SFS 2000:128 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 2000:128 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)
000128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisinformationslagen (1991:601);

utfärdad den 30 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 4�7 samt 9 och 10 §§ prisinforma-

tionslagen (1991:601) skall ha följande lydelse.

4 §

Prisinformation skall lämnas när en näringsidkare marknadsför be-

stämda varor eller tjänster.

Första stycket gäller dock inte vid försäljning på auktion.

5 §

Priset för varor och tjänster skall anges korrekt och tydligt. Priset skall

anges skriftligen, om konsumenten inte kan få upplysning om det på något
annat likvärdigt sätt.

Priset skall inbegripa mervärdesskatt och andra skatter. Om det kan till-

komma avgifter och andra kostnader skall detta anges särskilt.

6 §

Priset för en vara skall anges dels per förpackning eller annan enhet i

vilken varan utbjuds till försäljning (försäljningspris), dels per kilogram, li-
ter, meter eller annat vanligen använt mått för varan (jämförpris).

Endast försäljningspriset behöver anges om det på grund av varans karak-

tär eller ändamål kan antas att en angivelse av jämförpris skulle sakna bety-
delse eller om en sådan angivelse skulle kunna skapa förvirring.

Endast jämförpriset behöver anges för en vara som inte är färdigpackad

och som mäts upp i kundens närvaro.

7 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela närmare föreskrifter om skyldigheten att ange jämförpris och de beräk-
ningsgrunder som därvid skall tillämpas.

9 §

Priset skall anges så att det framgår klart för konsumenten vilken vara

eller tjänst som informationen avser.

10 §

När en bestämd vara utbjuds i en försäljningslokal, i ett skyltfönster

eller skyltskåp eller i omedelbar anslutning till säljstället, skall priset för va-
ran anges

1. på varan eller dess förpackning, eller

1

Prop. 1999/2000:40, bet. 1999/2000:LU13, rskr. 1999/2000:163.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om kon-

sumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter
(EGT L 80, 18.3.1998, s. 27, Celex 398L0006).

SFS 2000:128

Utkom från trycket
den 11 april 2000

background image

2

SFS 2000:128

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

2. i varans omedelbara närhet, på en hyllkantsetikett eller skylt, så att risk

inte föreligger för förväxling med pris på andra varor.

Om det finns praktiska hinder mot att priset anges enligt första stycket 1

eller 2, får det anges i en prislista, prisfrågeterminal eller liknande.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.