SFS 1996:334 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Produktsäkerhetslag (2004:451) / SFS 1996:334 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604)
SFS 1996_334 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (1988_1604)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:334
Utkom från trycket
den 14 maj 1996

Lag
om ändring i produktsäkerhetslagen (1988:1604);

utfärdad den 25 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § produktsäkerhetslagen

(1988:1604) skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag har till ändamål att motverka att varor och tjänster orsakar
skada på person eller egendom. För detta ändamål får en näringsidkare

1. åläggas att lämna säkerhetsinformation,

2. förbjudas att tillhandahålla varor och tjänster (säljförbud),
3. åläggas att lämna varningsinformation,
4. åläggas att återkalla varor och tjänster (återkallelse),
5. förbjudas att exportera varor (exportförbud).
Lagen tillämpas i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i nä-

ringsverksamhet och i fråga om varor som tillhandahålls i offentlig verk-
samhet. En förutsättning är att varan eller tjänsten i inte obetydlig omfatt-
ning utnyttjas eller kan komma att utnyttjas av konsumenter för enskilt
bruk.

Vad som i lagen sägs om näringsidkare tillämpas också beträffande den

som i offentlig verksamhet tillhandahåller varor enligt andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Lagen gäller inte i fråga om va-

ror som har tillhandahållits i offentlig verksamhet före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Ingvar Paulsson
(Civildepartementet)

1

Prop. 1995/96:123, bet. 1995/96:LU21, rskr. 1995/96:211.

2

Senaste lydelse 1991:358.

539

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.