SFS 2003:786 Lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978)

030786.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisregleringslagen (1989:978);

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § prisregleringslagen (1989:978)

skall ha följande lydelse.

8 §

2

Om det av någon annan orsak än krig eller krigsfara finns risk för en

allvarlig prisstegring inom landet på en eller flera viktiga varor eller tjänster,
får regeringen föreskriva att en eller flera av

1. bestämmelserna i 13, 14, 19, 22–26, 28 och 29 §§ skall tillämpas på va-

ror och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet,

2. bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ skall tillämpas på avgifter som tas ut

i annan verksamhet hos staten än näringsverksamhet,

3. bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ skall tillämpas på avgifter som tas ut

i annan verksamhet hos kommunerna än näringsverksamhet enligt föreskrif-
ter i

– lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
– 27 kap. 4–7 §§ miljöbalken,
– lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem,
– lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
– plan- och bygglagen (1987:10).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24.

2 Senaste lydelse 1998:823.

SFS 2003:786

Utkom från trycket
den 28 november 2003

2 SFS 2003:778–826

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.