SFS 1981:130

810130.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:130

Preskriptionslag;

Utkom från trycket

den 10 mars 1981

utfärdad den 29 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

I § Denna lag gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte

annat följer av vad som är särskilt föreskrivet.

Preskriptionstid

2 § En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptio­

nen avbryts dessförinnan.

Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om

fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare

i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvud­

sakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i bor­
gen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden
gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordring­

en tidigast kan göras gällande.

3 § En fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas ej före ut­
gången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet
har avgjorts dessförinnan. Har så skett, preskriberas fordringen ett år efter

176

' Prop. 1979/80; 119, LU 198 0/81: 1, rskr 1980/81: 139.

¬

background image

den dag dom eller slutligt beslut meddelas, om inte preskriptionstiden går

SFS 1981:130

ut senare enligt 2 §.

Om någon har h äktats eller erhållit del av åtal för brott före utgången av

tiden för åtalspreskription men ansvarsfrågan inte har avgjorts dessförin­

nan, preskriberas en fordran på skadestånd i anledning av brottet tidigast

ett år efter den dag dom eller slutligt beslut me ddelas.

4 § En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en
skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betal­

ningen av huvudfordringen.

Preskriptionsavbrott
5 § Preskription avbryts genom att

1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller er­

känner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,

2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordring­

en från borgenären eller

3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar ford­

ringen gentemot gäldenären vid do mstol, hos exekutiv myndighet eller i
skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.

Verkan av preskriptionsavbrott

6 § Om preskription har avb rutits genom erkännande, krav eller erinran,

löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från dagen för avbrottet.

7 § Om preskription har avbruti ts genom att talan har väckts eller genom
att fordringen annars har åberopats enligt 5 § 3, löper en ny pr eskriptions­
tid enligt 2 § från den dag dom eller slutligt beslut meddelas eller det rättsli­

ga förfarandet avslutas på annat sätt. Fullföljs talan eller återupptas förfa­

randet av någon annan anledning före den nya preskriptionstidens utgång,
avbryts preskriptionen, varefter ny tid räknas från den d ag det återupptag­
na förfarandet avslutas.

Avslutas det rättsliga förfarandet utan att gäldenären har delgivits eller

på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, beräknas dock

preskriptionstiden som om något avbrott inte hade skett. Fordringen pre­

skriberas likväl tidigast ett år e fter det att förfarandet avslutas.

Preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra mening­

en mer än en gång.

Innebörden av preskription
8 § Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin

fordran.

Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och an­

nan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen.

9 § Om flera har åtagit sig eller förpliktats att svara solidariskt för samma

skuld och denna preskriberas i förhållande till någon av dem, svarar var

177

12-SFS 1981

¬

background image

SFS 1981:130

och en av de andra endast för sin andel. Andelarna beräknas efter huvudta­

let, om inte annat har bestämts genom ett avtal eller avgörande som borge­

nären har fått kännedom om senast sex månader före preskriptionen.

Uppkommer brist hos någon av de kvarvarande gäldenärerna. fördelas

ansvaret för bristen mellan de övriga kvarvarande och borgenären. Därvid

svarar vaije gäldenär i förhållande till sin andel och borgenären i förhåll an­
de till den andel som har preskriberats.

10 § Utan hinder av att en fordran är preskriberad får den användas till

kvittning, om detta eljest är tillåtet och den inte var preskriberad vare sig
när borgenären förvärvade den eller när han kom i skul d till gäldenären.

11 § Preskription inskränker inte borgenärens rätt att ta ut sin fordran ur
egendom i vilk en har har panträtt eller retentionsrätt till säkerhet för ford­

ringen.

Särskilda bestämmelser

12 § Avtal att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription

skall kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt.
Detsamma gäller avtal om längre preskriptionstid än tre år för en fordran
som avses i 2 § andra stycket.

13 § Om en åtgärd som avses i 5 § 3 vidtas utomlands, medför den verk­

ningar enligt denna lag, under förutsättning att borgenären med hänsyn till

gäldenärens förhållanden och omständigheterna i övrigt har haft skälig an­

ledning att vidta åtgärden i den främmande staten.

Denna lag träder i kra ft den 1 Juli 1981.
Lagen tillämpas även på fordringar som har kommit till före ikraftträ­

dandet och som inte har preskriberats dessförinnan enligt äldre bestäm­

melser. Har en preskriptionsavbrytande åtgärd vidtagits enligt äldre be­

stämmelser, skall verkan av åtgärden bestå även efter ikraftträdandet.
Preskriptionstiden skall dock betämmas enligt den nya lagen.

Fordringar som avses i andra stycket preskriberas ej före den 1 juli 1984,

om inte preskription skulle ha inträtt dessförinnan även enligt äldre be­
stämmelser.

Förekommer i la g eller annan författning hänvisning till föreskrift som

har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stä llet den nya be­

stämmelsen.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

H�&KAN WINBERG

(Justitiedepartementet)

178

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.