SFS 2000:276 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 2000:276 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)
000276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisinformationslagen (1991:601);

utfärdad den 11 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3

§ prisinformationslagen

(1991:601) skall ha följande lydelse.

3 §

2

Särskilda föreskrifter om information till konsumenter finns i konsu-

mentkreditlagen (1992:830), konsumentförsäkringslagen (1980:38), valuta-
växlingslagen (1996:1006), lagen (1999:268) om betalningsöverföringar
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och lagen (2000:274) om
konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2000.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:89, bet. 1999/2000:LU21, rskr. 1999/2000:202.

2

Senaste lydelse 1999:269.

SFS 2000:276

Utkom från trycket
den 23 maj 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.