SFS 1998:823 Lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978)

980823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisregleringslagen (1989:978);

utfärdad den 25 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § prisregleringslagen (1989:978)

skall ha följande lydelse.

8 §

Om det av någon annan orsak än krig eller krigsfara finns risk för en

allvarlig prisstegring inom landet på en eller flera viktiga varor eller tjänster,
får regeringen föreskriva att en eller flera av

1. bestämmelserna i 13, 14, 19, 22–26, 28 och 29 §§ skall tillämpas på va-

ror och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet,

2. bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ skall tillämpas på avgifter som tas ut

i annan verksamhet hos staten än näringsverksamhet,

3. bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ skall tillämpas på avgifter som tas ut

i annan verksamhet hos kommunerna än näringsverksamhet enligt föreskrif-
ter i

– lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
– 27 kap. 4–7 §§ miljöbalken,
– lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem,
– räddningstjänstlagen (1986:1102),
– plan- och bygglagen (1987:10).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Nils Dexe
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

SFS 1998:823

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.