SFS 2010:514 Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Paketreselag (2018:1217) / SFS 2010:514 Lag om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor
100514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1672) om paketresor;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (1992:1672) om paket-

resor ska ha följande lydelse.

18 §

2

Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009),

rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföre-
tags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras
bagage

3, lagen (2010:510) om lufttransporter, järnvägstrafiklagen

(1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts
enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Arrangören är dock
alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de
nämnda bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2002:1132.

3 EGT L 185, 17.10.1997, s. 1 (Celex 31999R2027), ändrad genom EGT L 140,
30.5.2002, s. 2 (Celex 32002R0889).

SFS 2010:514

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.