SFS 2002:1132 Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Paketreselag (2018:1217) / SFS 2002:1132 Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
021132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor;

utfärdad den 19 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 18 § lagen (1992:1672) om paket-

resor skall ha följande lydelse.

18 §

2

Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), rå-

dets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags
skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage

3

,

luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen
(1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de bestämmelserna
i stället för enligt denna lag. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta re-
senären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:18, bet. 2002/03:LU2, rskr. 2002/03:65.

2

Senaste lydelse 1994:1029.

3

EGT L 140, 30.5.2002, s. 2 (Celex 32002R0889).

SFS 2002:1132

Utkom från trycket
den 30 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.