SFS 1994:610 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604)

SFS 1994_610 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (1988_1604)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:610

Utkom från trycket

den 15 juni 1994

Lag
om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604);

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 9 §§ produktsäkerhetslagen

(1988: 1604) skall ha följande lydelse.

Åläggande om återkallelse

8 § Har en näringsidkare överlåtit en vara som medför särskild risk för
skada på person eller egendom, kan Marknadsdomstolen ålägga honom att
återkalla varan från dem som innehar den. Återkallelsen skall ske i en
omfattning som är skälig med hänsyn till behovet av att förebygga skade-
fall.

Åläggandet skall avse att näringsidkaren

1. avhjälper det fel som skaderisken hänför sig till (rättelse),

2. tar tillbaka varan och levererar en annan, felfri vara av samma eller

motsvarande slag (utbyte),

3. tar tillbaka varan och lämnar ersättning för den (återgång).

Åläggandet skall innebära att näringsidkaren är skyldig att erbjuda sig

att åt innehavarna vidta åtgärden på vissa villkor. Villkoren skall bestäm-
mas så att erbjudandet kan förväntas bli godtaget av innehavarna. Villko-
ren skall innebära att erbjudandet skall fullgöras inom skälig tid utan
väsentlig kostnad eller olägenhet för dem som utnyttjar det. Vid återgång
skall ersättningen för det återlämnade svara mot kostnaderna för att åter-
anskaffa en ny vara av samma eller motsvarande slag. Finns särskilda skäl
till det, får avdrag från återgångsersättningen göras för den nytta som
innehavarna av varan kan anses ha haft.

Om det av särskilda skäl krävs för att hindra att sådana exemplar av en

vara som tagits tillbaka i samband med utbyte eller återgång orsakar
allvarlig skada på person eller egendom, får Marknadsdomstolen ålägga
näringsidkaren att låta förstöra eller på annat sätt oskadliggöra de återtag-
na exemplaren.

9 § Har en näringsidkare utfört en tjänst så att särskild risk för skada på
person eller egendom uppkommit kan Marknadsdomstolen ålägga honom
att återkalla tjänsten från dem, åt vilka tjänsten utförts. Detsamma gäller i
fråga om dem som innehar egendom som tjänsten avsett. Återkallelsen
skall ske i en omfattning som är skälig med hänsyn till behovet av att
förebygga skadefall.

Åläggandet skall avse att näringsidkaren själv avhjälper det fel som

skaderisken hänför sig till eller lämnar ersättning för felets avhjälpande
genom annan. När ersättning utgår, skall den, om så behövs, täcka även
kostnaden för att återställa den egendom som tjänsten avsett i ursprungligt
skick.

1

Prop. 1993/94:203, bet. 1993/94: UU23, rskr. 1993/94:367.

1181

background image

SFS 1994:610

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INGER DAVIDSON

Lotty Nordling
(Civildepartementet)

1182

;
Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.