SFS 2010:912 Lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978)

100912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i prisregleringslagen (1989:978);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § prisregleringslagen (1989:978)

ska ha följande lydelse.

8 §

2

Om det av någon annan orsak än krig eller krigsfara finns risk för en

allvarlig prisstegring inom landet på en eller flera viktiga varor eller tjänster,
får regeringen meddela föreskrifter om att en eller flera av

1. bestämmelserna i 13, 14, 19, 22–26, 28 och 29 §§ ska tillämpas på

varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet,

2. bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ ska tillämpas på avgifter som tas ut i

annan verksamhet hos staten än näringsverksamhet,

3. bestämmelserna i 13, 14 och 19 §§ ska tillämpas på avgifter som tas ut i

annan verksamhet hos kommunerna än näringsverksamhet enligt föreskrifter i

a) 27 kap. 4–7 §§ miljöbalken,
b) plan- och bygglagen (2010:900),
c) lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, och
d) lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 2006:415.

SFS 2010:912

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.