SFS 2018:1217 Paketreselag

SFS2018-1217.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Paketreselag
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller för paketresor som näringsidkare säljer eller erbjuder

till försäljning och för sammanlänkade researrangemang som näringsidkare

genom förmedling eller på annat sätt underlättar uppkomsten av.

Lagen gäller inte för paketresor och researrangemang som

1. varar kortare tid än 24 timmar och som inte innefattar övernattning,

2. anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp resenärer,

eller

3. köps av en resenär som är näringsidkare med ett avtal om anordnande

av affärsresor som grund.

Definitioner
2 §
Med resetjänst avses i lagen följande typer av resetjänster:

1. passagerartransport,

2. inkvartering som inte utgör en integrerad del av en passagerartransport

och som inte är för bostadsändamål,

3. uthyrning av en bil eller av en motorcykel som kräver körkort med

behörigheten A, och

4. en turisttjänst som inte utgör en integrerad del av en resetjänst som avses

i 1–3.

3 § Med paketresa avses i lagen en kombination av minst två olika typer

av resetjänster som avser samma resa, om

1. resetjänsterna sätts ihop av en näringsidkare innan ett avtal om samtliga

resetjänster ingås, eller

2. resetjänsterna i annat fall

a) köps från ett enda försäljningsställe, om resetjänsterna har valts innan

resenären accepterar betalningsskyldighet,

b) säljs, erbjuds eller debiteras till ett gemensamt pris,

c) säljs eller marknadsförs som en paketresa eller som en resa med en

liknande beteckning,

1

Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor

och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG,

i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:1217

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS

d) sätts ihop efter att det har ingåtts ett avtal som ger resenären rätt att

välja bland ett urval av resetjänster, eller

e) köps från olika näringsidkare genom ett länkat bokningsförfarande på

internet, där resenärens namn, betalningsuppgifter och e-postadress förs

över från den näringsidkare som det första avtalet ingås med till en eller flera

andra näringsidkare och ett avtal ingås med den eller de näringsidkarna inom

24 timmar från det att bokningen av den första resetjänsten bekräftades.

För att en kombination av en resetjänst som avses i 2 § 1–3 och en eller

flera resetjänster som avses i 2 § 4 ska vara en paketresa krävs att den eller

de senare resetjänsterna utgör en betydande del av värdet på eller på något

annat sätt ett väsentligt inslag i kombinationen och att dessa resetjänster

köps eller väljs innan fullgörandet av resetjänsten som avses i 2 § 1–3 har

inletts.

4 § Med sammanlänkat researrangemang avses i lagen ett arrangemang

som innehåller minst två olika typer av resetjänster som, utan att vara en

paketresa, avser samma resa där resetjänsterna köps genom separata avtal

med en eller flera resetjänstleverantörer, om en näringsidkare

1. genom förmedling eller på annat sätt underlättar resenärens separata val

och betalningar av resetjänsterna vid ett enda besök hos eller en enda kontakt

med näringsidkarens försäljningsställe, eller

2. på ett riktat sätt förmedlar eller på något annat riktat sätt underlättar ett

köp av minst en ytterligare resetjänst från en annan näringsidkare och avtalet

om den resetjänsten ingås inom 24 timmar från det att bokningen av den

första resetjänsten bekräftades.

För att en resetjänst som avses i 2 § 1–3 och en eller flera resetjänster som

avses i 2 § 4 ska vara ett sammanlänkat researrangemang krävs att den eller

de senare resetjänsterna utgör en betydande del av värdet på researrange-

manget eller på något annat sätt ett väsentligt inslag i det.

5 § I lagen avses med

1. resenär: en fysisk person som avser att ingå ett avtal som omfattas av

denna lag eller som har rätt att resa till följd av ett sådant avtal,

2. näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten,

3. arrangör: en näringsidkare som sätter ihop och som själv eller genom

en återförsäljare säljer eller erbjuder paketresor eller som överför en resenärs

uppgifter till en annan näringsidkare i fall som avses i 3 § första stycket 2 e,

4. återförsäljare: en annan näringsidkare än arrangören som säljer eller

erbjuder paketresor som satts ihop av en arrangör.

Avtalsvillkor som avviker från lagen
6 §
Avtalsvillkor som i jämförelse med denna lag är till nackdel för resenären

är utan verkan mot honom eller henne, om inte något annat föreskrivs i lagen.

2 kap. Paketreseavtalet och information om paketresan
Förhandsinformation
1 §
Innan ett paketreseavtal ingås ska arrangören, i den utsträckning det är

relevant för de resetjänster som erbjuds, informera resenären om

1. arrangörens namn, telefonnummer, besöksadress och e-postadress,

2. resetjänsternas huvudsakliga egenskaper, nämligen

a) resmål och resplan,

b) transportmedlets typ och standard,

2018:1217

background image

3

SFS

c) inkvarteringens typ, läge och standard och andra för inkvarteringen

utmärkande drag,

d) måltider som ingår,

e) besök, utflykter och andra tjänster som ingår,

f) om någon del av paketresan är en gruppresa och, om möjligt, gruppens

ungefärliga storlek,

g) om särskilda språkkunskaper krävs för att ta del av en turisttjänst som

ingår,

h) paketresans lämplighet för personer med nedsatt rörlighet och, på be-

gäran, paketresans lämplighet för den aktuella resenären,

3. paketresans pris, inklusive skatter, och om tilläggsavgifter och andra

kostnader, eller, för det fall kostnaderna inte rimligen kan beräknas innan

paketreseavtalet ingås, vilka kostnader som kan tillkomma,

4. villkor för betalning,

5. villkor om minsta antal resenärer som krävs för att paketresan ska

genomföras och när resenären senast ska informeras om att resan har ställts

in på den grunden,

6. pass- och visumkrav och beräknad tid för att få visum,

7. hälsobestämmelser på resmålet,

8. resenärens rätt att avbeställa paketresan innan den har påbörjats; är

avbeställningsrätten beroende av att en avbeställningsavgift betalas, ska

resenären få information även om det, och

9. möjligheter eller krav på att teckna en reseförsäkring.

Innan ett avtal ingås ska arrangören dessutom informera resenären om hans

el er hennes rät igheter och den resegaranti enligt resegarantilagen (2018:1218)

som gäller för paketresan. Denna information ska ges i ett standardformulär

som fastställs av regeringen. Om avtalet ingås per telefon, får arrangören ge

informationen muntligen.

2 § Informationen i 1 § ska ges på ett klart och begripligt sätt. Den ska vara

framträdande i förhållande till annan information som ges samtidigt. Särskild

hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och andra särskilt utsatta personer.

Förhandsinformationen som avtalsinnehåll
3 §
Informationen som avses i 1 § första stycket 2–5 och 8 är en del av paket-

reseavtalet, om parterna inte uttryckligen har kommit överens om något annat.

Paketreseavtal som ingås på en webbplats
4 §
Vid ett paketreseavtal som ingås på en webbplats är resenären bunden

av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktel-

sen har tydliggjorts före beställningen och resenären uttryckligen har påtagit

sig förpliktelsen.

Resenären ska få en kopia av eller en bekräftelse på paketreseavtalet
5 §
När ett paketreseavtal har ingåtts ska arrangören utan onödigt dröjsmål

ge resenären en kopia av eller en bekräftelse på avtalet i en handling eller i

någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för resenären.

Om avtalet ingås när parterna är närvarande ska, om resenären begär det,

kopian eller bekräftelsen ges i en handling.

Om avtalet är ett avtal utanför affärslokaler enligt 1 kap. 2 § lagen (2005:59)

om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, ska kopian eller bekräftelsen

ges i en handling eller, om resenären samtycker till det, i någon annan läsbar

och varaktig form som är tillgänglig för resenären.

2018:1217

background image

4

SFS

Paketreseavtalets innehåll
6 §
Ett paketreseavtal och en bekräftelse på ett sådant avtal ska innehålla

de villkor som parterna kommit överens om. Avtalet och bekräftelsen ska

också innehålla den förhandsinformation som avses i 1 § första stycket. Om

resenären har framställt ett särskilt krav i fråga om paketresan som arrangören

har accepterat ska även det framgå av avtalet och bekräftelsen.

I avtalet och bekräftelsen ska det även finnas information om

1. arrangörens ansvar för att paketreseavtalet fullgörs,

2. arrangörens skyldighet att tillhandahålla assistans,

3. resenärens skyldighet att utan onödigt dröjsmål informera arrangören

om fel i paketresan (reklamation), om han eller hon vill åberopa ett sådant fel,

4. hur arrangören kan kontaktas, om resenären vill begära assistans eller

reklamera,

5. vem som ansvarar för resegaranti enligt resegarantilagen (2018:1218),

6. hur en underårig resenär kan kontaktas, om den underårige reser utan

förälder eller någon annan ansvarig person och det är en resa som innefattar

inkvartering,

7. arrangörens rutiner för hantering av klagomål och vilka möjligheter som

finns att få en tvist med arrangören prövad utanför domstol, och

8. resenärens rätt att överlåta avtalet till en annan resenär enligt 3 kap. 10 §.

Avtalet och bekräftelsen ska vara klart och begripligt formulerade.

Resehandlingar och information om transport
7 §
Arrangören ska i rimlig tid innan paketresan påbörjas förse resenären

med biljetter och andra handlingar som resenären behöver. Om resan inne-

fattar passagerartransport ska arrangören dessutom inom samma tid informera

resenären om de planerade tiderna för avresa, incheckning, uppehåll under

resan, anslutande transporter och ankomst.

Paketresor som säljs genom en återförsäljare
8 §
Om paketresan säljs genom en återförsäljare, ansvarar även återförsälja-

ren för att resenären ges information enligt 1 och 2 §§ och för att resenären får

en kopia av eller en bekräftelse på avtalet enligt 5 och 6 §§. Återförsäljaren

ska innan paketreseavtalet ingås lämna sådana uppgifter om sig själv som

avses i 1 § första stycket 1.

Paketresor som säljs genom ett länkat bokningsförfarande på internet
9 §
I fall som avses i 1 kap. 3 § första stycket 2 e ska den näringsidkare som

resenärens uppgifter förs över till, i den utsträckning det är relevant för de

resetjänster som denne erbjuder, ge resenären sådan information som avses

i 1 § första stycket på det sätt som anges i 2 §.

Den näringsidkare som uppgifterna förs över till ska informera arrangören

om det avtal som leder till att en paketresa uppkommer och även i övrigt ge

arrangören den information som krävs för att denne ska kunna uppfylla sina

skyldigheter som arrangör.

Så snart arrangören har fått besked om att en paketresa har uppkommit,

ska arrangören informera resenären om paketreseavtalets innehåll enligt 6 §

i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig

för denne.

2018:1217

background image

5

SFS

Påföljder om information inte ges
10 §
Om resenären inte, på det sätt som anges i 2 §, före ett paketreseavtals

ingående har fått sådan information om tilläggsavgifter och andra kostnader en-

ligt 1 § första stycket 3, är resenären inte skyldig att svara för sådana kostnader.

11 § Om resenären inte har fått information enligt 1, 2, 5, 6, 7 eller 8 § eller

9 § första eller tredje stycket, tillämpas marknadsföringslagen (2008:486),

med undantag för bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift.

Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknads-

föringslagen.

Avtalsvillkor om tilläggsavgifter och kostnader för telekommunikation
12 §
Ett avtalsvillkor som innebär att en resenär som inte är konsument ska

betala mer för en paketresa än det som i paketreseavtalet anges vara priset

är utan verkan mot resenären, om han eller hon inte uttryckligen har godkänt

villkoret.

En arrangör får inte använda sig av ett avtalsvillkor som innebär att en

resenär som inte är konsument är hänvisad till att använda ett telefonnummer

med förhöjd taxa för att ta kontakt med arrangören per telefon med anled-

ning av ett mellan dem ingånget paketreseavtal.

Bestämmelser som avser konsumenter finns i 3 a och 13 §§ lagen (1994:1512)

om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Skadestånd till följd av bokningsfel
13 §
En resenär som bokar en paketresa har rätt till ersättning från en arrangör,

återförsäljare eller annan näringsidkare för den skada som resenären drabbas

av till följd av

1. ett sådant tekniskt fel i ett bokningssystem som arrangören, återförsäl-

jaren eller näringsidkaren ansvarar för, eller

2. fel som görs vid en bokning som arrangören, återförsäljaren eller närings-

idkaren har påtagit sig att utföra.

Resenären har inte rätt till ersättning om felet beror på resenären eller på

oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och ideell skada till följd av felet.

3 kap. Ändringar innan paketresan påbörjas
Resenärens avbeställningsrätt
1 §
Resenären får avbeställa paketresan innan den har påbörjats. Resenären

ska i så fall betala en avbeställningsavgift om arrangören begär det och rätten

att ta ut en sådan avgift framgår av paketreseavtalet. Arrangören får dock inte

ta ut någon avgift om genomförandet av paketresan väsentligen påverkas av

oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet eller i dess omedel-

bara närhet. Detsamma gäller om transporten av passagerare till resmålet

väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Avbeställningsavgiften ska vara skälig. Om en på förhand bestämd av-

beställningsavgift anges i paketreseavtalet, ska den beräknas med hänsyn till

när avbeställningen görs och till förväntade kostnadsbesparingar och intäkter

från ett alternativt utnyttjande av resetjänsterna. Om avbeställningsavgiften

inte har bestämts på förhand i avtalet, får den högst motsvara paketresans pris

efter avräkning för dels intäkter som arrangören haft till följd av att arran-

gören har kunnat sälja resan på nytt, dels minskade kostnader som arrangö-

ren har haft till följd av att resenären inte har utnyttjat resan.

2018:1217

background image

6

SFS

Arrangören ska på resenärens begäran informera resenären om hur av-

beställningsavgiften har beräknats.

Ändringar av det avtalade priset
2 §
Arrangören får höja det avtalade priset på en paketresa endast om

1. prishöjningen görs som en direkt följd av ändrade

a) priser på drivmedel som påverkar kostnaden för passagerartransporter,

b) kostnader för arrangören i form av skatter eller avgifter för resetjänster

som ingår i paketresan, eller

c) växelkurser,

2. det framgår av paketreseavtalet att en prishöjning får göras, hur det nya

priset ska beräknas och att resenären har rätt till en prissänkning enligt 3 §,

och

3. arrangören senast 20 dagar innan paketresan påbörjas på ett klart och

begripligt sätt informerar resenären om prishöjningen.

Informationen enligt första stycket 3 ska innehålla skälen för prishöjningen

och en redogörelse för hur det nya priset har beräknats. Informationen ska ges

i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig

för resenären.

I 5 § andra stycket finns en bestämmelse om resenärens rätt att frånträda

paketreseavtalet vid större prishöjningar.

3 § Om det framgår av paketreseavtalet att en prishöjning får göras, har

resenären rätt till en prissänkning vid sådana ändringar av priser, skatter,

avgifter eller växelkurser som avses i 2 § första stycket 1, som inträffar innan

paketresan påbörjas och som leder till minskade kostnader för arrangören.

Andra ändringar i paketreseavtalet
4 §
Om arrangören i paketreseavtalet har förbehållit sig rätten att göra

ändringar som inte avser priset, får sådana ändringar göras endast om

1. ändringarna är obetydliga, och

2. resenären informeras om ändringarna innan paketresan påbörjas på ett

klart och begripligt sätt i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig

form som är tillgänglig för resenären.

Resenärens rätt att frånträda paketreseavtalet
5 §
Resenären har rätt att frånträda paketreseavtalet, om arrangören innan

paketresan påbörjas förklarar att paketresan inte kommer att fullgöras i enlig-

het med avtalet till följd av att arrangören

1. väsentligt ändrat någon av resetjänsternas huvudsakliga egenskaper som

avses i 2 kap. 1 § första stycket 2, eller

2. inte uppfyller ett särskilt krav från resenären som avses i 2 kap. 6 § första

stycket tredje meningen.

Resenären har även rätt att frånträda paketreseavtalet om arrangören höjer

priset enligt 2 § med et belopp som överstiger åt a procent av paketresans pris.

6 § Om arrangören avser att bryta avtalet eller höja priset på sätt som anges

i 5 § första och andra styckena, ska arrangören utan onödigt dröjsmål infor-

mera resenären om detta. Informationen ska ges på ett klart och begripligt sätt

i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig

för resenären. Av informationen ska även framgå

1. en skälig frist inom vilken resenären har rätt att frånträda avtalet,

2. följden av att resenären inte frånträder avtalet inom den angivna fristen,

2018:1217

background image

7

SFS

3. om resenären erbjuds en ersättningsresa för det fall han eller hon från-

träder avtalet, och

4. om resenären erbjuds ett prisavdrag enligt 7 § tredje stycket och vilket

prisavdrag som i så fall erbjuds.

7 § Resenären ska inom den frist som anges i 6 § 1 meddela arrangören om

han eller hon vill frånträda avtalet. En resenär som inte gör det, förlorar sin

rätt att frånträda avtalet.

Om resenären frånträder paketreseavtalet och inte accepterar en ersät nings-

resa enligt 6 § 3, har han eller hon rätt till ersättning enligt 4 kap. 9–11 §§.

Frånträder resenären inte avtalet har han eller hon rätt till prisavdrag, om

avtalsbrottet innebär att paketresan blir sämre. Resenären har rätt till pris-

avdrag även om han eller hon accepterar en ersättningsresa som är sämre än

den ursprungligen avtalade paketresan.

Arrangörens rätt att ställa in paketresan
8 §
Arrangören får ställa in paketresan, om färre personer än ett i paketrese-

avtalet angivet minimiantal har köpt resan och arrangören inom en i avtalet

angiven tid informerar resenären om att resan ställs in. Resan får inte ställas

in senare än

1. 20 dagar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat längre

tid än 6 dagar,

2. 7 dagar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat mellan

2 och 6 dagar, eller

3. 48 timmar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat kortare

tid än 2 dagar.

Arrangören får också ställa in resan, om den inte kan genomföras på grund

av oundvikliga och extraordinära omständigheter. Arrangören ska utan onödigt

dröjsmål innan paketresan skulle ha påbörjats informera resenären om att

resan ställs in.

Återbetalning
9 §
Om resenären avbeställer paketresan eller arrangören ställer in den,

ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar betala till-

baka det som resenären har betalat för resan. Detsamma gäller om resenären

frånträder paketreseavtalet enligt 5 och 6 §§ och inte accepterar någon ersätt-

ningsresa enligt 6 § 3. Vid avbeställning får arrangören göra avdrag för even-

tuell avbeställningsavgift från det som ska betalas tillbaka.

Vid en prissänkning enligt 3 § får arrangören göra avdrag för administra-

tiva kostnader med anledning av återbetalningen. Arrangören ska på resenä-

rens begäran informera resenären om vad kostnaderna består i och hur de

har beräknats.

Resenärens rätt att överlåta paketresan
10 §
Resenären får överlåta paketresan till någon som uppfyller villkoren

i avtalet för att få delta i resan, om överlåtaren i skälig tid innan paketresan

påbörjas skriftligen informerar arrangören om överlåtelsen. Information som

ges senast sju dagar innan paketresan påbörjas ska alltid anses ha getts i skä-

lig tid.

Arrangören får ta ut en avgift för överlåtelsen. Överlåtelseavgiften får var-

ken överstiga kostnaderna med anledning av överlåtelsen eller vara oskälig.

Arrangören ska informera överlåtaren om vad kostnaderna består i och hur

de har beräknats.

2018:1217

background image

8

SFS

Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga för betalning av över-

låtelseavgiften och det som återstår att betala för paketresan.

4 kap. Fullgörande av paketresan
Ansvar för att paketresan fullgörs
1 §
Arrangören ansvarar i förhållande till resenären för att paketresan full-

görs i enlighet med avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som

ska fullgöras av någon annan än arrangören.

Om resan har sålts genom en återförsäljare som är etablerad i en stat inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och arrangören är etablerad

i en stat utanför EES, ansvarar återförsäljaren på samma sätt som arrangören,

om inte arrangören fullgör prestationen.

Reklamation
2 §
Resenären får åberopa ett fel i paketresan endast om resenären utan

onödigt dröjsmål från det att han eller hon märkt felet lämnar ett meddelande

till arrangören om felet (reklamation).

Trots första stycket får resenären åberopa ett fel, om arrangören eller åter-

försäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

Resenärens rätt att vända sig til återförsäljaren
3 §
Om paketresan har sålts genom en återförsäljare, får resenären vända sig

till återförsäljaren för att reklamera och lämna andra meddelanden som rör

paketresans genomförande. Återförsäljaren ska utan onödigt dröjsmål vidare-

befordra sådana meddelanden till arrangören.

Ersättningsarrangemang och annat avhjälpande
4 §
Om resenären inte kan transporteras enligt paketreseavtalet tillbaka till

orten för avresan eller om annars, sedan paketresan påbörjats, en betydande

del av de resetjänster som omfattas av avtalet inte kan tillhandahållas, ska

arrangören utan extra kostnad för resenären erbjuda lämpliga ersättnings-

arrangemang.

Ersättningsarrangemangen ska, om möjligt, vara likvärdiga med eller av

högre kvalitet än den resetjänst som inte kan tillhandahållas. Om de ersätt-

ningsarrangemang som arrangören erbjuder är av lägre kvalitet, ska arran-

gören erbjuda ett prisavdrag enligt 7 § första stycket.

Resenären får avvisa ett erbjudande om ersättningsarrangemang endast

om erbjudandet inte är jämförbart med vad som skulle ha tillhandahållits

enligt avtalet eller om det prisavdrag som erbjuds inte är skäligt.

5 § Om resenären inte kan transporteras enligt paketreseavtalet tillbaka till

orten för avresan och detta beror på oundvikliga och extraordinära omstän-

digheter, är skyldigheten för arrangören enligt 4 § att erbjuda inkvartering

begränsad till tre nätter. Detta gäller bara under förutsättning att omständig-

heterna även kan åberopas av transportören för att begränsa dennes ansvar

enligt en unionsrättsakt som är tillämplig på transporten. Om det i unions-

rättsakten föreskrivs att transportörens ansvar att erbjuda inkvartering avser

en längre period än tre nätter, gäller samma period i fråga om arrangörens

skyldighet enligt denna lag.

Arrangörens skyldighet att erbjuda inkvartering är inte begränsad för en

resenär som har nedsatt rörlighet, en medföljande till en sådan resenär, en

resenär som är gravid, en ensamresande underårig eller en resenär som är i

2018:1217

background image

9

SFS

behov av särskild medicinsk hjälp, om arrangören senast 48 timmar innan

paketresan påbörjades fick information om resenärens särskilda behov.

6 § Om det finns något annat fel i paketresan än sådana som avses i 4 §,

ska arrangören avhjälpa felet. Om det inte krävs ett omedelbart avhjälpande,

ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Om resenären har angett en tid

inom vilken felet ska avhjälpas, ska den tiden följas om den är skälig.

Arrangören är inte skyldig att avhjälpa felet, om det finns ett hinder som

arrangören inte kan övervinna eller om avhjälpandet skulle medföra opropor-

tionerliga kostnader med hänsyn till felets omfattning och de påverkade rese-

tjänsternas värde.

Om arrangören är skyldig att avhjälpa felet men inte gör det, har resenären

rätt till ersättning för nödvändiga kostnader för att själv avhjälpa felet.

Prisavdrag och hävning
7 §
Resenären har rätt till prisavdrag för fel i paketresan, om inte felet beror

på resenären.

I fråga om andra fel i paketresan än sådana fel som avses i 4 § får rese-

nären i stället häva paketreseavtalet, om felet är av väsentlig betydelse och

1. avhjälpande inte sker inom den tid som anges i 6 § första stycket,

2. avhjälpande inte kommer i fråga av skäl som anges i 6 § andra stycket,

eller

3. arrangören förklarar att felet inte kommer att avhjälpas.

Hemtransport i förtid
8 §
Om paketreseavtalet innefattar passagerartransport och resenären häver

avtalet enligt 7 § andra stycket, ska arrangören utan onödigt dröjsmål erbjuda

resenären likvärdig transport utan extra kostnad tillbaka till orten för avresan

eller till någon annan ort som arrangören och resenären kommer överens om.

Detsamma gäller om paketreseavtalet innefattar passagerartransport och rese-

nären inte får något erbjudande om ersättningsarrangemang enligt 4 § första

stycket eller avvisar ett erbjudande enligt 4 § tredje stycket.

Skadestånd
9 §
Resenären har rätt till ersättning för den skada som han eller hon drabbas

av till följd av fel i paketresan, om inte felet beror på resenären eller på någon

som saknar koppling till fullgörandet av paketresan och felet inte kunde förut-

ses eller undvikas. Resenären har inte heller rätt till ersättning om felet beror

på oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och ideell skada till följd av felet.

10 § I den utsträckning följande unionsrättsakter, internationel a instrument

och lagar begränsar en resenärs rätt till ersättning för en skada från en trans-

portör, tillämpas samma begränsningar i fråga om resenärens rätt till ersätt-

ning för en skada från arrangören:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den

23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor

vid passagerarbefordran till sjöss, i den ursprungliga lydelsen,

2. 2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och

deras resgods,

3. sjölagen (1994:1009),

2018:1217

background image

10

SFS

4. rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafik-

företags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras

bagage, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 889/2002,

5. lagen (2010:510) om lufttransporter,

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den

23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, i den ur-

sprungliga lydelsen, och

7. järnvägstrafiklagen (2018:181).

11 § Om en resenärs rätt till ersättning för skada inte är begränsad enligt

10 §, får den begränsas i paketreseavtalet. En sådan begränsning får dock inte

innebära att resenärens rätt till ersättning understiger tre gånger paketresans

pris. Begränsningen får inte heller avse ersättning för personskador eller så-

dana skador som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Assistans
12 §
Arrangören ska utan onödigt dröjsmål tillhandahålla resenären lämp-

lig assistans om resenären befinner sig i svårigheter.

Om resenären uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat behovet av assi-

stans, har arrangören rätt att ta ut en avgift för assistansen. Avgiften ska vara

skälig och får inte överstiga arrangörens faktiska kostnader.

Återkrav
13 §
I den utsträckning en arrangör eller återförsäljare betalar ersättning till

eller på något annat sätt kompenserar en resenär för fel i paketresan, inträder

arrangören eller återförsäljaren i resenärens rätt till ersättning från den som

orsakat felet.

5 kap. Sammanlänkade researrangemang
Förhandsinformation
1 §
En näringsidkare som genom förmedling eller på annat sätt underlättar

uppkomsten av ett sammanlänkat researrangemang ska, innan resenären blir

bunden av ett avtal om en resetjänst som leder till att ett sådant researrange-

mang uppkommer, informera resenären om

1. att resenären inte kommer att omfattas av de regler som gäller för paket-

resor,

2. att varje resetjänstleverantör ensam ansvarar för att fullgöra de rese-

tjänster som leverantören ska utföra enligt respektive avtal, och

3. i vilken utsträckning resan kommer att omfattas av resegaranti enligt

resegarantilagen (2018:1218), och vem som i så fall ansvarar för utbetalning

av ersättning enligt resegarantin.

Informationen ska ges i ett standardformulär som fastställs av regeringen.

Om det inte finns något standardformulär, ska den ges på ett klart och be-

gripligt sätt.

Information til en näringsidkare
2 §
Om ingåendet av ett avtal om en resetjänst leder till att ett samman-

länkat researrangemang uppkommer, ska den näringsidkare som ingår av-

talet ge information om avtalet till den näringsidkare som har underlättat

uppkomsten av researrangemanget.

2018:1217

background image

11

SFS

Påföljder om information inte ges eller säkerhet enligt

resegarantilagen inte ställs
3 §
Om den näringsidkare som genom förmedling eller på annat sätt under-

lättar uppkomsten av ett sammanlänkat researrangemang inte ger information

enligt 1 § eller inte ställer säkerhet enligt 5 § resegarantilagen (2018:1218),

tillämpas 3 kap. 1 och 8–10 §§ samt 4 kap. 1, 2 och 4–13 §§ i fråga om de rese-

tjänster som ingår i det sammanlänkade researrangemanget. Det som i dessa

bestämmelser föreskrivs om paketresan och om arrangören ska i stället gälla

det sammanlänkade researrangemanget och den näringsidkare som har under-

lättat uppkomsten av detta.

4 § Om den näringsidkare som genom förmedling eller på annat sätt under-

lättar uppkomsten av ett sammanlänkat researrangemang inte ger information

enligt 1 §, tillämpas marknadsföringslagen (2008:486), med undantag för be-

stämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska

anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Skadestånd till följd av bokningsfel
5 §
En resenär som bokar en resetjänst som ingår i ett sammanlänkat rese-

arrangemang har rätt till ersättning från en näringsidkare för den skada som

resenären drabbas av till följd av

1. ett sådant tekniskt fel i ett bokningssystem som näringsidkaren ansvarar

för, eller

2. et fel som görs vid en bokning som näringsidkaren har påtagit sig att utföra.

Resenären har inte rätt till ersättning om felet beror på resenären eller på

oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och ideell skada till följd av felet.

6 kap. Tillsyn
Tillsynsmyndighet
1 §
Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs.

Utövandet av tillsynen
2 §
Näringsidkaren ska lämna de upplysningar om verksamheten som

Konsumentverket begär för tillsynen.

Konsumentverket har rätt att för tillsynen göra inspektioner hos en närings-

idkare och ta del av de handlingar som behövs.

Om näringsidkaren inte lämnar upplysningarna eller inte tillhandahåller

handlingarna, får Konsumentverket förelägga näringsidkaren att fullgöra sin

skyldighet. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Överklagande
3 §
Om Konsumentverket enligt 2 § tredje stycket har förelagt en närings-

idkare att lämna en upplysning eller att tillhandahålla en handling, får beslutet

överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket

enligt 2 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. Genom lagen upphävs lagen (1992:1672) om paketresor.

3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för avtal som har ingåtts före

ikraftträdandet.

2018:1217

background image

12

SFS

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2018:1217

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.