SFS 2004:347 Prisinformationslag

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 2004:347 Prisinformationslag
040347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Prisinformationslag;

utfärdad den 13 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Denna lag har till ändamål att främja god prisinformation till konsu-
menter.

2 § I denna lag avses med

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål

som har samband med den egna näringsverksamheten,

produkt: vara, tjänst eller annan nyttighet, dock inte fast egendom och

arbetstillfälle,

pris: det slutliga priset för en bestämd produkt eller en bestämd enhet av

en produkt, uttryckt i kronor, inbegripet mervärdesskatt och andra skatter,

jämförpris: det slutliga priset för en produkt per kilogram, liter, meter

eller annat vanligen använt mått för produkten, uttryckt i kronor, inbegripet
mervärdesskatt och andra skatter.

3 § Lagen gäller för sådana näringsidkare som i sin yrkesmässiga verk-
samhet tillhandahåller produkter till konsumenter.

4 § Lagen gäller inte produkter som försäljs på auktion. Inte heller gäller
lagen andra produkter än varor som försäljs vid auktionsliknande förfaran-
den.

5 § Om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om
prisinformation till konsumenter, skall de bestämmelserna gälla i stället för
bestämmelserna i denna lag.

1 Prop. 2003/04:38, bet. 2003/04:LU21, rskr. 2003/04:192.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om kon-
sumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter (EGT L
80, 18.3.1998, s. 27, Celex 398L0006).

SFS 2004:347

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

2

SFS 2004:347

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Prisinformation

6 § Prisinformation skall lämnas när en näringsidkare marknadsför be-
stämda produkter.

7 § Prisinformation för varor skall lämnas genom uppgift om varans pris
och jämförpris.

För andra produkter än varor skall prisinformation lämnas genom uppgift

om produktens pris. Regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer får föreskriva att även jämförpris skall anges för sådana produkter.

Om priset för en produkt inte kan anges, skall näringsidkaren i stället

lämna prisinformation genom att ange grunderna för hur priset bestäms.

8 § Jämförpris behöver inte anges om det på grund av produktens karaktär
eller ändamål kan antas att en angivelse av jämförpris skulle sakna betydelse
eller om en sådan angivelse skulle kunna skapa förvirring.

9 § Endast jämförpris behöver anges för en vara som inte är färdigför-
packad och som mäts upp i kundens närvaro.

10 § Prisinformationen skall vara korrekt och tydlig. Om det kan till-
komma avgifter och andra kostnader, skall detta anges särskilt.

Prisinformationen skall lämnas skriftligen, om konsumenten inte kan få

informationen på något annat likvärdigt sätt.

Prisinformationen skall lämnas på sådant sätt att det framgår klart för kon-

sumenten vilken produkt informationen avser.

Bemyndigande

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldigheten att lämna prisinformation och om beräk-
ningen av pris och jämförpris.

Påföljder

12 § Om en näringsidkare inte lämnar prisinformation enligt denna lag
eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av denna lag, skall marknads-
föringslagen (1995:450) tillämpas. Prisinformation skall därvid anses vara
sådan information av särskild betydelse ur konsumentsynpunkt som avses i
4 § andra stycket marknadsföringslagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2004 då prisinformationslagen

(1991:601) upphör att gälla.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för marknadsföringsåtgärder

som har vidtagits före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ANN-CHRISTIN NYKVIST
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.