SFS 1973:301

730301.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:301 Lag

<isn

^"''""8 ' allmänna prisregleringslagen (1956:236)i

eivcn Stockholms slott den 18 m aj 1973.

536

ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges.

cndes Konung, göra veterligt: att Vi,

¬

background image

dagen', lunnit gott att i fraga om allmänna prisregleringslagcn (1956:

SFS 1973:301

236) fÖrordna,

dels att 1, JO, 17 och 20 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
df/f att i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, av

nedan angivna lydelse.

1 g Kommer riket i krig, skola bestämmelserna i 2—9 §§ träda i tili-
liimpning. Då kriget upphör, förordnar Konungen senast före avslutan­
det av den rjksdagsscssion, som börjar näst efter krigets slut, att bestäm­

melserna icke vidare skola tillämpas; dock att vad nu sagts ej skall gälla,
i de n mån bestämmelserna alltjämt skola äga tillämpning på grund av

förordnande enligt andra eller tredje stycket.

Vid krigsfara, vari riket befinner sig, äger Konungen förordna, att

niimnda bestämmelser skola tillämpas. Sådant förordnande skall, vid

äventyr alt det eljest förfaller, inom en månad underställas riksdagen
för dess prövning av frågan, huruvida förordnandet skall bestå. Blir

förordnandet icke inom två månader från det underställningen skett
av riksd agen gillat, är detsamma förfallet. Upphör krigsfaran, skall för­
ordnandet av Konungen upphävas.

Har av annan orsak uppkommit fara för allvarlig prisstegring inom

riket på viktigare varu- eller tjänsteområde, äger Konungen förordna

alt vad i 2—9 §§ stadgas, helt eller delvis, skall under viss tid, högst
ett år varje gång, äga tillämpning. Förordnandet skall inom en månad
eller, om riksdagssession icke pågår, inom en månad från början av
nästkommande session underställas riksdagen. Vad i andra stycket sägs
om påföljden, därest underställning ej sker eller riksdagen ej inom två
månader gillar förordnandet, skall äga motsvarande tillämpning i fall

som nu avses.

Under tid, då bestämmelse i 2—9 §§ äger tillämpning, skola även

däremot svarande stadganden i 10 —22 §§ tillämpas.

3 a § Har någon till myndighet som Konungen bestämmer gjort sär­
skild utfäst else om högsta pris, som han skall tillämpa på förnödenhet

eller tjänst, eller elje.st om ordningen för försäljning av förnödenhet
eller utförande av tjänst, må utfästelsen ej frångås utan myndighetens

tillstånd.

3 b § Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer äger före­
skriva, a tt den som yrkesmässigt säljer viss f örnödenhet eller yrkesmäs­

sigt utför viss tjänst ej må utan tillstånd höja priset på förnödenheten

riler tjänsten förrän viss tid efter det att han hos myndighet gjort an-
t^idan om prishöjningen och skälen för den. Tiden må bestämmas till
bägst en m ånad.

Den som meddelat föreskrift enligt första stycket äger bestämma hos

vilken myndigh et anmälan skall göras och på vilken myndighet det skall
2akomma a tt pröva fråga om tillstånd att vidtaga prishöjning utan hin-
^er av föreskriften.

' Prop. 1973; 58. FiU 20, rskr 154.

^37

¬

background image

SFS 1973:301

10 S Den som vi d tillhandahållande av förnödenhet eller tjänst upn.',,

n,cn begär eller mottager vederlag efter högre pris än som är med iS
i föreskrift eller tillstånd, varom i 2 eller 3 § sags, sa ock d en som fg

förnödenhet eller tj änst, vilken han avser att utnyttja i yr kesmässig fg,
värvsverksamhet eller som han, yrkesmässigt eller eljest, avser al t m o"i

vederla" överlåta till annan, uppsåtligen betalar eller erbjuder s ig yi
betala slidant högre pris, d ömes till dagsböter eller fän gelse i h ögst s»
månader.

...

,

Till enahanda straff domes den som uppsåtligen brj-tcr mot 3 a, 5

eller 6 § eller mot föreskrift eller villkor som avses i 3 b, 4, 7 eller 9 §.

17 § Har någon förövat gärning, som enligt 10 13 §§ är belagd med

straff, skall han, där ej särskilda förhållanden till annat för anleda, för.

pliktas att till kronan utgiva värdet av avtalat eller uppburet v ederlag.

Det värde som skall utgivas må dock nedsättas, om skäl dä rtill förelig.

ger.

20 §- Talan mot beslut som myndighet meddelat jämlikt 2, 3, 3 a, 3 b.
4 eller 8 § föres hos Konungen genom besvär. Utan hinder av därövei
förd klagan skall myndighetens beslut lända till efterrättelse, om cj
annorlunda förordnas.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1973.

Det alla som v ederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yt er­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med V årt
kungl. sigill be kräfta låtit.

Stockholms slott den 18 maj 1973.

Under Hans Maj :ts
Min allernådigste Konungs och Herres sjukdom:

CARL GUSTAF

(L. S.)

= Senaste lydelse 1971:1160.

SVEN-ERIC NILSSON

(Handelsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.