SFS 2000:951 Lag om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2000:951 Lag om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006)
000951.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i valutaväxlingslagen (1996:1006);

utfärdad den 16 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att rubriken till valutaväxlingslagen

(1996:1006) samt 1� 4 §§ skall ha följande lydelse.

Lag (1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring

1 §

I denna lag avses med

valutaväxlingsrörelse

: yrkesmässig handel med utländska sedlar och

mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta,

betalningsöverföring

: yrkesmässig överföring av pengar för annans räk-

ning,

företag

: juridisk eller fysisk person som driver valutaväxlingsrörelse eller

ägnar sig åt betalningsöverföring.

2 §

Företag som driver valutaväxlingsrörelse i väsentlig omfattning eller

ägnar sig åt betalningsöverföring skall anmäla verksamheten till Finansin-
spektionen. Anmälan behöver inte göras av företag som avses i 2 § första
stycket 1� 4 och 6 lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Finansinspektionen skall föra ett register över de företag som har anmält

verksamhet enligt första stycket.

3 §

Bestämmelser om skyldighet för företag som driver valutaväxlingsrö-

relse i väsentlig omfattning eller ägnar sig åt betalningsöverföring att med-
verka till att förhindra penningtvätt finns i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt.

4 §

Företag som driver valutaväxlingsrörelse skall tydligt informera om

tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla avräkningsnota som
anger företagets namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter.

I lagen (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet finns bestämmelser om konsumentskydd m.m.
vid sådana överföringar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

1

Prop. 1999/2000:145, bet. 2000/01:JuU3, rskr. 2000/01:17.

SFS 2000:951

Utkom från trycket
den 1 december 2000

background image

2

SFS 2000:951

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt