SFS 2015:345 Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

150345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor;

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (1992:1672) om paket-

resor ska ha följande lydelse.

18 §

Vissa skador, som omfattas av andra bestämmelser, ersätts enligt de

bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Detta gäller skador som omfat-
tas av bestämmelserna i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den

23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor
vid passagerarbefordran till sjöss,

2. 2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och

deras resgods,

3. sjölagen (1994:1009),
4. rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafik-

företags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras
bagage,

5. lagen (2010:510) om lufttransporter,
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den

23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer,

7. järnvägstrafiklagen (1985:192), eller
8. lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik.
Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har

rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16, rskr. 2014/15:186.

SFS 2015:345

Utkom från trycket
den 9 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.