SFS 2018:185 Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Paketreselag (2018:1217) / SFS 2018:185 Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
SFS2018-185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 18 § lagen (1992:1672) om paket-
resor ska ha följande lydelse.

18 §2 Vissa skador, som omfattas av andra bestämmelser, ersätts enligt de
bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Detta gäller skador som
omfattas av bestämmelserna i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den

23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor
vid passagerarbefordran till sjöss, i den ursprungliga lydelsen,

2. 2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och

deras resgods,

3. sjölagen (1994:1009),
4. rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om

lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare
och deras bagage, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 889/2002,

5. lagen (2010:510) om lufttransporter,
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den

23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, i den
ursprungliga lydelsen, eller

7.

järnvägstrafiklagen (2018:181).

Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har

rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193.

2 Senaste lydelse 2015:345.

SFS

2018:185

Publicerad
den

11 april 2018

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.