SFS 2023:266 Lag om ändring i paketreselagen (2018:1217)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Paketreselag (2018:1217) / SFS 2023:266 Lag om ändring i paketreselagen (2018:1217)
SFS2023-266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i paketreselagen (2018:1217)

Utfärdad den 11 maj 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 10 § paketreselagen
(2018:1217) ska ha följande lydelse.

4 kap.
10 §
I den utsträckning följande unionsrättsakter, internationella in-
strument och lagar begränsar en resenärs rätt till ersättning för en skada från
en transportör, tillämpas samma begränsningar i fråga om resenärens rätt till
ersättning för en skada från arrangören:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den

23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor
vid passagerarbefordran till sjöss, i den ursprungliga lydelsen,

2. 2002 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och

deras resgods,

3. sjölagen (1994:1009),
4. rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om luft-

trafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och
deras bagage, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 889/2002,

5. lagen (2010:510) om lufttransporter,
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 av den

29 april 2021 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, i den ur-
sprungliga lydelsen, och

7. järnvägstrafiklagen (2018:181).

Denna lag träder i kraft den 7 juni 2023.

På regeringens vägnar

GUNNAR STR�MMER

Felix Rådberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2022/23:72, bet. 2022/23:CU18, rskr 2022/23:180.

SFS 2023:266

Publicerad

den 17 maj 2023

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.