SFS 2022:654 Lag om ändring i prisinformationslagen (2004:347)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisinformationslag (2004:347) / SFS 2022:654 Lag om ändring i prisinformationslagen (2004:347)
SFS2022-654.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i prisinformationslagen (2004:347)

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om prisinformationslagen
(2004:347)

dels att 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a § Om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts
ska även det tidigare priset anges.

Det tidigare pris som ska anges ska vara det lägsta pris som närings-

idkaren har tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före pris-
sänkningen. Om priset under denna tid har sänkts gradvis, ska i stället det
pris som gällde före den första prissänkningen anges.

Det tidigare priset behöver inte anges för varor som snabbt kan försämras

eller bli för gamla.

12 §3 Om en näringsidkare inte lämnar prisinformation enligt denna lag
eller enligt föreskrift som meddelats med stöd av denna lag, ska marknads-
föringslagen (2008:486) tillämpas. Sådan prisinformation ska anses vara
väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller för prisinformation som har lämnats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:174, bet. 2021/22:CU19, rskr. 2021/22:308.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 om
ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG,
2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens
konsumentskyddsregler, i den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2008:507.

SFS

2022:654

Publicerad
den

3 juni 2022

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.