SFS 2000:821 Lag om ändring i lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet

000821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet;

utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1992:1610) om

finansieringsverksamhet

2

skall ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

3

Ett kreditmarknadsföretag står under tillsyn av Finansinspektionen.

Kreditmarknadsföretaget skall lämna inspektionen de upplysningar om sin
verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen
begär.

Inspektionen får genomföra undersökning hos ett kreditmarknadsföretag

när inspektionen anser det nödvändigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2

Lagen omtryckt 1996:1004.

Senaste lydelse av
lagens rubrik 1997:453.

3

Senaste lydelse 1997:453.

Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2000:821

Utkom från trycket
den 14 november 2000

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet;

utfärdad den 2 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1992:1610) om

finansieringsverksamhet

2

skall ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

3

Ett kreditmarknadsföretag står under tillsyn av Finansinspektionen.

Kreditmarknadsföretaget skall lämna inspektionen de upplysningar om sin
verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen
begär.

Inspektionen får genomföra undersökning hos ett kreditmarknadsföretag

när inspektionen anser det nödvändigt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:131, bet. 2000/01:FiU7, rskr. 2000/01:8.

2

Lagen omtryckt 1996:1004.

Senaste lydelse av
lagens rubrik 1997:453.

3

Senaste lydelse 1997:453.

Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2000:821

Utkom från trycket
den 14 november 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.