SFS 2004:308 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 2004:308 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)
040308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisinformationslagen (1991:601);

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3

§ prisinformationslagen

(1991:601) skall ha följande lydelse.

3 §

2

Särskilda föreskrifter om information till konsumenter finns i konsu-

mentkreditlagen (1992:830), konsumentförsäkringslagen (1980:38), lagen
(1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lagen
(1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och
hemförsäljningsavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Senaste lydelse 2000:894.

SFS 2004:308

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt