SFS 2000:894 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 2000:894 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)
000894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisinformationslagen (1991:601);

utfärdad den 16 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3

§ prisinformationslagen

(1991:601) skall ha följande lydelse.

3 §

2

Särskilda föreskrifter om information till konsumenter finns i konsu-

mentkreditlagen (1992:830), konsumentförsäkringslagen (1980:38), lagen
(1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring, lagen (1999:268)
om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
och lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsälj-
ningsavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:145, bet. 2000/01:JuU3, rskr. 2000/01:17.

2

Senaste lydelse 2000:276.

SFS 2000:894

Utkom från trycket
den 1 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.