SFS 2000:894 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 2000:894 Lag om ändring i prisinformationslagen (1991:601)
000894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisinformationslagen (1991:601);

utfärdad den 16 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3

§ prisinformationslagen

(1991:601) skall ha följande lydelse.

3 §

2

Särskilda föreskrifter om information till konsumenter finns i konsu-

mentkreditlagen (1992:830), konsumentförsäkringslagen (1980:38), lagen
(1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring, lagen (1999:268)
om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
och lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsälj-
ningsavtal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:145, bet. 2000/01:JuU3, rskr. 2000/01:17.

2

Senaste lydelse 2000:276.

SFS 2000:894

Utkom från trycket
den 1 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätt