SFS 2000:818 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2000:818 Lag om ändring i bankrörelselagen (1987:617)
000818.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bankrörelselagen (1987:617);

utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om bankrörelselagen

(1987:617)

2

dels

att i 8 kap. 2 och 8 §§ orden ⬝Finansinspektionen⬝ skall bytas ut mot

⬝registreringsmyndigheten⬝,

dels

att 7 kap. 1 §, 8 kap. 1, 4 och 5 §§ samt 9 kap. 23 § skall ha följande

lydelse.

7 kap.

1 §

En bank står under tillsyn av Finansinspektionen. Banken skall lämna

inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhäng-
ande omständigheter som inspektionen begär.

Inspektionen får genomföra undersökning hos en bank när inspektionen

anser det nödvändigt.

8 kap.

1 §

3

Registreringsmyndighet för bankföretag är Patent- och registrerings-

verket.

Hos registreringsmyndigheten förs ett bankregister. I detta skrivs de upp-

gifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen (1975:1385), sparbanks-
lagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller andra författ-
ningar skall anmälas för registrering eller i övrigt skall tas in i registret.

4 §

4

Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit vad som

är föreskrivet om anmälan, skall han föreläggas att inom viss tid avge ytt-
rande eller vidta rättelse. Detsamma gäller om registreringsmyndigheten fin-
ner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet regering-
ens eller Finansinspektionens stadfästelse inte krävs, eller en handling som
bifogas anmälningen

1

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2

Lagen omtryckt 1996:1001.

Senaste lydelse av
8 kap. 2 § 1998:1500
8 kap. 8 § 1998:1500.

3

Senaste lydelse 1998:1500.

4

Senaste lydelse 1999:222.

SFS 2000:818

Utkom från trycket
den 14 november 2000

background image

2

SFS 2000:818

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

1. inte har tillkommit i behörig ordning,
2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller stad-

garna, eller

3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande avfattning.
Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet, skall anmälningen avskri-

vas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i föreläggandet. Finns det
även efter det att yttrandet har avgivits något hinder mot registrering och har
sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall registrering vägras, om
det inte finns anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte hinder mot registrering av ett

beslut av stämman, om rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt
4 kap. 17 § andra stycket sparbankslagen (1987:619) eller 7 kap. 18 § andra
stycket lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

5 §

5

Registreringsmyndigheten skall genast skriftligen underrätta en spar-

bank eller en medlemsbank när myndigheten

1. förklarat en fråga om fusion förfallen enligt 7 kap. 7 § tredje stycket

sparbankslagen (1987:619) eller 10 kap. 5

§ tredje stycket lagen

(1995:1570) om medlemsbanker, eller

2. förklarat en fråga om en sparbanks ombildning till bankaktiebolag för-

fallen enligt 8 kap. 8 § sparbankslagen.

9 kap.

23 §

6

När fusionsplanen har godkänts av bolagen, skall såväl överlåtande

som övertagande bolag ansöka om tillstånd att verkställa planen. Frågor om
sådant tillstånd prövas av Finansinspektionen. �renden som är av principiell
betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Vid fusion genom
kombination skall bolagen dessutom ansöka om oktroj och stadfästelse av
bolagsordningen för det övertagande bolaget enligt 3 §.

Ansökan skall ges in inom en månad efter det att fusionsplanen har god-

känts i samtliga bolag och senast två år efter det att fusionsplanen kungjorts
enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385).

Finansinspektionen skall underrätta registreringsmyndigheten om ansök-

ningar enligt första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats
med anledning av sådana ansökningar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i

vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överläm-
nas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1998:1500.

6

Senaste lydelse 1999:222.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.