SFS 2008:507 Lag om ändring i prisinformationslagen (2004:347)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 2008:507 Lag om ändring i prisinformationslagen (2004:347)
080507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisinformationslagen (2004:347);

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 och 12 §§ prisinformationslagen

(2004:347) ska ha följande lydelse.

6 §

Prisinformation ska lämnas när en näringsidkare tillhandahåller be-

stämda produkter.

12 §

Om en näringsidkare inte lämnar prisinformation enligt denna lag el-

ler enligt föreskrift som meddelats med stöd av denna lag ska marknadsfö-
ringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29�
36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan prisinformation ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

SFS 2008:507

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.