SFS 1984:486

840486.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:486

oro hy rosstopp;

utkom från trycket

utfärdad den 14 juni 19 84.

Enligt riksdagens b eslut' föreskrivs följande.

1 § För tiden till och med den 31 december 1984 får hyresvärdar inte ta ut

högre hyra för lägenheter än den som har bestämts för april 1984.

Första stycket gäller även om överenskommelser träffas om högre hyra

eller om högre hyra fastställs av hyresnämnden.

Förbudet i för sta stycket gäller inte i fråga om hyra för bostadslägen­

heter vilkas bruksvärde höjs på grund av ombyggnad.

2 § Den so m uppsåtligen bryter mot 1 § första stycket döms till böter
eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt döms till fängelse i

högst två år.

Hyresvärden är skyldig att betala tillbaka vad han har uppburit för

mycket jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för belop­
pets mottagande.

3 § Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer för visst fall medge undantag från förbudet i 1 §.

4 § Allmänt åtal för brott som avses i 2 § får väckas endast efter medgi­

vande av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på

den har utkommit från tryck et i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

G. SIGURDSEN

(Bostadsdepartementet)

den 21 juni 1984

vt

•I

' Prop. 1983/84: 150 (bil. 5), BoU 33, rskr419.

1089

35-SFS 1984

I [i'

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.