SFS 1989:978

890978.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Prisregleringslag;

SFS 1989:978

Utkom från trycket

utfärdad den 13 december 1989.

den 22 december 1989

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns föreskrifter om

- lagens tillämpningsområde (2 §),
- definitioner m.m. (3-5 §§),
- när lagen skall tillämpas m. m. (6 -11 §§),

- hur lagen upphör att tillämpas efter krig eller krigsfara (12 §),
- högstpris (13 §),
- prisstopp (14-18 §§),
- förhandsanmälningsskyldighet (19-21 §§),

- utfastelsepris (22 §),

- prisocker (23 §),
- försäljningsförbud (24 §),
- tvångskartellering (25 §),
- nyetableringsförbud och auktorisationstvång (26 och 27 §§),
- anslag med prisuppgifter m. m. (28 §),
- varustandardisering m. m. (29 §),

- gemensamma bestämmelser om prisreglering (30—33 §§),

- hyresstopp (34-38 §§),
- ansvar m.m. (39-47 §§),
- Överklagande m.m. (48 §).

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller för varor och tjänster, om de tillhandahålls mot

ersättning. Lagen gäller också för hyra av bostadslägenheter och lokaler.

Lagen gäller dock inte

1. vad som tillhandahålls mot ersättning i form av taxor och avgifter

som regeringen beslutar om,

2. försäljning enligt utsökningsbalken eller konkurslagen (1987:672),
3. förfogande enligt förfogandelagen (1978:262) eller ransoneringslagen

(1978:268).

Definitioner m.m.

3 § Med vara avses i denna lag lösa saker, gas, elektrisk kraft och vatten.

Vid tillämpningen av lagen likställs med försäljning av en vara
1. upplåtelse av nyttjanderätt till en vara,
2. upplåtelse och överlåtelse av förmögenhetsrättighet av immateriell

art,

3. upplåtelse av sådan särskild nyttjanderätt till fast egendom som avses

i 7 kap. 3 § jordabalken.

' Prop. 1989/90:21, FiU9, rskr. 73.

1863

,-5)

¬

background image

V'.\-

' \

SFS 1989:978

4 § Med tjänst avses i denna lag verksamhet som någon utför självstän­
digt för annans räkning.

Vid tillämpningen av lagen hänförs till tjänst utövande av sådan hotell-

och pensionatsrörelse för vilken det fordras tillstånd av en myndighet.

5 § Vad som i denna lag sägs om försäljning av en vara eller utförande av

en tjänst skall också tillämpa s, när ersättningen skall ges ut i något annat
än pengar.

När lagen skall tillämpas m. m.

6 § Om Sverige kommer i krig, skall 13, 14, 19, 22-26, 28, 29 och 34 §§

tillämpas.

7 § Om Sverige är i krigsfara, får regeringen föreskriva at t en eller flera
av bestämmelserna i 13, 14, 19, 22—26, 28, 29 och 34 §§ skall tillämpas.

8 § Om det av någon annan orsak än krig eller krigsfara finns risk för en

allvarlig prisstegring inom landet på en eller flera viktiga varor eller tjän s­

ter, får regeringen föreskriva att en eller flera av

1. bestämmelserna i 13, 14, 19, 22—26, 28 och 29 §§ skall tillämpas på

varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet,

2. bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ skall tillämpas på avgifter som tas

ut i anna n verksamhet hos staten än näringsverksamhet,

3. bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ skall tillämpas på avgifter som tas

ut i annan verksamhet hos kommunerna än näringsverksamhet enligt
föreskrifter i

— lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
— renhållningslagen (1979:596),
— lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem,
— räddningstjänstlagen (1986:1102),

— plan- och bygglagen (1987:10).

9 § Om det av någon annan orsak än krig eller krigsfara finns risk för en

allvarlig stegring av hyrorna inom landet för bostadslägenheter och loka ­
ler, får regeringen föreskriva att 34 § skall tillämpas på hyror för bostadslä­
genheter och lokaler som tillhandahålls i näringsverksamhet.

10 § Av föreskrifter enligt 7, 8 eller 9 § skall framgå från vilke n tidpunkt

bestämmelserna skall tillämpas. En föreskrift enligt 8 eller 9 § skall avse en
viss tid, högst ett år.

11 § En föreskrift med stöd av 7, 8 eller 9 § skall underställas riksd agen

för prövning inom en månad från det att den utfårdades. Om riksmöte inte
pågår, skall föreskriften underställas riksdagen inom en månad från böljan

av närmast följande riksmöte.

Föreskriften upphör att gälla, om

— den inte underställs riksdagen inom föreskriven ti d, eller
— riksdagen inte godkänner föreskriften inom två månader från det att

1854

den underställdes.

¬

background image

t iHiif lagen upphör att tillämpas efter krig eller krigsfara

SFS 1989:978

n § Regeringen skall föreskriva att 13, 14, 19, 22-26, 28, 29 och 34 §§

inte längre skall tillämpas, om Sverige upphör att vara i

- krig, eller

— krigsfara som har föranlett föreskrifter enligt 7 §.

Om det finns förutsättningar för

det, kan dock regeringen i stället

föreskriva att en eller flera av bestämmelserna skall tillämpas med stöd av

8 eller 9 §.

Högstpris

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

föreskriva att ett visst skäligt p ris skall gälla som högstpris vid försäljning

av en viss vara eller utförande av en viss tjänst.

Högstpriset får inte överskridas utan tillstånd. Den som har fastställt

högstpriset bestämmer vilken myndighet som prövar frågor om tillstånd.

Prisstopp
Stoppris

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att den som säljer en viss vara eller utför en viss tjänst inte utan

tillstånd får överskrida det pris {stoppris) som han tillämpade för leverans
av varan eller utförande av tjänsten den dag som anges i föreskriften

{prisstoppsdagen).

Den som har meddelat föreskriften bestämmer vilken myndighet som

prövar frågor om tillstånd att överskrida stoppriset.

15 § För den som på prisstoppsdagen inte tillämpade något pris för

leverans av varan eller utförande av tjänsten skall som stoppris i stället
gälla det pris som var att anse som gängse pris på prisstoppsdagen.

Om varan eller tjänsten inte hade något gängse pris på prisstoppsdagen,

skall i stället gälla det pris som den som säljer varan eller utför tjänsten
senast tillämpade före prisstoppsdagen.

Stoppris vid avtal med prisjusteringsklausul

16 § Om den som säljer varan eller utför tjänsten före prisstoppsdagen

har träffat ett avtal med prisjusteringsklausul, skall stoppriset för honom
vara det avtalade grundpriset med det tillägg eller avdrag som enligt

avtalet gäller för tiden till och med prisstoppsdagen och som den dagen var
allmänt känt.

Sänkning av stoppris

17 § Om stoppris gäller för en viss vara eller tjänst och om priset är

högre än vad som kan anses skäligt, får regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämm er föreskriva att priset skall sänkas.

Under samma förutsättningar får regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer besluta att en viss person som tillhandahåller varan

eller tjänsten, skall sänka priset.

1865

/ f.l ' • »

V.

¬

background image

SFS 1989:978

Det fastställda priset får inte överskridas utan tillstånd av den myndfg-;

het som regeringen bestämmer.

Prisstoppets längd m. m.

18 § En föreskrift om stoppris skall meddelas att gälla for en viss tid,

högst sex månader.

En foreskrift eller ett beslut enligt 17 § gäller under samma tid som

stoppriset.

Förhandsanmälningsskyldighet
Utgångspris

19 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

föreskriva att den som säljer en viss vara eller utför en viss tjänst inte utan
tillstånd får höja det pris (utgångspris) som han tillämpade fÖr leverans av

varan eller utförande av tjänsten den dag som anges i föreskriften (utgångs­

dagen) förrän en viss tid efter det att han har gjort anmälan om prishöj­
ningen och skälen fÖr den.

Tiden får bestämmas till högst en månad.
Den som har meddelat en sådan föreskrift bestämmer

- hos vilken myndighet anmälan skall göras, och

— vilken myndighet som prövar frågor om tillstånd att höja priset trots

föreskriften.

20 § För den som på utgångsdagen in te tillämpade något pris fÖr leve­

rans av varan eller utförande av tjänsten skall som utgångspris i stället

gälla det pris som han senast tillämpade fÖre utgångsdagen.

Utgångspris vid avtal med prisjusteringsklausul
21 § Om den som säljer varan eller utför tjänsten före utgångsdagen har
träffat e tt avtal med prisjusteringsklausul, skall utgångspriset fÖ r honom

vara det avtalade grundpriset med det tillägg eller avdrag som enligt

avtalet gäller fÖr tiden till och med utgångsdagen och som den dagen var
allmänt känt.

Utfastelsepris

22 § Regeringen får föreskriva att den som gör en viss utfästelse till de n

myndighet som regeri ngen bestämmer inte får frångå den utfästelsen utan

tillstånd av myndigheten, om utfästelsen avser

- det högsta pris som denne skall tillämpa på en viss vara eller tjänst, eller

— hur försäljningen av en viss vara eller utföran det av en viss tjänst skall

ordnas.

Prisocker

23 § Regeringen får föreskriva att den som tillhandahåller en vara eller

en tjänst inte får begära eller ta emot en ersättning

— som väsentligt överstiger det gän gse priset, eller

1866

' • - S

¬

background image

'• —; Söm annars är att anse som oskälig med hänsyn till självkostnaden och

SFS 1989:978

de grunder i övrigt som allmänt tillämpas vid prissättningen av liknan­

de varor eller tjänster.

Forsäljningsforbud
24 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

föreskriva att en viss vara eller tjänst inte får tillhandahållas, om inte

högstpris eller stoppris gäller för varan eller tjänsten.

Ett sådant förbud får också meddelas att gälla endast en viss person som

tillhandahåller varan eller tjänsten.

Tvångskartellering

25 § Regeringen får, om de t finns synnerliga skäl för det, föreskriva att

en viss va ra får yrkesmässigt köpas eller säljas eller att en viss tjänst får

yrkesmässigt utnyttjas eller utföras endast av den som är medlem i en viss
sammanslutning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm­
mer får därvid föreskriva de villkor som skall gälla för medlemmarna vid
köp eller försäljning av varan eller utnyttjande eller utförande av tjänsten.

Om det inte finns särskilda skäl till något annat, får dock regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer även ge någo n som inte ä r

medlem i sammanslutningen tillstånd att köpa eller säl ja varan eller att
utnyttja eller utföra tjänsten, om denne förbin der sig att följa de villko r

som gäller för medlemmarna.

Nyetableringsförbud och auktorisationstvång

26 § Regeringen får, om det finns synnerliga skäl för det, föreskriva att
en vis s vara får yrk esmässigt köpa s eller säljas eller att en viss tjänst får
yrkesmässigt utnyttjas eller utföras endast av den som

1. före en viss dag har yrkesmässigt köpt eller sålt varan el ler utnyttjat

eller utfört tjänsten, eller

2. av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har fått

tillstånd att driva yrkesmässig verksamhet av visst slag.

27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

föreskriva de villkor som skall gälla vid köp eller försäljning av varan eller
utnyttjande eller utförande av tjänsten enligt 26 §.

Anslag med prisuppgifter m.m.
28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

beträffande yrkesmässig försäljning av en viss vara meddela

1. föreskrifter om skyldighet att på försäljningsstället ha anslag med

prisuppgifter av ett visst slag,

2. föreskrifter om sk yldighet att sälja varan efter mått eller vikt elle r,

där varan säljs förpackad, i förpackningar märkta på ett visst sätt, eller

1867

¬

background image

'1-4

SFS 1989:978

3. andra liknande föreskrifter som behövs för att motverka oskälig

prisstegring eller för att ordna tillförsel, saluhållande eller förbrukning av

varan.

Denna paragraf skall tillämpas också på yrkesmässigt u tförande av en

viss tjänst.

Varustandardisering m. m.

29 § Om det behövs för att en prisreglering skall kunna genomföras, får
regeringen föreskriva att en viss vara får yrkesmässigt tillhandahållas
endast i ett visst utförande, till en viss mängd, i en viss förpackning eller
liknande.

Gemensamma bestämmelser om prisreglering

Kombinationsavtal

30 § Om ett visst pris på en vara eller en tjänst inte får överskridas utan

tillstånd, får det inte heller utan tillstånd ställas som villkor för försäljning

av varan eller utförande av tjänsten att

1. även en annan vara köps eller en annan tjänst utnyttjas, eller

2. avtal ingås eller förbindelse avges om annat än den vara eller den

tjänst som är i fråga.

Frågor om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer.

Begränsning och differentiering av en prisreglering m. m.

31 § En föreskrift om högstpris, prisstopp eller förhandsanmälningsskyl­

dighet får avse hela eller en viss del av landet. En sådan föreskrift får också

begränsas till att gälla endast ett visst eller vissa säljled.

Ett högstpris får bestämmas olika för skilda delar av landet och för

skilda slag av handel.

32 § Föreskrifterna i 13 —21 §§ om priset på en vara eller en tjänst

tillämpas också på marginaler och andra i priset ingående delar.

Avtal som ingåttsföre en prisreglering

33 § En föreskrift om högstpris, prisstopp eller förhandsanmälningsskyl­
dighet gäller även sådana avtal om försäljning av varor eller utförande av

tjänster som har ingåtts innan föreskriften trädde i kraft, men där varorna

levereras eller tjänsterna utförs eftef ikraftträdandet.

Detta gäller dock inte, om
1. betalning har skett eller enligt avtalet skulle ha skett innan föreskrif­

ten trädde i kraft, eller

2. varan eller tjänsten enligt avtalet skulle ha levererats eller utförts

innan föreskriften trädde i kraft och dröjsmålet beror på den som köper

varan eller utnyttjar tjänsten.

1868

¬

background image

Hyresstopp

SFS 1989:978

Stopphyra

34 § Regeringen får föreskriva att den som hyr ut en bostadslägenhet

eller en lokal inte utan tillstånd får ta ut en hö^e hyra for bostadslägenhe­

ten eller lokalen än som tillämpades for denna en viss i föreskriften

angiven dag (stopphyra).

35 § En foreskrift om stopphyra skall avse hyran for en viss tid, högst sex

månader.

36 § Frågor om tillstånd att överskrida stopphyran prövas av den myn­

dighet som regeringen bestämmer.

Hyra som har bestämts före ett hyresstopp

37 § En föreskrift om hy resstopp gäller även om högre hyra för den tid

föreskriften avser har bestämts innan foreskriften trädde i kraft.

Begränsning av ett hyresstopp

38 § En foreskrift om hyresstopp får avse hela eller en viss del av landet.

Ansvar m.m.
Straff

39 § Till böter e ller fängelse i hö gst sex månade r skall den dömas som

uppsåtligen

1. begär eller tar emot ersättning efter ett högre pris än som är medgivet

i en foreskrift, ett tillstånd eller ett beslut som avses i 13 —17 §§,

2. betalar eller erbjuder sig att betala ett sådant högre pris som avses i 1

for en vara eller en tjänst som han avser att

- mot ersättning överlåta till någon annan, eller
- utnyttja i yrkesmässig förvärvsverksamhet,

3. bryter mot en föreskrift, en utfästelse, ett villkor eller ett beslut som

avses i 19—27 eller 29 §, eller

4. bryter mot bestämmelserna i 30 §.

Denna paragraf gäller inte om gärningen är belagd med straff i brottsbal­

ken.

40 § Till böter eller fängelse i hö gst sex månade r skall den dömas s om

uppsåtligen tar ut en högre hyra än som är medgivet i en foreskrift eller ett

tillstånd enligt 34 §, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken

eller i 12 kap. 65 § jordabalken.

41 § Om ett brott som av ses i 39 e ller 40 § är att anse som grovt, skall
dömas till fängelse i högst två år, om gärningen inte är belagd med straff i

brottsbalken eller i 12 kap. 65 § jordabalken.

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om

- gärningsmannen har avsett att bereda sig otillbörlig vinst av betydande

storlek,

- gärningsmannen har använt vilseledande bokföring, eller

- gärningen annars är av särskilt farlig art.

¬

background image

ZM':

SFS 1989:978

42 § Den som av oaktsamhet begår en gärning som avses i 39 eller 40 § \
skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

43 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift
som avses i 28 § skall dömas till böter.

44 § En näringsidkare ansvarar for en gärning som avses i -39—43 §§, om
den har begåtts i hans rörelse och han har haft eller borde ha haft vetskap
om gärningen.

45 § En köpare eller någon åt vilken en tjänst har utförts som i annat fall
än som anges i 39 § första stycket 2 uppsåtligen h ar förlett en säljare eller
den som har tillhandahållit tjänsten att begå en gärning som avses i 39 §

första stycket 1, 3 eller 4 skall dömas till böter eller fängelse i högst sex

månader.

Motsvarande skall gälla

— en hyresgäst som på samma sätt har medverkat till en gärning som avses

i 40 §, eller

— en säljare eller den som har tillhandahållit tjänsten som på samma sätt

har medverkat till att en köpare eller den som har utnyttjat tjänsten

överträtt en föreskrift eller ett villkor som avses i 25—27 §§.

Förverkande
46 § Värdet av ersättning eller hyra som avtalats eller tagits emot vid
brott mot 39 § första stycket 1, 3 eller 4 eller 40-42 §§ skall förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Allmänt åtal
47 § Allmänt åtal fÖr brott som avses i 39-42 eller 45 § får väckas
endast efter medgivande av den myndighet som regeringen bestämmer.

överklagande m.m.

48 § Ett beslut enligt denna lag av annan myndighet än domstol får
överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av särskilda före­
skrifter.

Ett sådant beslut gäller omedelbart, om myndigheten inte bestämmer

något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990, då allmänna prisreglerings­

lagen (1956:236) skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT K. Å. JOHANSSON

(Civildepartementet)

1870

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.