Lag (2022:70) om rapportering av betalningstider

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2022:70
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2022:70) om rapportering av betalningstider
SFS nr:

2022:70
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2022-01-27
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Lagens innehåll

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för vissa företag att rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor eller tjänster.

Ord och uttryck

2 §   I denna lag betyder

rapporteringsskyldigt företag: en juridisk person som yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet och som är bildad enligt svensk rätt där medelantalet anställda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till minst 250,

företag som är verksamma i Sverige: en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet och som ingår i Statistiska centralbyråns allmänna företagsregister,

rapporteringsperiod: perioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni följande kalenderår,

faktisk betalningstid: den tid det tar från det att en faktura har skickats till dess att leverantören får betalt,

avtalad betalningstid: den betalningstid som har angetts på fakturan eller, om parterna kommit överens om en annan betalningstid, den betalningstid som har avtalats mellan parterna,

avtal om omvänd factoring: ett avtal som innebär att leverantören får betalt från ett finansbolag när köparen har godkänt fakturan.

Omfattning av rapporteringen

3 §   Ett rapporteringsskyldigt företag ska senast den 30 september varje år till Bolagsverket rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor eller tjänster från företag som är verksamma i Sverige och som har färre än 250 anställda. Rapporteringsskyldigheten omfattar inte uppgifter som avser köp från ett företag inom samma koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Uppgifterna ska avse fakturor som det rapporteringsskyldiga företaget har betalat under den senaste rapporteringsperioden.

Uppgifter som ska rapporteras

4 §   Det rapporteringsskyldiga företaget ska rapportera följande uppgifter:
   1. den genomsnittliga avtalade betalningstiden,
   2. den genomsnittliga faktiska betalningstiden, och
   3. den andel fakturor som har betalats efter utgången av avtalad betalningstid.

Uppgifterna ska redovisas uppdelat på storlekskategorierna
   1. företag som har 0-9 anställda,
   2. företag som har 10-49 anställda, och
   3. företag som har 50-249 anställda.

5 §   När det gäller köp där avtal om omvänd factoring har träffats, ska uppgifterna enligt 4 § redovisas separat. Med betalningstid avses vid sådana köp tiden för köparens betalning till finansbolaget.

Register

6 §   Bolagsverket ska föra ett register över de uppgifter som rapporteras enligt lagen.

Registret ska hållas tillgängligt för allmänheten.

Vite

7 §   Om ett rapporteringsskyldigt företag inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt lagen får Bolagsverket förelägga företaget att inom viss tid fullgöra skyldigheten.

Ett föreläggande får förenas med vite.

Frågor om utdömande av vite prövas av Bolagsverket.

Överklagande

8 §   Bolagsverkets beslut om vitesföreläggande och om utdömande av vite enligt 7 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


Övergångsbestämmelser

2022:70
   1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022.
   2. Rapporteringsskyldigheten enligt 3 § tillämpas första gången för rapporteringsperioden från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2023.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.