SFS 1994:1643 Lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Prisregleringslag (1989:978) / SFS 1994:1643 Lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978)
SFS 1994_1643 Lag om ändring i prisregleringslagen (1989_978)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6150

SFS 1994:1643
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i prisregleringslagen (1989:978);

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § prisregleringslagen

(1989:978) skall ha följande lydelse.

11 § En föreskrift med stöd av 7, 8 eller 9 § skall underställas

riksdagen för prövning inom en månad från det att den utfärdades.

Föreskriften upphör att gälla, om

- den inte underställs riksdagen inom föreskriven tid, eller
- riksdagen inte godkänner föreskriften inom två månader från det att
den underställdes.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.