SFS 1992:1672

921672.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1672 Lag

utkom frän trycket

ODl p aketreSOr:

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller paketresor som arrangörer, själva eller genom åter­

försäljare, säljer eller marknadsför.

2 § Méd paketresa avses i lagen ett arrangemang som har utformats

innan avtal träffas och som

1. består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i

kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av
arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvarte­

ring,

2. varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt
3. säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser

som är knutna till varandra.

Lagen gäller även om olika tjänster som ingår i arrangemanget skall

betalas var för sig.

Med inkvartering avses i första stycket 1 logi som inte är att anse som

enbart ett led i en transporttjänst.

När ordet resa eller avledningar därav förekommer i lagen avses även

arrangemang där transport inte ingår.

3 § I lagen avses med

arrangör, den som annat än tillfälligtvis organiserar paketresor och

säljer eller marknadsför dem direkt eller genom en återförsäljare,

återförsäljare: den som säljer eller marknadsför paketresor som organi­

seras av någon annan såsom arrangör,

resenär, den som själv eller genom någon annan förvärvar en paketresa,

avtal: den överenskommelse om en paketresa som träffas mellan å ena

sidan resenären och å andra sidan arrangören och återförsäljaren eller en
av dessa.

4 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är
till nackdel för resenären är utan verkan mot denne, om han förvärvar

paketresan huvudsakligen för enskilt ändamål från en näringsidkare i
dennes yrkesmässiga verksamhet.

3918

' Prop. 1992/93:95, bet. 1992/93: LU21, rskr. 1992/93:129.

¬

background image

Information m.m.

SFS 1992:1672

5 § Kataloger och broschyrer som tillhandahålls resenärer skall innehål­

la tydlig och begriplig information om priset samt i förekommande fall om

resmål, transporter, inkvartering, måltider, resplan, inresebestämme lser,
betalningsvillkor och villkor om minsta antal resenärer för resan .

Uppgifterna i kataloger och broschyrer är bindande för arrangören.

�ndringar får dock göras innan avtal träffas, om ett uttryckligt förbehåll

om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt
informeras om ändringarna.

6 § Innan ett avtal sluts skall resenären på lämpligt sätt informeras om
sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt , i den

mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och
visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsom­
rådet.

1 god tid före resan sk all resenären på lämpli gt sätt få information om

1. transportarrangemang och försäkringsmöjligheter,
2. sådana uppgifter som gör det möjligt dels för resenären att komma i

kontakt med arrangören eller återförsäljaren under resan, dels för anhöriga

att komma i kontakt med resenä ren om denne är underårig.

7 § Arrangören ansvarar för att kataloger och broschyrer innehåller in­
formation enligt 5 § första stycket.

Arrangören och återförsäljaren ansvarar för att information lämnas

enligt 6 §.

I fråga om underlåtelse att lämna information enligt 5 och 6 §§ skall

marknadsföringslagen (1975:1418) tillämpas.

Avtalet

8 § Arrangören skall se till a tt avtalet innehåller uttryckliga villkor om

priset för resan och kostnader som kan tillkomma, betalningsvillkor och
reklamationsfrister samt, beroende på vad som ingår i paketresan, om
resmål, resplan, transporter, inkvartering, andra turisttjänster, särskilda

önskemål från resenärens sida som godtagits och försäkringar. Alla av­

talsvillkor skall framgå av en skriftlig handling. A rrangören skall ock så se
till att handlingen irmehåller uppgifter som gör det möjligt att komma i
kontakt med arrangören eller återförsäljaren under resan.

Innan avtal träffas skall resenären på lämpligt sätt få del av avtalsvillkor

och information enligt första stycket. Han skall få ett eget exemplar av den
skriftliga handlingen.

Andra stycket gäller inte när avtal träffas kort före avresan.

9 § Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att

fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer
som skall fullgöras av någon annan än arrangören.

Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på

samma sätt som arrangören.

3919

¬

background image

SFS 1992:1672

överlåtelse av resan

10 § Resenären får överlåta paketresan till någon som uppfyller alla

villkor for att få delta i resan, om han i skälig tid före avresan underrättar
arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt.

När resan överlåts enligt första stycket är �verlåtaren och förvärvaren

solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet for vad som

återstår att betala for resan och for extra kostnader som kan uppkomma på
grund av �verlåtelsen.

�ndringar fore avresan, m. m.

11 § Avtalsvillkor får ändras till resenärens nackdel endast om det fram­
går tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det

dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.

Priset får höjas endast på grund av
1. ändringar i transportkostnader,
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i

resan, eller

3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader for

resan.

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna fore den avtalade avrese­

dagen. Ett avtalsvillkor om att priset kan ändras får inte vara ensidigt till

resenärens nackdel.

12 § Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han

inte kommer att fullgöra vad han har åtagit sig och avtalsbrottet är av
väsentlig betydelse for resenären. Resenären får också frånträda avtalet,

om avtalsvillkoren ändras enligt 11 § och ändringen är väsentligt till hans

nackdel.

Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvill­

koren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om
dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren

om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att
frånträda avtalet.

13 § Frånträder resenären avtalet enligt 12 §, har han rätt till en annan

paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller

återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersätt­

ningsresa, har han rätt till ersättning for prisskillnaden.

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa

inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt

avtalet.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören

ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

3920

¬

background image

14 § I sådana fall som avses i 13 § har resenären rätt till skadestå nd från

1992:1672

arrangören, om det är skäligt.

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger

inte, om arrangören visar

1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till

resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen under rättats

om att resan ställts in, ell er

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför

arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat

med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde

ha undvikit eller övervunnit.

Beror det på någ on som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är

arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om
också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen.
Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon ann an i et t tidigare
led.

�ndringar efter avresan, m. m.

15 § Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan

tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang
utan extra kostnad för resenären.

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på god­

tagbara grunder sådana arrangemang, sk all arrangören, om det är skäligt,
utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka
till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

Innebär en förändring i paketresan enligt första eller andra stycket en

försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisav­

drag och skadestånd.

16 § Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 15 §

har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på
honom.

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet

beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen
kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne
inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri

från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han
har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om
felet beror på nå gon annan i ett tidigare led.

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i and ra eller

tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behöv s.

17 § Skadestånd enligt 15 och 16 §§ omfattar, förutom ersättning för ren

förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.

3921

¬

background image

SFS 1992:1672

ig § Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1891:35 s. 1),

luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen
(1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de lagarna i
stället för enligt denna lag. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta

resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna.

19 § Resenären får inte åberopa fel som avses i 15 eller 16 §, om han inte

inom skälig tid efter det att han märkt felet underrättar arrangören eller
återförsäljaren om felet.

Utan hinder av första stycket får resenären åberopa fel, om arrangören

eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och

heder.

Resenärens skyldighet att reklamera enligt första stycket skall framgå

tydligt av avtalet.

20 § Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall ar­
rangören eller hans lokala representant genast vidta åtgärder för att finna
en lämplig lösning.

Tillsyn

21 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs.

Tillsynen skall utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet

än som är nödvändigt.

22 § För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket utser rätt
att göra inspektioner hos arrangörer och återförsäljare och att ta del av alla

handlingar som behövs för tillsynen. Arrangörer och återförsäljare skall

lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för tillsynen.

Om en arrangör eller en återförsäljare inte tillhandahåller handlingar

eller lämnar upplysningar i e tt sådant fall som avses i första stycket, får

Konsumentverket förelägga arrangören eller återförsäljaren vid vite att

fullgöra sin skyldighet.

23 § Om Konsumentverket enligt 22 § andra stycket har förelagt en
arrangör eller en återförsäljare att tillhandahålla en handling, får beslutet
överklagas hos kammarrätten. Andra beslut av Konsumentverket enligt

22 § får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Bestämmelserna i 5 § första stycket gäller inte för kataloger eller

broschyrer som har framställts före ikraftträdandet.

3. Uppgifter i katal oger eller broschyrer som har framställts före ikraft­

trädandet får ändras, även om det i katalogen eller broschyren inte har

gjorts något sådant förbehåll som sägs i 5 § andra stycket.

3922

¬

background image

På regeringens vägnar

SFS 1992:1672

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�0N

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.