SFS 2004:308 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 2004:308 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)
040308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisinformationslagen (1991:601);

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3

§ prisinformationslagen

(1991:601) skall ha följande lydelse.

3 §

2

Särskilda föreskrifter om information till konsumenter finns i konsu-

mentkreditlagen (1992:830), konsumentförsäkringslagen (1980:38), lagen
(1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet, lagen
(1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet och lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och
hemförsäljningsavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Senaste lydelse 2000:894.

SFS 2004:308

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.