SFS 2022:689 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2022:689 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter
SFS2022-689.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med

bostadskrediter

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2016:1024) om
verksamhet med bostadskrediter ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
2 Vid bedömningen enligt 2 § första stycket 3 av om en innehavare är
lämplig ska innehavarens anseende beaktas. Det ska också beaktas om det
finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att företagets verksamhet drivs på

ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag och andra författningar som
reglerar företagets verksamhet, eller

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt som avses i 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) finansiering av terrorism enligt 6 § terroristbrottslagen (2022:666) eller

försök till sådant brott, avseende terroristbrott enligt 4 § samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.
2 Senaste lydelse 2019:1253.

SFS

2022:689

Publicerad
den

8 juni 2022

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.