SFS 1999:269 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 1999:269 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)
990269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisinformationslagen (1991:601);

utfärdad den 12 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3

§ prisinformationslagen

(1991:601) skall ha följande lydelse.

3 §

2

Särskilda föreskrifter om information till konsumenter finns i konsu-

mentkreditlagen (1992:830), konsumentförsäkringslagen (1980:38), valuta-
växlingslagen (1996:1006) och lagen (1999:268) om betalningsöverföringar
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Denna lag träder i kraft den 14 augusti 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:53, bet. 1998/99:FiU19, rskr. 1998/99:194.

2

Senaste lydelse 1996:1010.

SFS 1999:269

Utkom från trycket
den 1 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt