SFS 2006:415 Lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978)

060415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisregleringslagen (1989:978);

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § prisregleringslagen (1989:978)

skall ha följande lydelse.

8 §

2 Om det av någon annan orsak än krig eller krigsfara finns risk för en

allvarlig prisstegring inom landet på en eller flera viktiga varor eller tjänster,
får regeringen meddela föreskrifter om att en eller flera av

1. bestämmelserna i 13, 14, 19, 22–26, 28 och 29 §§ skall tillämpas på va-

ror och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet,

2. bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ skall tillämpas på avgifter som tas ut

i annan verksamhet hos staten än näringsverksamhet,

3. bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ skall tillämpas på avgifter som tas ut

i annan verksamhet hos kommunerna än näringsverksamhet enligt före-
skrifter i

– 27 kap. 4–7 §§ miljöbalken,
– plan- och bygglagen (1987:10),
– lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, och
– lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213.

2 Senaste lydelse 2003:786.

SFS 2006:415

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.