SFS 1995:1715 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Produktsäkerhetslag (2004:451) / SFS 1995:1715 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604)
SFS 1995_1715 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (1988_1604)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1715

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 och 26 §§ produktsäker-

hetslagen (1988:1604) skall ha följande lydelse.

9 §2 Har en näringsidkare utfört en tjänst så att särskild risk för skada på

person eller egendom uppkommit kan Marknadsdomstolen ålägga honom

att återkalla tjänsten från dem, åt vilka tjänsten utförts. Detsamma gäller
i fråga om dem som innehar egendom som tjänsten avsett. �&terkallelsen
skall ske i en omfattning som är skälig med hänsyn till behovet av att
förebygga skadefall.

�&läggandet skall avse att näringsidkaren själv avhjälper det fel som

skaderisken hänför sig till eller lämnar ersättning för felets avhjälpande
genom annan. När ersättning utgår, skall den, om så behövs, täcka även
kostnaden för att återställa den egendom som tjänsten avsett i ursprungligt
skick.

Vid återkallelse enligt första stycket tillämpas 8 § tredje stycket

första - tredje meningarna.

26 § Följande beslut enligt denna lag får inte överklagas,

1. beslut av konsumentverket enligt 4 § andra stycket andra meningen,

2. beslut av en tillsynsmyndighet enligt 14, 16 eller 17 §,

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2

Senaste lydelse 1994:610.

3399

background image

SFS 1995:1715

3. beslut av konsumentombudsmannen enligt 17 §,
4. beslut av en tillsynsmyndighet eller av konsumentombudsmannen om

anmaning enligt 19 § första stycket första meningen eller om vitesföreläg-

gande efter sådan anmaning,

5. beslut av konsumentombudsmannen om informations-, förbuds- eller

återkallelseföreläggande enligt 22 §,

6. beslut av konsumentombudsmannen eller av en tillsynsmyndighet

enligt 25 §.

Beslut av en tillsynsmyndighet eller av konsumentombudsmannen i

annan fråga som avses i 19 § eller av en tillsynsmyndighet i en fråga
som avses i 24 § första-tredje styckena överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Detsamma gäller beslut av en tillsynsmyndighet
enligt föreskrifter som avses i 24 § fjärde stycket. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG

Ingvar Paulsson
(Civildepartementet)

3400

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.