SFS 2006:698 Lag om ändring i preskriptionslagen (1981:130)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Preskriptionslag (1981:130) / SFS 2006:698 Lag om ändring i preskriptionslagen (1981:130)
060698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i preskriptionslagen (1981:130);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 5 § preskriptionslagen (1981:130)

orden ⬝exekutiv myndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Kronofogdemyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:698

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.