SFS 2000:276 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 2000:276 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)
000276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisinformationslagen (1991:601);

utfärdad den 11 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3

§ prisinformationslagen

(1991:601) skall ha följande lydelse.

3 §

2

Särskilda föreskrifter om information till konsumenter finns i konsu-

mentkreditlagen (1992:830), konsumentförsäkringslagen (1980:38), valuta-
växlingslagen (1996:1006), lagen (1999:268) om betalningsöverföringar
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lagen (2000:274) om
konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:89, bet. 1999/2000:LU21, rskr. 1999/2000:202.

2

Senaste lydelse 1999:269.

SFS 2000:276

Utkom från trycket
den 23 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt