SFS 2000:951 Lag om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006)

000951.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006);

utfärdad den 16 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att rubriken till valutaväxlingslagen

(1996:1006) samt 1– 4 §§ skall ha följande lydelse.

Lag (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

1 §

I denna lag avses med

valutaväxlingsrörelse

: yrkesmässig handel med utländska sedlar och

mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta,

betalningsöverföring

: yrkesmässig överföring av pengar för annans räk-

ning,

företag

: juridisk eller fysisk person som driver valutaväxlingsrörelse eller

ägnar sig åt betalningsöverföring.

2 §

Företag som driver valutaväxlingsrörelse i väsentlig omfattning eller

ägnar sig åt betalningsöverföring skall anmäla verksamheten till Finansin-
spektionen. Anmälan behöver inte göras av företag som avses i 2 § första
stycket 1– 4 och 6 lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Finansinspektionen skall föra ett register över de företag som har anmält

verksamhet enligt första stycket.

3 §

Bestämmelser om skyldighet för företag som driver valutaväxlingsrö-

relse i väsentlig omfattning eller ägnar sig åt betalningsöverföring att med-
verka till att förhindra penningtvätt finns i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt.

4 §

Företag som driver valutaväxlingsrörelse skall tydligt informera om

tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla avräkningsnota som
anger företagets namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter.

I lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet finns bestämmelser om konsumentskydd m.m.
vid sådana överföringar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

1

Prop. 1999/2000:145, bet. 2000/01:JuU3, rskr. 2000/01:17.

SFS 2000:951

Utkom från trycket
den 1 december 2000

background image

2

SFS 2000:951

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.