SFS 1991:358

910358.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:358

om ändring i produktsä kerhetslagen (1988:1604);

Utkom från trycke t

den 4 juni 199 1

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om produktsäkerhetslagen

(1988:1604)

dels att 1, 17 och 22 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny par agraf, 6 a §, och närmast före

denna paragraf en ny rubrik av följande lydelse.

1 § Denna lag har till ändamål att motverka att varor och tjänster
orsakar skada på person eller egendom. För detta ändamål får en närings­

idkare

1. åläggas att Vimna säkerhetsinformation.

2. förbjudas att tillhandahålla varor och tjänster (säljförbud),
3. åläggas att lämna varningsinformation.

4. åläggas att återkalla varor och tjänster (återkallelse),
5. förbjudas att exportera varor (exportförbud).

Lagen tillämpas i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i nä­

ringsverksamhet och som konsumenter i inte obetydlig omfattning ut­
nyttjar eller kan komma att utnyttja för enskilt bruk.

Exportförbud

6 a § Tillhandahåller en näringsidkare en vara som innebär särskild risk

för allvarlig skada på person, kan marknadsdomstolen förbjuda honom att

exportera varan. Förbudet får även avse annan liknande vara med s amma

skaderisk.

17 § Finner en tillsynsmyndighet att ett åläggande eller ett förbud enligt

5�9 § eller 12 § tredje stycket behövs, skall mynd igheten överlämna frå­

gan till konsumentombudsmannen. Delar konsumentombudsmannen till­
synsmyndighetens uppfattning, skall han ansöka hos marknadsdomstolen
om sådant åläggande eller förbud.

Beslutar i något annat fall än som avses i 6 a § en tillsynsmynd ighet att

inte framställa en begäran enligt första stycket eller konsumentombuds­
mannen att inte göra ansökan hos marknadsdomstolen, får ansökan göras

av en sammansl utning av konsumenter, arbetstagare eller näringsidkare.

22 § Om det i visst fall, som inte är av större vikt, finns förutsättningar

för ett åläggande eller ett förbud enligt 5 �9 § eller 12 § tredje stycket, får

konsumentombudsmannen efter begäran som sägs i 17 § vid vite

1. ålägga näringsidkaren att lämn a säkerhetsinformation eller varnings­

information enligt 12 § tredje stycket (injörmationsföreläggande).

2. förbjuda näringsidkaren att fortsätta tillhandahålla en vara eller en

tjänst eller att exportera en vara (f�rbudsJ�reläggande),

Prop. 1990/91:91, LU31, rskr. 271.

601

¬

background image

Denna lag träder i kraft den I juli 1991.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Lotty Nordling

(Civildepartementet)

isiin

SFS 1991:358

3. ålägga näringsidkaren att återkalla en vara en tjänst eller att medverka

till återkallelse enl igt 12 § tredje stycket (återkallelsejoreläggandc).

För att bli gällande skall föreläggandet godkännas omedelbart eller inom 0

viss ti dsfrist. Ett godkänt föreläggande gäller som ett åläggande eller ett

förbud av marknadsdomstolen enligt 5-9 § eller 12 § tredje stycket. Ett

godkännande som inkommer sedan den i föreläggandet uts atta tidsfristen

har gått ut är utan verkan.

¬

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.