SFS 2009:505 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Produktsäkerhetslag (2004:451) / SFS 2009:505 Lag om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451)
090505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i produktsäkerhetslagen (2004:451);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 35 § produktsäkerhetslagen (2004:451)

ska ha följande lydelse.

35 §

Den som har tagit befattning med ett ärende som gäller tillsyn enligt

denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad denne har fått veta om
någons affärs- eller driftsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:505

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.