt ar-

bete. Arvodets storlek bestäms av Finansinspektionen.

Avgifter till Finansinspektionen

7 § Försäkringsförmedlare, sådana utländska försäkringsförmedlare som
har inrättat filial här enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 § och försäk-
ringsföretag skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksam-
het med anknytning till denna lag.

8 kap. Ingripanden

Ingripande mot försäkringsförmedlare

1 § Om en försäkringsförmedlare har åsidosatt sina skyldigheter enligt
denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall Fi-
nansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen skall då utfärda ett föreläggande att vidta åtgärd inom

viss tid, ett förbud att verkställa beslut eller en anmärkning. Om överträdel-
sen är allvarlig skall försäkringsförmedlarens tillstånd återkallas eller, om
det är tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om försäkringsförmedlaren gör rättelse eller om någon annan
myndighet har vidtagit åtgärder mot försäkringsförmedlaren och dessa åt-
gärder bedöms tillräckliga.

2 § Finansinspektionen skall återkalla en försäkringsförmedlares tillstånd
om försäkringsförmedlaren

1. inte inom ett år från det att tillstånd beviljades har börjat utöva sådan

verksamhet som tillståndet avser,

2. har förklarat sig avstå från tillståndet,

background image

12

SFS 2005:405

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har utövat sådan

verksamhet som tillståndet avser, eller

4. inte längre uppfyller förutsättningarna för tillstånd.
Om någon som ingår i ledningen för en juridisk person inte uppfyller de

krav som anges i 2 kap. 6 § första stycket 3, får tillståndet återkallas enligt
första stycket 4 bara om Finansinspektionen först beslutat att anmärka på att
personen ingår i ledningen för den juridiska personen och om han eller hon,
sedan en av inspektionen bestämd tid om högst tre månader har gått, fortfa-
rande finns kvar i ledningen för den juridiska personen.

I fall som avses i första stycket 1 och 3 får i stället varning meddelas, om

det är tillräckligt.

3 § Ett beslut om återkallelse av tillstånd får förenas med förbud att fort-
sätta verksamheten.

4 § När det gäller anknutna försäkringsförmedlare skall det som sägs i 1–
3 §§ om återkallelse av tillstånd i stället avse återkallelse av registrering.

I fall som avses i 2 § första stycket 2 får registreringen i stället återkallas

av Bolagsverket.

5 § Om Finansinspektionen har återkallat en försäkringsförmedlares till-
stånd att utöva förmedling av livförsäkring eller alla slag av försäkring, skall
inspektionen dessutom återkalla försäkringsförmedlarens tillstånd att utöva
sådan sidoverksamhet som avses i 5 kap. 1 § första stycket. Detsamma gäller
om Finansinspektionen eller Bolagsverket har återkallat en anknuten försäk-
ringsförmedlares registrering avseende förmedling av livförsäkring eller alla
slag av försäkringar.

6 § Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för en försäkringsför-
medlare, skall inspektionen snarast underrätta Bolagsverket om detta.

Om Bolagsverket har återkallat registreringen avseende förmedling av

livförsäkring eller alla slag av försäkring för en anknuten försäkringsför-
medlare som har tillstånd att utöva sådan sidoverksamhet som avses i 1 kap.
3 b § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, skall Bolagsverket snarast
underrätta Finansinspektionen om detta.

7 § Om Finansinspektionen har återkallat tillståndet för en försäkringsför-
medlare som har underrättat inspektionen enligt 4 kap. 1 § första stycket el-
ler 4 kap. 2 § första stycket och inspektionen har lämnat över underrättelsen
till den behöriga myndigheten i det land där filialen skall inrättas eller verk-
samheten skall utövas, skall inspektionen underrätta den behöriga myndig-
heten om återkallelsen.

När det gäller anknutna försäkringsförmedlare skall det som sägs i första

stycket om Finansinspektionens återkallelse av tillstånd i stället avse inspek-
tionens eller Bolagsverkets återkallelse av registrering.

Det som sägs i första och andra styckena gäller också om Finansinspektio-

nen, i stället för att återkalla tillståndet eller registreringen, har meddelat var-
ning.

background image

13

SFS 2005:405

Ingripande mot försäkringsföretag

8 § Om ett försäkringsföretag har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall Finansin-
spektionen ingripa.

Finansinspektionen skall då utfärda ett föreläggande att vidta åtgärd inom

viss tid, ett förbud att verkställa beslut eller en anmärkning. Om överträdel-
sen är allvarlig skall försäkringsföretagets koncession förverkas eller, om det
är tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om försäkringsföretaget gör rättelse eller om någon annan
myndighet har vidtagit åtgärder mot försäkringsföretaget och dessa åtgärder
bedöms tillräckliga.

9 § Om ett försäkringsföretag för förmedling av försäkringar utnyttjar nå-
gon som inte är berättigad att utöva försäkringsförmedling, skall Finansin-
spektionen förelägga försäkringsföretaget att upphöra med detta. Detsamma
gäller om ett försäkringsföretag för förmedling av försäkringar utnyttjar nå-
gon som inte är berättigad att förmedla sådana försäkringar som förmed-
lingen avser.

Ingripande mot utländska försäkringsförmedlare

10 § Om en utländsk försäkringsförmedlare som utövar försäkringsför-
medling i Sverige enligt 3 kap. 1 § bryter mot denna lag eller föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visar sig olämplig
att utöva försäkringsförmedling, får Finansinspektionen förelägga försäk-
ringsförmedlaren att göra rättelse.

Om rättelse inte sker, får inspektionen förbjuda försäkringsförmedlaren

att utöva försäkringsförmedling här i landet.

Finansinspektionen skall underrätta behörig myndighet i försäkringsför-

medlarens hemland om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna para-
graf.

11 § Om en utländsk försäkringsförmedlare utövar försäkringsförmedling
i Sverige enligt 3 kap. 2 §, skall 1–3 §§ tillämpas på verksamheten här.

Finansinspektionen skall underrätta behörig myndighet i försäkringsför-

medlarens hemland om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna para-
graf.

Straffavgift

12 § Om en försäkringsförmedlare, ett försäkringsföretag eller en utländsk
försäkringsförmedlare som utövar försäkringsförmedling i Sverige enligt
3 kap. 2 § har meddelats beslut om anmärkning eller varning enligt 1, 8 eller
11 §, får Finansinspektionen besluta att försäkringsförmedlaren, försäkrings-
företaget eller den utländska försäkringsförmedlaren skall betala straffavgift.

Avgiften tillfaller staten.

13 § Straffavgiften skall fastställas till lägst fem tusen kronor och högst
femtio miljoner kronor.

background image

14

SFS 2005:405

Avgiften får inte överstiga tio procent av omsättningen närmast föregå-

ende räkenskapsår för försäkringsförmedlaren, försäkringsföretaget eller fi-
lialen till en sådan utländsk försäkringsförmedlare som avses i 3 kap. 2 §.
Om överträdelsen har skett under försäkringsförmedlarens, försäkringsföre-
tagets eller filialens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsätt-
ningen annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att försäkringsförmedlaren eller försäkrings-

företaget därefter inte uppfyller kraven i 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse eller 1 kap. 1 a § första stycket försäkringsrö-
relselagen (1982:713).

När avgiftens storlek fastställs, skall särskild hänsyn tas till hur allvarlig

den överträdelse är som har föranlett anmärkningen eller varningen och hur
länge överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

14 § Om en försäkringsförmedlare, ett försäkringsföretag eller en utländsk
försäkringsförmedlare som utövar försäkringsförmedling i Sverige enligt
3 kap. 1 eller 2 § låter bli att i tid lämna de upplysningar som föreskrivits
med stöd av 9 kap. 2 § 9, får Finansinspektionen besluta att försäkringsför-
medlaren, försäkringsföretaget eller den utländska försäkringsförmedlaren
skall betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om straffavgift eller förseningsavgift

15 § Straffavgiften eller förseningsavgiften skall betalas till Finansinspek-
tionen inom trettio dagar efter det att beslutet om den har vunnit laga kraft
eller den längre tid som anges i beslutet.

16 § Finansinspektionens beslut att påföra straffavgift eller förseningsav-
gift får verkställas utan föregående dom eller utslag om avgiften inte har be-
talats inom den tid som anges i 15 §.

17 § Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid
som anges i 15 §, skall Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indriv-
ning av statliga fordringar m.m.

18 § En straffavgift eller förseningsavgift som påförts faller bort i den ut-
sträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet vann
laga kraft.

Ingripande mot den som saknar tillstånd eller registrering

19 § Om någon utövar försäkringsförmedling i Sverige utan att vara berät-
tigad till det, skall Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med
verksamheten. Detsamma gäller om en försäkringsförmedlare förmedlar för-
säkringar av ett slag som denne inte är berättigad att förmedla eller utövar

background image

15

SFS 2005:405

sådan sidoverksamhet som avses i 5 kap. 1 § första stycket utan att vara re-
gistrerad för det.

Är det osäkert om verksamheten omfattas av lagen, får Finansinspektio-

nen förelägga den som utövar verksamheten att lämna de upplysningar om
verksamheten som behövs för att bedöma om lagen är tillämplig.

Vite

20 § Finansinspektionen får förena föreläggande eller förbud enligt denna
lag med vite.

9 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka allvarliga förmögenhets-
brott och vilken allvarlig ekonomisk brottslighet som avses i 2 kap. 5 § 2
och om hur registerkontrollen enligt 2 kap. 4–6 §§ skall gå till.

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela fö-
reskrifter om

1. vad försäkringsföretaget i övrigt skall iaktta enligt 2 kap. 4 § i samband

med anmälan och kontroll av anknutna försäkringsförmedlare,

2. vad som skall avses med skötsamhet i ekonomiska angelägenheter en-

ligt 2 kap. 5 § 2,

3. vilken kunskap och kompetens som krävs enligt 2 kap. 5 § 3,
4. sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 2 kap. 5 § 4 och

6 § första stycket 2,

5. vilken insikt och erfarenhet som krävs enligt 2 kap. 6 § första stycket 3,
6. vad den juridiska personen i övrigt skall iaktta enligt 2 kap. 6 § andra

stycket i samband med kontroll av anställda,

7. vad försäkringsförmedlaren skall iaktta enligt 5 kap. 6 § vid hantering

av klagomål,

8. vad försäkringsförmedlaren skall iaktta enligt 6 kap. 6 § när det gäller

dokumentation av försäkringsförmedlingen och utlämnande av sådan doku-
mentation,

9. vilka upplysningar som en försäkringsförmedlare, ett försäkringsföre-

tag eller en utländsk försäkringsförmedlare enligt 7 kap. 4 § skall lämna till
Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet, och

10. sådana avgifter för tillsyn som avses i 7 kap. 7 §.

10 kap. Överklagande

Överklagande av Finansinspektionens beslut

1 § Finansinspektionens beslut enligt 8 kap. 19 § andra stycket får inte
överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse skall gälla omedelbart.

background image

16

SFS 2005:405

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Överklagande av Bolagsverkets beslut

2 § Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan eller att vägra eller åter-
kalla en registrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två
månader från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Genom lagen upphävs lagen (1989:508) om försäkringsmäklare.
3. Försäkringsmäklare som vid lagens ikraftträdande är registrerad hos Fi-

nansinspektionen enligt 3 § första och andra styckena lagen om försäkrings-
mäklare, får fortsätta att utöva verksamheten till och med den 31 mars 2006
eller, om en ansökan om tillstånd enligt den nya lagen har inkommit till Fi-
nansinspektionen senast vid denna tidpunkt, till dess att ansökan har prövats
slutligt. Under denna tid gäller bestämmelserna i lagen om försäkringsmäk-
lare.

4. Övriga fysiska eller juridiska personer som vid tidpunkten för lagens

ikraftträdande utövar försäkringsförmedling som omfattas av lagen får fort-
sätta att utöva verksamheten till och med den 31 mars 2006 eller, om det se-
nast vid denna tidpunkt till Finansinspektionen har inkommit en ansökan om
tillstånd, eller till Bolagsverket har inkommit en anmälan för registrering
som anknuten försäkringsförmedlare, till dess att ansökan eller anmälan har
prövats slutligt.

5. I fråga om förmedlingsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller

äldre bestämmelser. Om försäkringsförmedlaren har godtagit en förlängning
av avtalet efter ikraftträdandet, gäller dock de nya bestämmelserna.

6. En fråga om ingripande enligt 8 kap. bedöms enligt äldre bestämmelser

om någon omständighet som föranleder frågan om ingripande hänför sig till
tiden före lagens ikraftträdande. Detta gäller dock inte om en tillämpning av
de nya bestämmelserna skulle leda till ett mindre strängt ingripande.

7. För beslut som har meddelats enligt lagen om försäkringsmäklare skall

bestämmelserna i den lagen gälla för överklagande och vid handläggningen
av överklagandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.